เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    อุปกรณ์ป้อนลวดเชื่อมทิกแบบเส้น  อ่าน :   921 
ชื่อเจ้าของ :  ธัญวิช ยีละ และอนุพงศ์ แสงทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์   อีเมล์ :   chaiyatana
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 074-317100
เว็ปไซต์  http://ctech.rmutsv.ac.th/
  • Currently 3.2/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.2/5 stars (87 votes cast)

คำอธิบาย :
หลักการทำงานของอุปกรณ์ป้อนลวดเชื่อมทิกแบบเส้น จากการศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมวิธีการเชื่อมทิกและการป้อนลวดเชื่อมทิก จึงได้นำ
หลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบกลไกการทำงานของเครื่อง
โดยหลักการในภาพรวมของอุปกรณ์ป้อนลวดเชื่อมทิกแบบเส้น จะใช้
มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง ส่งกำลังไปยังล้อขับลวดเชื่อมชุดที่ 1 ด้วยโซ่
ส่งกำลัง จากนั้นเฟืองตรงเป็นตัวส่งกำลังไปยังล้อขับลวดชุดแรก ซึ่งล้อ
ขับลวดชุดแรกจะมีสองล้อหมุดเข้าหากันด้วยเฟืองตรงเพื่อขับเคลื่อนลวด
ไปยังล้อขับลวดชุดที่สอง ซึ่งล้อขับลวดชุดที่สองได้รับการส่งกำลังมาจากล้อ
ขับลวดชุดแรกด้วยโซ่ส่งกำลัง ล้อส่งกำลังไปยังล้อขับลวดชุดที่สอง ซึ่ง
ประกอบด้วยล้อขับลวดเพียงล้อเดียวหมุนกับล้อหมุนอิสระ ที่หมุดได้โดยแรง
กดระหว่างล้อขับลวดกับลวดเชื่อม ซึ่งล้อส่งกำลังชุดที่สองนี้ทำหน้าที่ป้อน
ลวดไปยังบริเวณอาร์ค เพื่อลดระยะห่างระหว่างจุดอาร์คกับล้อป้อนลวด
ทำให้เกิดการคุ้มค่าในการใช้งานลวดเชื่อมมากที่สุด

ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ [30/9/2556]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.88.35
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates