เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    โคมไฟอิเล็กทรอนิกส์จากตาลโตนด  อ่าน :   1,745 
ชื่อเจ้าของ :  นายอนุชิต สุวรรณบดีและคณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   อีเมล์ :   chaiyatana
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 074-317100
เว็ปไซต์  http://ctech.rmutsv.ac.th/
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (87 votes cast)

คำอธิบาย :
แรงบันดาลใจในการทำสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เริ่มต้นจากการไปชม
ทุ่งดอกปอเทืองบานในทิวตาลโตนด ณ ตำบลรำแดง อ.สิงหนคร
จ.สงขลา และพบกับวิถีชีวิตของชุมชนที่ผูกพันอยู่กับโหนด โดยการ
นำวัสดุเหลือใช้จากต้นตาลโตนดมาใช้ประโยชน์ เช่น การเผาถ่าน
จากผลตาลโตนด การนำก้านตาลโตนดมาทำรั้วบ้าน เป็นต้น จึงมี
แนวคิดว่า หากได้นำความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การปิด-เปิดไฟ
ด้วยเสียง หรือแสง มาประยุกต์ใช้กับวัสดุธรรมชาติเหล่านั้นก็จะเป็น
โอกาสต่อการนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนที่คิดว่าน่าจะเป็นของ
ที่ระลึกของชุมชนที่สามารถสร้างรายได้เสริมจากวัสดุธรรมชาติ
เหลือใช้เหล่านี้ได้ โดยเริ่มการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์จากการออกแบบ
โคมไฟจากวัสดุเหลือใช้จากตาลโตนดพร้อมกับการออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการปิด-เปิดไฟด้วยเสียง ทดสอบการทำงาน
ในด้านต่างๆ

ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ [30/9/2556]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.204.186.91
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates