ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี หมายถึง นักวิจัย หรือนักวิชาการที่ได้นำผลงานวิจัยทั้งของตนเอง และของผู้อื่นไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่หวังผลลัพธ์ ที่ไม่เพียงแต่การฝึกอบรมอย่างเดียว แต่ต้องมีกระบวนการติดตามผู้เข้ารับการอบรมให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

13. ผศ.ศิริพร หงส์พันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผลงานโครงการที่ได้ถ่ายทอดสู่ชุมชน
1. การย้อมสีไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ (การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมฯ)
19. นายชายกร สินธุชัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผลงานโครงการที่ได้ถ่ายทอดสู่ชุมชน
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
20. นางวรรณดี มหรรณพกุล กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ผลงานโครงการที่ได้ถ่ายทอดสู่ชุมชน
1. หมู่บ้านผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป

แนะนำเทคโนโลยี
ล่าสุด
เปิดดูมากที่สุด

10 อันดับคำค้นมากที่สุด

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates