เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช  อ่าน :   1,270 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.จิระเดช แจ่มสว่าง   อีเมล์ :   http://www
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 034-352074, 034-281053-5 ต่อ 3122
เว็ปไซต์  https://clinictechnology.kps.ku.ac.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (180 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :

1. วัตถุประสงค์
-เพื่อแนะนำขั้นตอนและวิธีการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด โดยการใช้หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา
-เพื่อแนะนำขั้นตอนและวิธีการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดในการควบคุมโรคพืช
2. เป้าหมาย
-เกษตรกรและผู้สนใจสามารถผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดไว้ใช้ได้ด้วยตนเอง
-เกษตรกรและผู้สนใจสามารถใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืชได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3. รายละเอียดของเทคโนโลยี
-แนะนำคุณสมบัติและประโยชน์ของเชื้อราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืช ฝึกปฏิบัติการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดโดยการเลี้ยงหัวเชื้อบนข้าวที่หุงสุกแล้ว ศึกษาขั้นตอนการเตรียมเชื้อสดก่อนนำไปใช้ และแนะนำวิธีการนำเชื้อที่เตรียมได้ไปใช้ เช่น การคลุกเมล็ดพืช การผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ การฉีดพ่น

 


เพิ่มโดย : [9/1/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 4/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates