เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เทคนิคการย้อมสีไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ  อ่าน :   1,234 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.บุษราคัม ป้อมทอง   อีเมล์ :   nouvarat_p
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  044247390
เว็ปไซต์  https://www.nrru.ac.th/clinique/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (147 votes cast)

คำอธิบาย :
คลินิกเทคโนโลยีได้เข้าไปถายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ ณ บ้านห้วยทราย ได้รับความสนใจเป็นอยางดี และได้รับผลการประเมินการอบรมอยูในระดับดีมากจากการศึกษาบริบทของชุมชนมาแล้วนั้น จึงทำให้คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเล็งเห็นถึงปัญหาและความต้องการตางๆ ของชุมชน โดยต้องการที่จะพัฒนาตอยอดจากโครงการดังกลาวให้เกิดประโยชน์สูงสุดแกชุมชนมากยิ่งขึ้น จึงพิจารณาเห็นสมควรที่จะพัฒนาหมูบ้านห้วยทรายเป็นหมูบ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการถายทอดเทคโนโลยีด้านไหม ตั้งแตต้นน้ำถึงปลายน้ำ คือ การปลูกหมอนเลี้ยงไหมไปจนถึงการจำหนายผ้าไหม เพื่อเป็นโครงการหนึ่งที่จะชวยสร้างอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ในการผลิตผ้าไหมเพื่อให้ได้ผลกำไรเพิ่มขึ้น คือการลดต้นทุนคาเส้นไหม ที่ปัจจุบันต้องสั่งซื้อจากภายนอก โดยการส่งเสริมให้ชุมชนปลูกหมอนและเลี้ยงไหมภายในชุมชนเอง นอกจากนั้นยังสามารถนำใบหมอนและลูกหมอนไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตางๆ เชน ชาใบหมอน น้ำสมุนไพร น้ำลูกหมอน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ในการย้อมไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ แล้วนำมาทอเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมรูปแบบตางๆ อีกยังตรงกับกระแสความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันเป็นอยางมาก แตในขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ลักษณะดังกลาวในหลายท้องที่ การที่จะทำการตลาดได้ประสบความสำเร็จจึงต้องมีการพัฒนาเอกลักษณ์ของชุมชน รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ต้องมีลักษณะที่ดึงดูดใจตอผู้บริโภคด้วยนอกจากนี้การปลูกหมอนเลี้ยงไหมโดยไมใช้สารเคมี รวมทั้งการย้อมสีไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ ซึ่งเป็นกระบวนการลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ ทั้งการเกษตรและการทำเป็นอาชีพ จึงสงผลให้สภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนและระบบนิเวศตางๆ ภายในชุมชนได้รับการฟื้นฟูให้มีสภาพดีขึ้น สงผลตอสุขภาพของประชาชนในชุมชนได้ในระยะยาวอีกด้วย

ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [30/9/2556]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 30/9/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.157.152
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates