เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป สู่ตลาด AEC  อ่าน :   1,369 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.เดือนรุ่ง เบญจมาศ   อีเมล์ :   duanrung@h
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารภาคตะวันออก อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 039-319-111 ต่อ 10400 มือถือ 0845648272
เว็ปไซต์  http://www.ctech.rbru.ac.th/
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (159 votes cast)

คำอธิบาย :

ประชาคมอาเซียน ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันนามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเมื่อการค้าระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกันการค้ารุนแรงขึ้น ทาให้อาเซียนได้หันมามุ่งเน้นกระชับและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันมากขึ้น ภาษีนาเข้าเป็นศูนย์หรือลดลง ซึ่งเราจะได้โอกาสในด้านการตลาดของประชาคมอาเซียนมีความต้องการมากขึ้นสาหรับสินค้าเกษตรไทยที่มีคุณภาพ แต่ด้านภัยคุกคามคือ สินค้าเกษตรจากอาเซียนทีมีคุณภาพดีกว่า/ราคาถูก จะเข้ามาแข่งขัน และแย่งตลาด หากเกษตรกรไทยไม่เตรียมรับมือ
ดังนั้น คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมของกลุ่มเกษตรกร ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ที่ทำสินค้าแปรรูปด้านการเกษตรและผลิตสินค้าเกษตร ว่าควรมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้มาตรฐาน ให้เหมาะสมกับการแข่งขันด้านการตลาดจากประเทศอาเซียนทีมีคุณภาพดีกว่า/ราคาถูกกว่า ที่จะเข้ามาแข่งขันในตลาดของประเทศเราในอนาคต ซึ่งคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีความพร้อมในการบริการให้คำปรึกษาฯ เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป สู่ตลาด AEC ให้กับประชาชนที่สนใจ กลุ่มเกษตรกร ชุมชน วิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ผลิตสินค้าสินค้าเกษตรได้มาตรฐานมากขึ้น


ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายคฑาวุธ สว่างดี [16/10/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 4/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.236.192.4
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates