รายการ "วิถีวิทย์...พิชิตชุมชน"

จำนวนรายการ 101 เรื่อง
ลำดับ ชื่อโครงการ รายละเอียด วันที่ออกอากาศ ผู้บันทึก วันที่บันทึก
EP.1 แนะนำรายการ(1)
Link : https://fb.watch/h6X5I6RHUw/
นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ พิธีกร 15/01/2564 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 19/01/2564
EP.2 จุดเริ่มต้นความสำเร็จ(2)
Link : https://fb.watch/h6X48dp3sh/
นางวนิดา บุญนาคค้า ผอ.สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สป.อว. แนะนำ อว. แนะนำ สป.อว. แนะนำโครงการคลินิกเทคโนโลยี 22/01/2564 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 19/01/2564
EP.3 หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจรบ้านห้วยคันแหลน(3)
Link : https://fb.watch/h6X2xPUj0C/
นายเจษฎา อิสเหาะ มทร.สุวรรณภูมิ หันตรา นายเจษฎาฯ ผปก.ในพื้นที่ 29/01/2564 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 19/01/2564
EP.4 หมู่บ้านวิถีวิทย์กุ้งแปลงใหญ่ สุพรรณบุรี(4)
Link : https://fb.watch/h6X0_FoCUF/
ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ มทร.สุวรรณภูมิ หันตรา 05/02/2564 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 19/01/2564
EP.5 หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามวิถีชุมชน “ม่อนล้านโมเดล”(5)
Link : https://fb.watch/h6W-jfV5Ci/
ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย มทร.ล้านนา 12/02/2564 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 19/01/2564
EP.6 หมู่บ้านผักเชียงดาอินทรีย์ วิถีฮักน้ำจาง(6)
Link : https://fb.watch/h6WZXsfbcw/
ผศ.ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 19/02/2564 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 19/01/2564
EP.7 สารสนเทศการใช้ยาในฟาร์มโคนม เพื่อน้ำนมปลอดสาร ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย(8)
Link : https://fb.watch/h6WYwQx8oU/
ผศ.น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 26/02/2564 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 19/01/2564
EP.8 หมู่บ้านแม่พันธุ์ควายนม(7)
Link : https://fb.watch/h6WWMlar8j/
ผศ.ดร.จิระพร ชะโน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 05/03/2564 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 19/01/2564
EP.9 หมู่บ้านข้าวลูกปลาป่าชิง(9)
Link : https://fb.watch/h6WUYFUJMn/
นางมาเรียนา แนกาบาร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 12/03/2564 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 19/01/2564
EP.10 หมู่บ้านขมิ้นอินทรีย์(10)
Link : https://fb.watch/h6WSJow-g4/
ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 19/03/2564 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 19/01/2564
EP.11 ข้อค้นพบจากความสำเร็จ(11)
Link : https://fb.watch/h6WRcxq4d8/
ดร.อุทัย เจริญวงศ์ คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ 26/03/2564 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 19/01/2564
EP.12 Aqua-IoT ตอน Smart Aqua-Farm(13)
Link : https://fb.watch/h6WPkiUUut/
ดร.ศุภนิจ พรธีระภัทร นักวิจัยอาวุโส เนคเทค ดร.สรรนพ นาควานิช 02/04/2564 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 29/01/2564
EP.13 จุดเริ่มต้นไบโอแก๊สพลังงานชุมชนต้นทุนต่ำ(14)
Link : https://fb.watch/h6WNUPq2_V/
รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 09/04/2564 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 29/01/2564
EP.14 การสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตลิ้นจี่แม่ใจ เพื่อพัฒนาผลผลิต ลิ้นจี่พรีเมี่ยม และสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา(15)
Link : https://fb.watch/h6WMtqWX4b/
น.สพ.สมชาติ ธนะ 16/04/2564 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 29/01/2564
EP.15 ฐานชีวภาพ สู่การสร้างคุณค่และมูลค่ากับหมู่บ้านตาลโตนด(16)
Link : https://fb.watch/h6WKO1Dr6G/
หมู่บ้านตาลโตนด การใช้ฐานชีวภาพ สู่การสร้างคุณค่าและมูลค่ากับหมู่บ้านตาลโตนด 23/04/2564 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 29/01/2564
EP.16 วิถีแห่งลีน: แนวคิดบริหารจัดการระดับโลกกับการยกระดับ การดำเนินงานธุรกิจชุมชนด้วย ววน. กลุ่มผลิตเห็ดอินทรีย์ (ภูเก็ต)(12)
Link : https://fb.watch/h6WIYgzUpD/
อ.กิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี / นายคณุตน์ ศิโรทศ ประธานกลุ่มเห็ดแปลงใหญ่ จังหวัดภูเก็ต / เกษตรจังหวัดภูเก็ตหรือผู้แทน 30/04/2564 นายกิตติศักดิ์  จิตต์เกื้อ 19/01/2564
EP.17 หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ชุมชนกลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำป่าว บ้านโพธิ์ชัย จ.กาฬสินธิ์(20)
Link : https://fb.watch/h6WEKRSaAm/
ผศ.ดร.กีรวิชญ์ เพชรจุล หัวหน้าโครงการ ๒. นายวิชิต จวงจันทร์ ผู้ประสานงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ๓. นางสมดี ภูจอมนิล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ๔. นางสาวศิริรัตน์ แต่ท้อง ตัวแทนนักศึกษาโครงการยุวชนอาสาฯ 07/05/2564 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 05/02/2564
EP.18 ไบโอแก๊สอีสาน สารกรองสนิมเหล็ก เทคโนโลยีเพิ่อความยั่งยืน(17)
Link : https://fb.watch/h6WD0K20Fs/
นายอรุณศักดิ์ ไชยอุบล 14/05/2564 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 29/01/2564
EP.19 การพัฒนาระบบกวนด้วยน้ำมันร้อน(21)
Link : https://fb.watch/h6WuJOB091/
ผศ.ดร.สุทธินันท์ ศรีรัตยาวงค์ 21/05/2564 นางสาวสุธาศินี  ทับยา 02/11/2564
EP.20 หมู่บ้านอนุรักษ์มรดกเครื่องปั้นดินเผาซับจำปาเพื่อการท่องเที่ยว(23)
Link : https://fb.watch/h6WsjvttQn/
1.ผศ.พลวัฒน์ เกิดศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โทร. 086-8126383 2.นางสาวศิริพิชชา ขยันดี โทร.098-1057664 3.นายนที บัวพนัส โทร.087-1149861 4.นายประสิทธิ์ ทิพพะโม โทร.065-5140455 5.นางสาวแสงดาว สุขเอม โทร.086-1281876 28/05/2564 วริศรา  ลิขิตลือชา 11/02/2564
EP.21 จากของเสียสู่พลังงานชุมชนคนใต้(18)
Link : https://fb.watch/h6WpX9F-Zx/
นายนภดล โพชกำเนิด 04/06/2564 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 29/01/2564
EP.22 หมู่บ้านแปรรูปข้าวทุ่งทองยั่งยืน(19)
Link : https://fb.watch/h6WjBM6-xJ/
นางปฎิญญา จิยิพงศ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และวิทยากรชุมชน 11/06/2564 วรรณดี  มหานพกุล 02/02/2564
EP.23 การพัฒนาการผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐานความปลอดภัยแบบครบวงจรในพื้นที่ภาคเหนือ 2(26)
Link : https://fb.watch/h6Wg_g3HlW/
1. ผศ.ดร.กานดา หวังชัย 2. นายสันติโรจน์ เกียรติศิริโรจน์ 3. นางแพรวพรรณ ดีพลภักดิ์ 18/06/2564 น.ส.อรณัชชา  แสนคำปิน 17/02/2564
EP.24 หมู่บ้านดินสอพองเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(22)
Link : https://fb.watch/h6WfAqYMNf/
1.รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล 2.รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก 3.นายสมยศ อินช่วย 4.นายอภิชาติ โล่สุวรรณ์ 5.นางสาวกรรณาภรณ์ คำดี 25/06/2564 วริศรา  ลิขิตลือชา 02/11/2564
EP.25 เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะและเนื้อแพะ เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม(24)
Link : https://fb.watch/h6WdC8aqpk/
ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 02/07/2564 นายเตชทัต  ศุภสินอธิกา 17/02/2564
EP.26 ท่องเที่ยวสุขภาพชุมชนวิถีนาเมืองลุง(25)
Link : https://fb.watch/h6WbDiJt-u/
นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ มหาวิทยาลัยทักษิณ 09/07/2564 นายเตชทัต  ศุภสินอธิกา 17/02/2564
EP.27 การพัฒนาผลิตถัณฑ์ถั่วเหลืองปลอดภัย (BCE) (27)
Link : https://fb.watch/h6W9spqXPJ/
ผศ.ไพโรจน์ฯ มทร.ล้านนา เชียงใหม่บูรณาการกับ กศน.อำเภอพร้าว เชียงใหม 16/07/2564 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 19/02/2564
EP.28 โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาเชียงอบพร้อมรับประทานและผงปรุงรสต้มโคล้งของกลุ่มลุงพงษ์ (28)
Link : https://fb.watch/h6W75xTmUj/
อ.พาขวัญ มทร.สุวรรณภูมิ 23/07/2564 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 01/03/2564
EP.29 ทองคำบนดิน ราชาหมากเม่า แห่งเทือกเขาภูพาน (29)
Link : https://fb.watch/h6W59cZiu4/
อ.เดือนรุ่งฯ และทีมงาน 30/07/2564 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 02/03/2564
EP.30 ยกระดับสับปะรดพิษณุโลก ด้วย วทน.(31)
Link : https://fb.watch/h6W3vprDUr/
อ.น้ำทิพย์ มรภ.พิบูลสงคราม 06/08/2564 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 02/03/2564
EP.31 หมู่บ้านวิถีวิทย์ มะขามป้อมอินทรีย์ชุมชนแก้วสมใจ ไทรโยค(50)
Link : https://fb.watch/h6W0N33NS4/
การนำ วทน. ไปยกระดับมะขามป้อม พืชท่องถิ่นของ จ.กาญขนบุรี สู่ผลิตภัณฑ์คึณภาพและมาตรฐาน โดยนายณัฏฐ์ สิริวรรธนานนท์ มทร.สุวรรณภูมิ หันตรา 13/08/2564 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 20/05/2564
EP.32 หมู่บ้านสับปะรดบ้านสา จังหวัดลำปาง(34)
Link : https://fb.watch/h6V-cfs3hl/
อ.สันติ ช่างเจรจา 08-6730-4040 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 20/08/2564 Sornkrittatip  Numanoi 03/11/2564
EP.33 การพัฒนาสับปะรดบ้านเสด็จ จังหวัดลำปาง(36)
Link : https://fb.watch/h6VOIvCjrj/
ดร.อรทัย บุญทะวงศ์ 065-761-9965 นายณัฐอมร จวงเจิม 09-0330-9243 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 27/08/2564 Sornkrittatip  Numanoi 03/11/2564
EP.34 คราม และย้อมมูลควาย อัตลักษณ์จากท้องถิ่นสู่สากล(30)
Link : https://fb.watch/h6VMwfq1bb/
อ.เดือนรุ่งและทีมงาน 03/09/2564 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 02/03/2564
EP.35 การยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงหมูพระราชทานหมูเหมยซาน จังหวัดนครศรีธรรมราช(37)
Link : https://fb.watch/h6Vzazx68n/
ผศ.สมคิด ชัยเพชร ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล ผศ.ธรรมศักดิ์ พุทธกาล 061-6299264 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 10/09/2564 Sornkrittatip  Numanoi 11/03/2564
EP.36 หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัยครบวงจร(56)
Link : https://fb.watch/h6VoBF1bm8/
อ.อัจฉรี จันทมูล มมส. 17/09/2564 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 21/05/2564
EP.37 เทคโนโลยีพลาสติกคัดเลือกแสง(66)
Link :
คุณกัลยารัตน์ รัตนะจิตร นักวิจัยอาวุโส สวทช. และ คุณปิยะทัศน์ ทัศนิยม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลโนนกลาง 24/09/2564 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 28/05/2564
EP.38 โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป(105)
Link : https://fb.watch/h6Vd6oPZiD/
โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ภายใต้ 6 แนวทางการพัฒนา 24/09/2564 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 24/09/2564
EP.39 สกลนคร เมืองสมุนไพร(32)
Link : https://fb.watch/h6VaAfcOm1/
มทร.อีสานสกลนคร 01/10/2564 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 02/03/2564
EP.40 สร้างมูลค่า ให้กับข้าวทุ่งกุลา ด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศที่ตรวจสอบย้อนกลับได้(38)
Link : https://fb.watch/h6V8YMpmmL/
นายธนากร สงวนตระกูล สทอภ. 08/10/2564 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 30/03/2564
EP.41 ทำงานกับชุมชนอย่างไรให้สำเร็จ ไม่ใช่แค่ทำให้เสร็จ(41)
Link : https://fb.watch/h6V7ABUfoW/
นายสมศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ อดีตเจ้าหน้าที่ สวทช. 15/10/2564 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 19/04/2564
EP.42 Trick & Tip ขอมาตรฐาน ง่ายกว่าที่คิด(42)
Link : https://fb.watch/h6V5V4MG4D/
นายชายกร สินธุสัย นักวิชาการอิสระ 22/10/2564 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 19/04/2564
EP.43 ม.ธนบุรี อาสาพัฒนาชุมชน (การสร้างอาชีพสร้างรายได้ป้องกันยาเสพติด : สร้างเครื่องซักผ้าพลังงานแสงอาทิตย์)(45)
Link : https://fb.watch/h6V3pd0dvP/
ผศ.ดร.ธนิต แต่งศรี ม.ธนบุรี 29/10/2564 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 23/04/2564
EP.44 การพัฒนาอุปกรณ์การเกษตรที่ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ สู่อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานทดแทน(43)
Link :
รศ.ดร.ปรีชา กอเจริญ 05/11/2564 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 23/04/2564
EP.45 เมนูสุขภาพท้องถิ่นที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุตำบลหมื่นไวย(51)
Link : https://fb.watch/h6U_5eE3bY/
ผศ.ดร.มะลิ โพธิ์พิมพ์ ม.วงษ์ชวลิตกุล 19/11/2564 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 21/05/2564
EP.46 อ้อยอินทรีย์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตำบลพุดซา(52)
Link : https://fb.watch/h6UYeykrm3/
ผศ.ดร.วรัญชัชยา เขตบำรุง ม.วงษ์ชวลิตกุล 26/11/2564 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 21/05/2564
EP.47 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแพร่ สู่งานสร้างสรรค์สอดรับการใช้ชีวิตวิถีใหม่(46)
Link : https://fb.watch/h6UUYFF2tA/
อ.ปาริฉัตร กุลเกลี้ยง วิทยาลัยชุมชนแพร่ 03/12/2564 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 07/05/2564
EP.48 กุยช่ายเบตง จากวัฒนธรรมการกินสู่การสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน(67)
Link : https://fb.watch/h6UQYjPCfU/
ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ มรภ.ยะลา 10/12/2564 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 28/05/2564
EP.49 การลดต้นทุนการผลิตในกระบวนการแปรรูปผลไม้อบแห้ง(44)
Link : https://fb.watch/h6U-BoCs9M/
อ.ณัฐพงศ์ วีระทวีพร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 11/12/2564 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 23/04/2564
EP.50 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์โดยกระบวน การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลแม่ยม จังหวัดแพร่(47)
Link : https://fb.watch/h6UOQdx8cO/
อ.มนัส จันทร์พวง วิทยาลัยชุมชนแพร่ 17/12/2564 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 07/05/2564
EP.51 การสร้างชุมชนเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดป่าไมคอร์ไรซ่า(57)
Link : https://fb.watch/h6UMAUWR7e/
ดร.ธนภักษ์ อินยอด 24/12/2564 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 21/05/2564
EP.52 การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปแผ่นข้าวตังอัตโนมัติ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว จ.ราชบุรี(54)
Link :
รศ.ดร.สุรศักดิ์ สุรนันทชัย มจธ. 07/01/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 21/05/2564
EP.53 การปรับปรุงกระบวนการอบแห้งข้าวแต๋นด้วยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดมของวิสาหกิจชุมชนนารีรัตน์ข้าวแต๋นน้ำแตงโม จ.สมุทรสาคร(55)
Link :
ดร. ชัยเวท ริมเขต มจธ. 14/01/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 21/05/2564
EP.54 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์โดยกระบวน การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลพระหลวง จังหวัดแพร่(48)
Link : https://fb.watch/h6UHPCPR7l/
อ.ปาริฉัตร กุลเกลี้ยง วิทยาลัยชุมชนแพร่ 21/01/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 07/05/2564
EP.55 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง ตำบลทุ่งแล้ง จังหวัดแพร่(49)
Link : https://fb.watch/h6UFHrxEEE/
อ.วิยะณี ดังก้อง วิทยาลัยชุมชนแพร่ 28/01/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 07/05/2564
EP.56 เครื่องกรองน้ำอ่อนเพื่อคุณภาพชีวิต(53)
Link : https://fb.watch/h6UBZKEdmp/
นางจิตต์เรขา ทองมณี 04/02/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 21/05/2564
EP.57 หมู่บ้านท่องเที่ยว Homestay ส่งเสริมสุขภาพและบำบัดรักษาโรคปวดเข่า โดยใช้โคลนบำบัด (Mud therapy)(93)
Link :
อ.วชิร ชนะบุตร คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม 11/02/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 15/11/2564
EP.58 ยกระดับการออกแบบผ้าไหมนาโนซิงค์ลายฮูปแ้ม(94)
Link :
อ.วชิร ชนะบุตร คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม 18/02/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 15/11/2564
EP.59 หมู่บ้านวิถีวิทย์(70)
Link : https://fb.watch/h6UynB8bFY/
อ.ปัญญวัฒน์ จุฑามาศ ม.นอร์ทกรุงเทพ 25/02/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 07/06/2564
EP.60 เรื่องเล่า "วิถีเกษตรอินทรีย์" ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ(60)
Link :
ผศ.ดร.พรรณิภา แพงศรี มรภ.วไลยอลงกรณ์ 04/03/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 25/05/2564
EP.61 บัญชีครัวเรือนกับการพัฒนาชุมชน(71)
Link : https://fb.watch/h6Uv6zyJ7a/
อ.วิชุดา นาคเถื่อน ม.นอร์กรุงเทพ 11/03/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 07/06/2564
EP.62 เรื่องเล่าความสำเร็จ "การพัฒนานักวิจัยชุมชนสู่การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้"(61)
Link : https://fb.watch/h6UtpJcc7Z/
ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ มศว. 18/03/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 25/05/2564
EP.63 โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนแบบยั่งยืน SDGs สวนทองมล(63)
Link : https://fb.watch/h6UmQ-SArk/
ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ มศว. 25/03/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 25/05/2564
EP.64 เรื่องเล่า "บ้านคลองห้า...ผักปลอดสาร อาหารชุมชน" ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี(58)
Link :
อ.วิณากร ที่รัก มรภ.วไลยอลงกรณ์ 01/04/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 21/05/2564
EP.65 โครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน BCE ชุมชนบ้านเนินใหม่(64)
Link :
ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ มศว. 08/04/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 25/05/2564
EP.66 โครงการเปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง(65)
Link :
ผศ.ดร.กัมปนาท บริบูรณ์ มศว. 15/04/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 25/05/2564
EP.67 หมู่บ้านจักสานไม้ไผ่ บ้านลุมพุก(72)
Link : https://fb.watch/h6UkDUB3pJ/
อ.สถิตย์ เจ็กมา 22/04/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 23/07/2564
EP.68 ผลิตภัณฑ์งานดอกไม้สร้างรายได้สู่ชุมชนปลายบาง(68)
Link : https://fb.watch/h6UgHW3MLt/
ผศ.สำราญ จูช่วย และ ดร.กุณฑิญา จิรทิวาธวัช 29/04/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 28/05/2564
EP.69 โครงการพัฒนาต่อยอดข้าวเพื่อสุขภาพสู่ชุมชน จังหวัดอำนาจเจริญ(73)
Link : https://fb.watch/h6UeRzxHBX/
ผศ.ดร.วิทยา แก้วศรี ม.มหิดล 06/05/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 23/07/2564
EP.70 การสรา้งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมแก่ผู้สูงอายุโดยประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์สุขภาพด้านสมุนไพรพื้นบ้าน(69)
Link : https://fb.watch/h6U8BbCl1c/
ผศ.ดร.ปณต มานวิโรจน์ และ อ.วสิรัตน์ ภมรพล 13/05/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 28/05/2564
EP.71 "ทุนทางศิลปะและวัฒนธรรม : เยาวราชโมเดล"(74)
Link : https://fb.watch/h6U746iS3Z/
รศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ ม.ศิลปากร 20/05/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 23/07/2564
EP.72 ราชบุรี : เมืองแห่งการสร้างสรรค์บนหนทางสู่ความยั่งยืน(75)
Link : https://fb.watch/h6U5B7n8UC/
รศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ ม.ศิลปากร 27/05/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 23/07/2564
EP.73 "เที่ยวเมืองเก่า เล่าเมืองเพ็ชร์ Phetchaburi Creative City" (76)
Link : https://fb.watch/h6TULTLyDJ/
รศ.ดร.ประสพชัย พสุนนท์ ม.ศิลปากร 03/06/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 23/07/2564
EP.74 หมู่บ้านมละบิวิถีวิทย์แห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน(78)
Link : https://fb.watch/h6TQHWBgmx/
อ.โอปอล์ รังสิมันตุชาติ มรภ.อุตรดิตถ์ 17/06/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 23/07/2564
EP.75 การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์ จ.อุตรดิตถ์(79)
Link : https://fb.watch/h6TPb9Lnhd/
อ.รัฐพล ดุลยะลา อ.พิทักษ์ คล้ายชม มรภ.อุตรดิตถ์ 24/06/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 23/07/2564
EP.76 โครงการศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค(80)
Link :
นายกิตติศักดิ์ ชัยสรรค์ 01/07/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 23/07/2564
EP.77 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กะปิและผลิตภัณฑ์จากกะปิสำเร็จรูป(81)
Link : https://fb.watch/h6TMAOQk8D/
อ.ศศิอาภา บุญคง และทัมงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.ธนบุรี 08/07/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 23/07/2564
EP.78 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอฟฟี่ลูกจาก วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองนาเกลือ(82)
Link : https://fb.watch/h6TJhGOQLE/
ผศ.จันวิภา สุปะกิ่ง และทีมงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.ธนบุรี 15/07/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 23/07/2564
EP.79 เรื่องเล่า "เครื่องสำอางบำรุงผิวจากข้าว" ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี(59)
Link :
ผศ.ดร.ณพัญอร บัวฉุน 22/07/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 21/05/2564
EP.80 การพัฒนาศักยภาพและยกระดับห่วงโซ่คุณคุณค่าผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากข้าวของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา(83)
Link :
รศ.ดร.สุณีพร สุวรรณมณีพงศ์ สจล. 29/07/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 23/07/2564
EP.81 ปุ๋ยจากเปลือกหอย/เปลือกไข่ เพื่อผลิตลำไย/ผลไม้ ได้คุณภาพและปลอดภัย ด้วยต้นทุนต่ำ ของกลุ่มวิสาหกิจวังทอง สระแก้ว (84)
Link :
รศ.ดร.บรรจง บุญชม สจล. 05/08/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 23/07/2564
EP.82 หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์บ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง อ.บ้านแก้ง จ.นครพนม(95)
Link :
อ.ชนิดา ยุบลไสย์ ม.นครพนม 12/08/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 15/11/2564
EP.83 ธนผลสุวรรณ ธนาคารผลไม้เคลื่อนที่(85)
Link :
ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ สจล. 19/08/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 23/07/2564
EP.84 โครงการบรรจุภัณฑ์ชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม(86)
Link :
อ.วิสุทธิ์ ไพเราะ 26/08/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 23/07/2564
EP.85 จิ้งหรีดแบรนด์ไทย แมลงเศรษฐกิจเปลี่ยนโลก(87)
Link :
สพ.ญ.ลัลน์ลลิต สุคนธรัตนสุข อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. 02/09/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 23/07/2564
EP.86 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการแปรรูปขิงให้มีมาตรฐานและการถ่ายทอดกระบวนการผลิตเซรั่มขิง วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยฟาร์ม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน(88)
Link :
รศ.ดร.วิชัย ฉัตรทินวัตน์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคนโลยี มช. 09/09/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 23/07/2564
EP.87 โครงการการยกระดับองค์ความรู้ พัฒนากระบวนการให้บริการและการเพิ่มมูลค่าธุรกิจอย่างยั่งยืน ชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย(89)
Link :
ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. 16/09/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 23/07/2564
EP.88 โครงการสารชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูในสวนกล้วยไม้(90)
Link :
ดร.มงคล อุตมโท ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ พว. 23/09/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 23/07/2564
EP.89 พาชมงาน TechnoMart 2022 (96)
Link : https://fb.watch/h6TDIf2CIJ/
พาชมงาน TechnoMart 2022 ภายใต้แนวคิด BCG สู่เศรษฐกิจ สร้างคุณค่า “เพิ่มคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ในรูปแบบ Hybrid Exhibition ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน และ บริเวณทางเชื่อมศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ส่วนรูปแบบ Online ผ่าน https://www.technomart2022.com 30/09/2565 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 29/11/2565
EP.90 การเกษตรวิถีธรรมชาติด้วยรากำจัดแมลงศัตรูพืชและโรคพืช(92)
Link : https://fb.watch/h6TGMNZrMP/
ดร.อลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ พว. 30/09/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 23/07/2564
EP.91 การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสับปะรดห้วยมุ่น จ.อุตรดิตถ์(77)
Link : https://fb.watch/h6TSZZPR-j/
ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผศ.ดร.พจนีย์ แสงมณี ดร.วิภา ประพินอักษร อ.ภานุวัฒน์ ขันจา ผศ.ดร.ไพรโรจน์ นะเที่ยง มรภ.อุตรดิตถ์ 06/10/2565 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง 23/07/2564
EP.92 ทำความรู้จัก ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence: CoE) (97)
Link : https://fb.watch/h6TB61A5vR/
ทำความรู้จัก ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence: CoE) ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆ มุ่งพัฒนางานวิจัยที่ตอบโจทย์ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ 14/10/2565 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 29/11/2565
EP.93 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ (Center of Excellence in Physics)(98)
Link : https://fb.watch/h6TztmCCpj/
จะมาเล่าความเป็นมาของศูนย์ และงานวิจัยตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานที่ผ่านมา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ 21/10/2565 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 29/11/2565
EP.94 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest Technology Innovation Center)(99)
Link : https://fb.watch/h6TxCPY1QQ/
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest Technology Innovation Center) 28/10/2565 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 29/11/2565
EP.95 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ (Center of Excellence on Petrochemical and Materials Technology : PETROMAT) (100)
Link : https://fb.watch/h6TvsanPrw/
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ (Center of Excellence on Petrochemical and Materials Technology : PETROMAT) โดยศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จะมาบอกเล่างานวิจัยในโครงการเชิงบูรณาการขนาดใหญ่ 04/11/2565 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 29/11/2565
EP.96 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (ศทพ.)(101)
Link : https://fb.watch/h6Tjz2tQ3u/
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (ศทพ.) 11/11/2565 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 29/11/2565
EP.97 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodivercity : BDC)(102)
Link : https://fb.watch/h6ThGqtV9z/
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodivercity : BDC) โดย ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 18/11/2565 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 29/11/2565
EP.98 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสาร และของเสียอันตราย (ศสอ.)(103)
Link : https://fb.watch/h6TeNzbMRz/
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสาร และของเสียอันตราย (ศสอ.) 25/11/2565 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 29/11/2565
EP.99 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์(Centre of excellence in mathematics)(104)
Link : https://fb.watch/hbSuI-lgSF/
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ 02/12/2565 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 29/11/2565
EP.100 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม (106)
Link : https://fb.watch/hiOy6Pi2aW/
Carbon neutrality และ Net zero emissions คืออะไร? และ ต่างกันอย่างไร? หาคำตอบได้ในรายการวิถีวิทย์พิชิตชุมชน 09/12/2565 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 09/12/2565
EP.101 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา Center of Excellence on Environmental Health and Toxicolog(107)
Link : https://fb.watch/hPlUUmOLNm/
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา Center of Excellence on Environmental Health and Toxicolog 23/12/2565 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ 03/01/2566

Template by OS Templates