เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    นักเกตไก่รสแกงเขียวหวานจากเศษเนื้อไก่ตัดแต่งแช่แข็ง  อ่าน :   1,069 
ชื่อเจ้าของ :  นายจักรกฤษณ์ เสาวนา และคณะ คณะศิลปศาสตร์   อีเมล์ :   chaiyatana
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 074-317100
เว็ปไซต์  http://ctech.rmutsv.ac.th/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (85 votes cast)

คำอธิบาย :

นักเกตไก่ เป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดที่เป็นที่นิยมกันมากในหมู่วัยรุ่น
ซึ่งเป็นอาหารจานด่วนแบบตะวันตก จากการสำรวจนักเกตไก่ทั่วไป
จะใช้เนื้อไก่ล้วนในการผลิต อาหารประเภทนี้มีราคาค่อนข้างสูง ด้วย
เหตุนี้ จึงมีการนำเศษเนื้อไก่ตัดแต่งแช่แข็ง ที่ผ่านการละลายซ้ำ มาทำ
ผลิตภัณฑ์นักเกตไก่ เนื้อไก่ที่นำมาใช้เป็นเนื้อไก่ที่ขาดความชุ่มน้ำ ซึ่ง
แตกต่างกับเนื้อไก่ล้วนที่มีลักษณะของเนื้อสัมผัสดีกว่าและมีความชุ่มน้ำ
มากกว่า จึงมีการปรับปรุงโดยใช้วัตถุดิบที่จะช่วยให้เศษเนื้อไก่ตัดแต่ง
แช่แข็ง มีคุณภาพดีขึ้น โดยใช้สารโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต ไข่ขาว และ
มันแกว ผสมกับเนื้อไก่ตัดแต่งแช่แข็ง ดังนั้น ทางคณะผู้วิจัยจึงทำการ
พัฒนาปรับปรุงการผลิตนักเกตไก่ โดยการใช้เศษเนื้อไก่ตัดแต่งแช่แข็ง
ที่ผ่านการละลายซ้ำ มาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อเป็นการลดต้นทุนการ
ผลิต และมีการเพิ่มวัตถุดิบปรับปรุงรสชาติโดยการใส่น้ำพริกแกง
เขียวหวานลงไป เพื่อให้มีความแปลกใหม่และเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
แก่ผู้บริโภค


ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ [30/9/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 4/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.215.77.193
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates