-อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)

โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ อสวท. เกิดขึ้นจากนโยบายของท่านปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ที่มีความต้องการให้ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่สู่ชุมชน โครงการนี้อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้ดำเนินการในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ เยาวชน ครู/อาจารย์ และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ชุมชน โดยมีคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายในพื้นที่ เป็นผู้ประสานการดำเนินงาน โครงการ อสวท. ได้เริ่มต้น เมื่อเดือน เมษายน 2547

จำนวนสมาชิก อสวท. ทั่วประเทศ 14,354 คน

Xสรุปจำนวน อสวท. ตามเครือข่ายที่จัดสรรหาสมาชิก อสวท.
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 148
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 321
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 253
5. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 253
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 317
7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 187
8. มหาวิทยาลัยนครพนม 172
9. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 157
10. มหาวิทยาลัยนเรศวร 774
11. มหาวิทยาลัยบูรพา 144
12. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี 186
13. มหาวิทยาลัยพะเยา 177
14. มหาวิทยาลัยมหิดล 12
15. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 295
16. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 202
17. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 113
18. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 172
19. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 341
20. ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ 261
21. มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 103
22. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 393
23. มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 344
24. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 161
25. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 36
26. มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 221
27. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 438
28. มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 174
29. มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 130
30. มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 393
31. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 144
32. มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 221
33. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 241
34. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 298
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 333
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 454
38. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 345
39. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 125
40. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 198
41. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 152
42. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 194
43. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ 419
44. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 197
45. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 543
46. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 347
47. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 175
48. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 158
49. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 443
50. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 231
51. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 180
52. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 736
53. วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 129
54. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 1
55. วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
56. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 178
57. วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 115
58. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 226
สรุปจำนวน อสวท. ตามจังหวัดที่ อสวท. พำนักอยู่
1.  แม่ฮ่องสอน 138
2.  พิจิตร 218
3.  พิษณุโลก 406
4.  สุโขทัย 159
5.  ตาก 154
6.  กำแพงเพชร 169
7.  เพชรบูรณ์ 48
8.  นครสวรรค์ 180
9.  ลำปาง 185
10.  เชียงราย 186
11.  พะเยา 182
12.  น่าน 205
13.  แพร่ 215
14.  อุตรดิตถ์ 244
15.  ลำพูน 89
16.  อุทัยธานี 48
17.  เชียงใหม่ 447
18.  ปทุมธานี 106
19.  ฉะเชิงเทรา 208
20.  กรุงเทพมหานคร 431
21.  นครนายก 788
22.  สระแก้ว 12
23.  เพชรบุรี 365
24.  ชัยนาท 170
25.  สิงห์บุรี 162
26.  ลพบุรี 106
27.  ปราจีนบุรี 29
28.  พระนครศรีอยุธยา 197
29.  สระบุรี 9
30.  นนทบุรี 124
31.  สมุทรปราการ 43
32.  ประจวบคีรีขันธ์ 1
33.  ราชบุรี 226
34.  กาญจนบุรี 269
35.  สุพรรณบุรี 7
36.  นครปฐม 123
37.  สมุทรสาคร 124
38.  สมุทรสงคราม 103
39.  อ่างทอง 3
40.  ตราด 130
41.  จันทบุรี 199
42.  ชลบุรี 103
43.  ระยอง 26
44.  ชัยภูมิ 161
45.  นครราชสีมา 166
46.  บุรีรัมย์ 338
47.  สุรินทร์ 159
48.  ศรีสะเกษ 41
49.  มหาสารคาม 374
50.  อุบลราชธานี 276
51.  ยโสธร 198
52.  นครพนม 188
53.  เลย 204
54.  อำนาจเจริญ 9
55.  บึงกาฬ 132
56.  มุกดาหาร 126
57.  สกลนคร 196
58.  กาฬสินธุ์ 459
59.  ร้อยเอ็ด 176
60.  หนองคาย 119
61.  อุดรธานี 90
62.  ขอนแก่น 294
63.  หนองบัวลำภู 209
64.  ยะลา 141
65.  ระนอง 151
66.  กระบี่ 289
67.  พังงา 30
68.  ภูเก็ต 137
69.  สุราษฎร์ธานี 210
70.  นครศรีธรรมราช 136
71.  ชุมพร 127
72.  สงขลา 177
73.  สตูล 165
74.  ตรัง 252
75.  ปัตตานี 245
76.  นราธิวาส 227
77.  พัทลุง 254


สรุปจำนวน อสวท. ตามประเภท อสวท.
1. ครู/อาจารย์ 1,558
2. กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน/SME/เอกชน 3,746
3. ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น 985
4. ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ท้องถิ่น/อบต. 1,404
5. เยาวชน/นักเรียน/นักศึกษา 797
6. ประชาชนทั่วไป 5,244
7. ผู้ดูแลศูนย์ไอซีทีชุมชน 114

Template by OS Templates