เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาลำไยต้นโทรมหลังได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วม  อ่าน :   1,197 
ชื่อเจ้าของ :  นายยุทธนา เขาสุเมรุ และทีมงาน   อีเมล์ :   k_yuttana@
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาคารสำนักงาน ชั้น 2 เลขที่ 202 ม.17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 089-951-2044, 086-429-2804, 054342553ต่อ225 , 065 004 2299
เว็ปไซต์  http://www.lartc.rmutl.ac.th
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (88 votes cast)

คำอธิบาย :

ลำไยเป็นพืชที่ทำรายได้หลักให้กับเกษตรกร ในจังหวัดลำพูน แต่ในปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมาได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ จ.ลำพูน ในพื้นที่ปลูกลำไย ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นพื้นที่หนึ่งที่เกิดภาวะอุทกภัย ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อลำไยที่ปลูกในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งภาวะน้ำท่วมทำให้รากพืชขาดอากาศ ไม่สามารถดูดธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะมีผลกระทบกับต้นลำไยหลังน้ำลด ทำให้ลำไยมีอาการทรุดโทรม ซึ่งหากมีการจัดการไม่เหมาะสมแล้ว จะส่งผลถึงความสามารถในการให้ผลผลิตในฤดูการผลิตปีต่อๆไป ในระยะยาวได้ นอกจากนี้ การผลิตลำไยนอกฤดูในพื้นที่ดังกล่าวที่ให้ผลผลิตในช่วงที่เสี่ยงต่อน้ำท่วม ยังมีปัญหาในด้านการเข้าไปเก็บเกี่ยว และทำให้ต้นทำไยทรุดโทรมได้ง่ายกว่าปกติ หากมีการหาแนวทางในการจัดการการผลิตลำไนนอกฤดูเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว จะเป็นแนวทางให้เกษตรกรมีรายได้และมีการผลิตลำไนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดังนั้นแนวทางการฟื้นฟูสวนลำไยหลังน้ำลด โดยการจัดการควบคุมขนาดของทรงพุ่ม (ตัดแต่งกิ่ง) การจัดการธาตุอาหารพืช การวิเคราะห์ดินก่อนใส่ปุ๋ย เป็นต้น และการหาแนวทางในการวางแผนการผลิตลำไยนอกฤดูเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาน้ำท่วมในระยะเก็บเกี่ยว การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมีส่วนร่วมเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่อาศัยการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างนักวิชาการกับชุมชน จึงเป็นองค์ความรู้ที่บูรณาการมาจากหลายสาขาเน้นความสมดุลระหว่างการเรียนรู้แบบเป็นทางการกับความริเริ่มสร้างสรรค์ของเกษตรกรเปิดโอกาสให้เกษตรกรคือ ผู้แสดงนำ เน้นหลักการวิธีการและค้นหาทางเลือกของเทคโนโลยีโดยใช้การตัดสินใจร่วมกันระหว่างเกษตรกรกับนักวิชาการเน้นการสื่อสารแบบสองทางโดยอาศัยการสนทนา การเจรจาต่อรองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความสำคัญกับตัวเกษตรกรเป็นที่ตั้งเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจนเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นได้ศึกษาเรียนรู้ได้อีกทางหนึ่งด้วย


ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [30/4/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 4/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.215.77.193
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates