เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ผลงานจากหมู่บ้านข้าวโพดลดหมอกควัน  อ่าน :   2,044 
ชื่อเจ้าของ :  รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิวัฒน์   อีเมล์ :   suchon.t@c
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 053-943612
เว็ปไซต์  http://clinictech.in.cmu.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (155 votes cast)

คำอธิบาย :

หมู่บ้านบนนา เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากถึงร้อยละ 80 ส่วนพืชผลเกษตรชนิดอื่นๆ จะประกอบด้วย ข้าว กาแฟ ยางพารา มันฝรั่ง ฯลฯ หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวโพดแล้ว เกษตรกรจะนำฝักข้าวโพดมาเข้าเครื่องโม่กะเทาะเมล็ด ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ จึงได้เข้าไปช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ง่ายต่อการถ่ายทอดและนำไปปฏิบัติได้ ได้แก่
1.การปั้นเตาชีวมวลสำหรับใช้ในครัวเรือนโดยใช้ซังข้าวโพดเป็นเชื้อเพลิง
2.การเพาะเห็ดโคนน้อย โดยใช้ต้นและเปลือกฝักข้าวโพดมาเป็นวัสดุเพาะ
3.การทำอาหารหมักแบบผสมครบส่วน (TMR) โดยใช้เปลือกฝักข้าวโพดมาหมักเป็นอาหารเลี้ยงโคพันธุ์ดี
4.การอัดฟ่อนเปลือกฝักข้าวโพดโดยใช้เครื่องอัดฟางข้าว เพื่อเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหรือจำหน่าย
5.การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ โดยใช้ซังและเปลือกฝักข้าวโพด
6.การทำถ่านอัดแท่ง โดยใช้เตาเผาผลิตถ่าน 200 ลิตร และใช้เครื่องอัดโดยใช้แรงงานคน
7.การผลิตก๊าซชีวภาพแบบพลาสติกพีวีซี โดยการนำมูลสัตว์มาหมักผลิตเป็นก๊าซชีวภาพสำหรับใช้หุงต้มในครัวเรือน
8.การเพิ่มผลผลิตไก่พื้นเมือง
 
เพิ่มโดย : [8/1/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 4/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.232.59.38
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates