-สรุปจำนวนสมาชิก อสวท.

เครือข่ายยอดในฐานข้อมูลจำนวน อสวท. ที่อบรมปีที่จัด
เหนือ
1. C15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่4193312547
2. A4 มหาวิทยาลัยนเรศวร8102872549
3. B7 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์2411932549
4. C8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก1521262550
5. C21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร1971862551
6. C27 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน1941732552
7. B22 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์3931502555
8. B10 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์022555
9. A3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2531002556
10. A19 มหาวิทยาลัยพะเยา1771502556
11. C6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย1981502556
12. A22 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 2021502558
13. B16 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม1611502558
กลาง
1. C29 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร4432172550
2. A13 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1872172551
3. B11 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง2211862551
4. B13 มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี1031022552
5. D47 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก7361622553
6. D4 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา1781942553
7. A1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1481602554
8. B14 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์1301502554
9. C12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ3452032554
10. F1 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี130502554
11. D16 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี2311502556
12. A21 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี2951502557
13. A7 มหาวิทยาลัยมหิดล1061502558
14. C5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์1251602558
ตะวันออก
1. A5 มหาวิทยาลัยบูรพา1441262549
2. A17 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี1861852549
3. B3 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี3331592553
ตะวันออกเฉียงเหนือ
1. A2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น3213212547
2. A12 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี3421802548
3. B5 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี01852548
4. A14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี3171372550
5. B4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี4541782550
6. B6 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม4381102551
7. B9 มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย3941692552
8. C3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์3472022552
9. A24 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย01312554
10. A18 มหาวิทยาลัยนครพนม3251362554
11. C19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร1751612555
12. B18 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์3441502556
13. C20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์1581502556
14. D40 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร1801502556
15. B21 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด1741502558
16. D52 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ11602558
17. D12 วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน01802558
ใต้
1. A10 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์1131132549
2. B2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา2982722550
3. A11 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1721732551
4. B12 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต2211312551
5. C32 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง5431682552
6. D41 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์1151012552
7. A20 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง2531702554
8. A25 ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่2612002555
9. D36 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี1291502556
10. A28 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์1571602558
11. B19 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี1441602558
รวมทั้งหมด13,814

Template by OS Templates