เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ข้าวหอมนิล  อ่าน :   1,159 
ชื่อเจ้าของ :  นายชัยวัฒน์ ธานีรัตน์   อีเมล์ :   chaiwat@ds
ชื่อหน่วยงาน :   กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ห้อง 200 ชั้น 2 อาคาร ดร. ตั้ว ลพานุกรม 02-201-7104, 02-201-7016(ธีระชัย)
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (188 votes cast)

คำอธิบาย :

การลงพื้นที่เพื่อบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับหน่วยงานในพื้นที่หมู่บ้านข้าวหอมนิล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมุ่งเน้นนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้แก้ปัญหาและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แกชุมชนในการนำองค์ความรู้ไปประกอบ
อาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนเป้าหมายในหลายหลักสูตร เช่น การผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ข้าว) เป็นต้น
 


เพิ่มโดย : [8/1/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 4/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.204.56.97
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates