เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียในการผลิตยางพาราและขยะมูลฝอยสำหรับใช้ในครัวเรือน  อ่าน :   2,849 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร    อีเมล์ :   kornpaphop
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารภาคตะวันออก อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 039-319-111 ต่อ 10400 มือถือ 0845648272
เว็ปไซต์  http://www.ctech.rbru.ac.th/
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (209 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา ซึ่งเป็นลักษณะการทำแผ่นยางตากแห้ง เป็นการทำการผลิตในระดับครัวเรือน เกษตรกรไม่มีความรู้ในการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้น บางรายระบายน้ำเสียลงริมคลองกลายเกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเสียไหลไปยังที่ดินใกล้เคียง เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน เกษตรกรชาวสวนยางไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ การระบายน้ำเสียทิ้งโดยไม่มีการจัดการที่ดี นอกจากจะก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อชุมชน เช่น การปนเปื้อนของน้ำเสียบนพื้นดิน การปนเปื้อนของน้ำเสียในแหล่งน้ำ เป็นผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของคนในชุมชน และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แล้ว การย่อยสลายของสารอินทรีย์ในน้ำเสีย ยังก่อให้เกิดก๊าซมลพิษต่างๆ ซึ่งแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหา คือ การนำน้ำเสียจากการทำยางแผ่นเข้าสู่กระบวนการหมักเป็นก๊าซชีวภาพใช้เป็นก๊าซหุงต้มในครัวเรือน จากผลงานวิจัย เรื่อง การบำบัดน้ำเสียจากการผลิตยางแผ่นด้วยระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพ สามารถคิดค้นรูปแบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังหมักก๊าซชีวภาพ และวิธีการเดินระบบ รวมทั้งวิธีการส่งจ่ายก๊าซชีวภาพไปใช้สำหรับการหุงต้มในครัวเรือน ซึ่งเหมาะสมสำหรับจัดการน้ำเสียจากการผลิตยางแผ่นในระดับครัวเรือน ใช้ระบบถังหมักก๊าซชีวภาพในการจัดการปัญหาน้ำเสียและของเสียในครัวเรือนที่เกิดขึ้นในชุมชน การจัดการปัญหาน้ำเสียจากการผลิตยางแผ่น และของเสียอื่นๆ ในครัวเรือน เป็นจุดถ่ายทอดความรู้และขยายผลสู่เกษตรกรผู้ผลิตยางแผ่นและการจัดการของเสียในครัวเรือนในชุมชนอื่นๆ และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการใช้ก๊าซหุงต้มและ/หรือค่าเชื้อเพลิงในครัวเรือน


ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายคฑาวุธ สว่างดี [16/10/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.124.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates