เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การออกแบบเครื่องแต่งกายจากบาติกสีธรรมชาติ  อ่าน :   1,412 
ชื่อเจ้าของ :  หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   อีเมล์ :   chaiyatana
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 074-317100
เว็ปไซต์  http://ctech.rmutsv.ac.th/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (143 votes cast)

คำอธิบาย :
ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวผนวกกับภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ควรแก่การอนุรักษ์ ทั้งนี้ทั้งนั้นถูกแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เครื่องแต่งกาย รวมถึงผ้าพื้นเมือง
ต่างๆ ที่มีอยู่มากมายในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันสังคมได้เห็นคุณค่าภูมิปัญญาของไทยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกระแสแนวโน้มการออกแบบหรือความต้องการของคนในปัจจุบันมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็น Eco Design ดังนั้นผลงานครั้งนี้จึงได้เกิดขึ้นภายใต้การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสำเร็จรูปโดยการ
พัฒนาการทำบาติกจากสีสังเคราะห์เป็นสีธรรมชาติที่ได้จากพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นเอง
ดังนั้นผลงานนี้จึงผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสตรีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดกระบวนการคิดค้นการทำบาติกและการย้อมสีจากสีที่ได้จากธรรมชาติในท้องถิ่น เช่น ใบขี้เหล็ก เปลือกเพกา ต้นคราม เปลือกมังคุด เป็นต้น ถือเป็น
ผลงานที่เป็น Eco Design และน่าสนใจ ทำให้ภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมมีการพัฒนาและเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในสังคมปัจจุบัน

ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ [30/9/2556]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.232.59.38
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates