เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    โมเดลจากตาลโตนด  อ่าน :   1,154 
ชื่อเจ้าของ :  นายนรากร ทองขำและคณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   อีเมล์ :   chaiyatana
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 074-317100
เว็ปไซต์  http://ctech.rmutsv.ac.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (85 votes cast)

คำอธิบาย :
เนื่องจากในคาบสมุทรสทิงพระ อาทิ อ.สิงหนคร อ.สทิงพระ
อ.ระโนด มีพืชตาลโตนดเป็นจำนวนมากจนกลายเป็นต้นไม้ที่เป็น
เอกลักษณ์ของแถบพื้นที่นั้น และชาวบ้านก็ได้ใช้ประโยชน์เกือบ
ทุกส่วนจากพืชมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับบริโภคในครัวเรือน
และจำหน่าย เช่น ไม้กวาดใยตาล หมวกใบตาล เป็นต้น แต่ยังมี
หลายๆ ส่วนที่ยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ จึงมีแนวความคิดว่าจะใช้
ความรู้ความสามารถทางอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์กับพืชตาลโตนด
เป็นของที่ระลึกจากธรรมชาติที่แตกต่างจากที่มีขายในท้องตลาด
ที่สามารถใช้เป็นของที่ระลึกและใช้ประดับตกแต่งในบ้านเรือนได้
และที่สำคัญสามารถนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สู่การ
รวมกลุ่มสร้างอาชีพต่อไป และ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้วัสดุจากพืชตาลโตนดเป็นวัสดุหลัก
มาผลิตเป็นโมเดลรูปร่างต่างๆ และประยุกต์ร่วมกับวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตั้งโชว์เพื่อความสวยงาม ประดับตกแต่ง
บ้านพักตามใจชอบ เช่น แมงป่องพูดเลียนเสียงพูดมนุษย์ แมงมุม
ขนปุย เป็นต้น ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้งานได้อีกหลากหลาย
โมเดล

ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ [30/9/2556]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.204.186.91
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates