เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตไหมอีรี่  อ่าน :   1,757 
ชื่อเจ้าของ :  นางนิตยา มหาไชยวงศ์   อีเมล์ :   faigaemmai
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 053-943612
เว็ปไซต์  http://clinictech.in.cmu.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (148 votes cast)

คำอธิบาย :

การผลิตไหมอีรี่ยังเป็นกระบวนการผลิตใหม่และเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย มีกระบวนการเลี้ยงและผลิตที่ไม่ยุ่งยากมาก เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ได้จาก ดักแด้ไหมที่เป็นอาหารโปรตีนสูง รังไหม/เส้นไหมที่เป็นความต้องการของตลาด และมูลของตัวไหมสามารถใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดี อีกทั้งพืชอาหารคือใบละหุ่ง ใบมันสำปะหลังก็สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น หากดำเนินการเลี้ยงและผลิตไหมอีรี่ในลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะเป็นการสร้างจุดขายให้กับผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่ เป็นตลาดทางเลือกที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน(ฝ้ายแกมไหม) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มดำเนินการวิจัยเรื่องการเลี้ยงและการผลิตไหมอีรี่ เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตเส้นใยธรรมชาติ ในปี 2550 ได้สร้างกระบวนการเพาะเลี้ยงไหมอีรี่ พัฒนาเครื่องมือและวิธีการผลิตเส้นใยให้ง่าย ขยายการผลิตไหมอีรี่ไปในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง ตาก นครสวรรค์ และอุทัยธานี จัดระบบการบริหารจัดการผลิตในรูปแบบ Supply Chain พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่ให้เป็น Green Product ที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดทางเลือก
ศูนย์วิชาการฯ ฝ้ายแกมไหมได้ร่วมกับนิคมสหกรณ์พร้าว ซึ่งมีนโยบายสนับสนุนให้สมาชิกทำการเกษตรแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ส่งเสริมการเลี้ยงไหมอีรี่ให้เป็นอาชีพเสริมอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถผสมผสานทำควบคู่ไปกับการทำเศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยกลุ่มเลี้ยงไหมอีรี่บ้านร่มเกล้า จะสามารถเป็นต้นแบบของการเลี้ยงและผลิตไหมอีรี่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถูกสุขลักษณะและครบวงจร มีกลุ่มเลี้ยงไหมอีรี่บ้านเขื่อนผาก และกลุ่มสตรีเกษตรพอเพียงอ่างน้ำห้วยทราย ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ร่วมพัฒนาและขยายผล จะเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงควรมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาศักยภาพการผลิตไหมอีรี่ โดยมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนากระบวนการเลี้ยงและผลิตไหมอีรี่ให้สามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของตนเองได้ สามารถปั่นเส้นไหมและควบคุมคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องให้เหมาะสมกับช่องทางการตลาดในอนาคต เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ให้กับชุมชน

รายละเอียดการอบรมรายงานฉบับสมบูรณ์

นางนิตยา มหาไชยวงศ์ (ผู้จัดการศูนย์วิชาการฯ)/ 053942476/ 5504221/ ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน (ฝ้ายแกมไหม) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / cotton@ist.cmu.ac.th, faigaemmai@gmail.com


เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [21/1/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 4/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates