ความเชี่ยวชาญของ อสวท.

  • การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์
  • ไบโอแก๊สขนาด 8 ลบ
  • ข้าวอินทรีย์
  • การปลูกผักอินทรีย์ในระบบโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสง
  • ย้อมผ้าสีธรรมชาติ
  • Template by OS Templates