เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เทคโนโลยีการบำบัดขยะโดยวิธีทางกลและชีวภาพ  อ่าน :   3,702 
ชื่อเจ้าของ :  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวมวล สำนักวิชาวิศวกรรม   อีเมล์ :   lamdaunxyz
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
งานคลินิกเทคโนโลยี กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 044-224820, 08-1718-3727
เว็ปไซต์  http://www.technopolis.sut.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (188 votes cast)

คำอธิบาย :
เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย ด้วยวิธีการแบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT, Mechanical and Biological Waste Treatment) เหมาะกับท้องถิ่นที่มีปริมาณขยะ 3 ตัน/วัน

จากการศึกษาแนวทางบริหารจัดการขยะชุมชน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ทำให้ได้รับความรู้ใหม่ในเรื่องการจัดการขยะชุมชน ทั้งด้านเทคนิค ด้านเศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เป็นรูปแบบของการจัดการขยะในระดับชุมชนแบบครบวงจรโดยสามารถนำมาผลิตพลังงานทดแทน และปุ๋ยปรับปรุงดิน ซึ่งได้นำมาใช้จริงในพื้นที่เพื่อจัดการกับขยะชุมชนมหาวิทยาลัยได้ทั้งหมด ปริมาณ 3-5 ตันต่อวัน ทำให้ขยะลดลงประมาณร้อยละ 65 โดยองค์ประกอบส่วนใหญ่ที่เหลือจะเป็นขยะจำพวกพลาสติกประมาณ ร้อยละ 30 ที่สามารถนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะอัดแท่ง ส่วนที่เหลือเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีประมาณคาร์บอนสูง ร้อยละ 70 นำไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยปรับปรุงดินได้ อีกทั้งในปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในพื้นที่เชื่อว่าจะสามารถบริหารจัดการขยะในระยะยาวได้เป็นอย่างดี

ในการก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ด้วยเทคโนโลยีการบำบัดขยะโดยวิธีทางกลและชีวภาพ สำหรับรองรับขยะ 3 ตัน/ วัน โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวมวล สำนักวิชาวิศวกรรม มทส. นั้น ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงานประเมาณ 7-10 ล้านบาทสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
โทร 0 4422 5007 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวมวล หรือ
คลินิกเทคโนโลยี มทส. โทร 044-224820

ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [29/7/2556]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 8/12/2557]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.232.59.38
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates