สรุปโครงการที่ผลักดันโดยสมาชิก อสวท.

จากการสำรวจความต้องการในแต่ละพื้นที่ของสมาชิก อสวท. นำไปสู่ความร่วมมือระหว่างคนในชุมชน(สมาชิก อสวท.) คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ก.วิทย์ฯ และหน่วยงานในพื้นที่ในการนำโจทย์ ปัญหาความต้องการมาสู่การวิเคราะห์เพื่อเขียนข้อเสนอโครงการร่วมกัน นำไปสู่โครงการที่ผลักดันโดย อสวท. ต่อไป

สรุปโครงการที่ผลักดันโดยสมาชิก อสวท. โครงการที่ผลักดันโดย อสวท. จำนวนโครงการ 105 โครงการ
ลำดับที่ ชื่อโครงการ เครือข่ายปีงบประมาณ งบประมาณ
1การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทองพับ ทองม้วน ข้าวอบกรอบ และของขบเคี้ยวผสมสาหร่ายและสมุนไพร แก่กลุ่มเกษตรกร อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษาในเขตที่มี อสวท.มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี254950,000
2โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี254941,400
3โครงการพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อการประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ (จรวดขวดน้ำ)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา254980,000
4การจัดการสวนปาล์มน้ำมันเพื่อผลผลิตสูง จังหวัดนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์254963,800
5รายการวิทยุ “คลินิกเทคโนโลยี ที่พึ่งของชุมชน”มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์254972,000
6โครงการบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในชุมชน 3 กลุ่มอาชีพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์254930,000
7สาระน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี254950,000
8โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานสำหรับ
อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) : ภาคตะวันออก”
มหาวิทยาลัยบูรพา254940,000
9โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อชุมชน”มหาวิทยาลัยบูรพา254957,000
10โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การผลิตน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำ”มหาวิทยาลัยบูรพา254965,000
11การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท(กระป๋อง)จากผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่นแก่กลุ่มเกษตรกร อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษาในเขตที่มี อสวท.มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี254950,000
12ดาราศาสตร์สัญจรมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี254950,000
13การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาและเนื้อสัตว์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี254930,000
14การอบรมมาตรฐานอาหารสากลมหาวิทยาลัยขอนแก่น254964,460
15การผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อการส่งออกมหาวิทยาลัยขอนแก่น254964,460
16อาสาสมัครและเทคโนโลยีสัญจรมหาวิทยาลัยขอนแก่น254997,460
17การผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น254975,460
18การผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อการส่งออกมหาวิทยาลัยขอนแก่น254964,460
19โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในชุมชนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี254964,200
20โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสกัดและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี254964,600
21โครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี254921,400
22การถ่ายทอดเทคโนโยการแปรรูปอาหารจากพืชผักผลไม้ สมุนไพร และนม แก่กลุ่มเกษตรกร อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาในเขตที่มี อสวท.มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี255050,000
23ดาราศาสตร์สัญจรมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี255050,000
24เทคโนโลยีก้าวหน้าเพื่อพัฒนาอาชีพ โดยอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี2550108,560
25การปรับปรุงคุณภาพของยางแผ่นดิบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์255030,000
26การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้นสำหรับอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการในเขตพื้นที่มี อสวท.มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี255050,000
27การผลิตน้ำมันปาลืมดิบในระดับชุมชนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์255015,000
28การพัฒนาคุณภาพการทำเครื่องปั้นดินเผาตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์255020,000
29โครงการฝึกอบรมเรื่อง "การทอผ้า" มหาวิทยาลัยบูรพา255053,000
30ฝึกอบรมเรื่องการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา2550177,480
31การแก้ไขปัญหาเชื้อราและมอดในข้าวซ้อมมืออิ่มทิพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์255020,000
32โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพการผลิตเซรามิกส์สำหรับอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) : ภาคเหนือตอนล่าง" มหาวิทยาลัยนเรศวร255046,800
33การเพาะเห็ดฟาง เห็ดลม สำหรับอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) : ภาคเหนือตอนล่างมหาวิทยาลัยนเรศวร255027,700
34การใช้งานอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานและการสืบค้นข้อมูลสำหรับอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) : ภาคเหนือตอนล่าง รุ่นที่2มหาวิทยาลัยนเรศวร255045,400
35การผลิตสบู่ก้อนใส และสบู่เหลวมหาวิทยาลัยนเรศวร255036,300
36เผยแพร่ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านวารสารแก้วเจียระไนมหาวิทยาลัยบูรพา255018,000
37การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อชุมชนมหาวิทยาลัยบูรพา255056,600
38การพัฒนาคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาแชมพูสมุนไพรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์255020,000
39โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพคุณภาพสูงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี255155,440
40การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสีลวดลายและบรรจุภัณฑ์สีฝ้าธรรมชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น255144,000
41โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และเห็ดในท่อนไม้" ประจำปีงบประมาณ 2551มหาวิทยาลัยนเรศวร255160,000
42อาสาสมัครวิทยาศาสตร์ (อสวท. น้อย)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี255150,000
43โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง"เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการแปรรูปปลาแดดเดียว" ประจำปีงบประมาณ 2551มหาวิทยาลัยนเรศวร255143,000
44การส่งเสริมความรู้และการผลิตปุ๋ยชีวภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา255146,500
45โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีงานประดิษฐ์เพื่อพัฒนาอาชีพชุมชนเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร2551100,000
46การยืดอายุใส้กรอกหมูข้าวให้นานขึ้นมหาวิทยาลัยบูรพา255146,900
47การพัฒนารูปแบบและบรรจุภัณฑ์ "กะปิคู่ครัว" กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอ่าวหม่อมวัง ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์255130,000
48การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และการพัฒนารูปแบบ/บรรจุภัณฑ์ข้าวพองน้ำแตงโม กลุ่มขนมไทยพื้นบ้าน ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์255130,000
49การพัฒนารูแปบบลวดลายของเครื่องปั้นดินเผาบ้านมะยิง อำเภอท่าศาลามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์255120,000
50โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบติการ "การผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับใช้ในครัวเรือยนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา2551144,000
51การพัฒนาผ้าทอและบรรจุภัณฑ์ กลุ่มทอผ้าสันปูเลยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา255184,000
52การพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพต้นทุนต่ำสำหรับการทำสวนยางพารามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์255230,000
53การถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดเชื้อราในผลิตภัณฑ์กระจูดด้วยวิธีธรรมชาติเพื่อการส่งเสริมการส่งออกสู่ตลาดในระดับสากลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์255235,000
54การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำแก๊สและปุ๋ยชีวภาพจากเปลือกลูกตาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์255255,000
55โครงการฝึกอบรม "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ยชีวภาพ"มหาวิทยาลัยบูรพา255290,000
56โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์"มหาวิทยาลัยนเรศวร255265,000
57การทำดินซีเมนต์ "บล็อกประสาน"มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี255285,000
58โครงการพัฒนากระบวนการผลิตปลาทูนึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี255250,000
59โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำสมุนไพรแปรรูปสำหรับสมาชิก อสวท.ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรสงครามสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร2552140,000
60การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การกำจัดน้ำมันในผลิตภัณฑ์หมูเส้น"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร255260,000
61โครงการการผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับใช้ในครัวเรือน โดยใช้ถังน้ำมัน 200 ลิตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา2552180,000
62การผลิตน้ำส้มควันไม้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์255240,000
63โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนื้อสัตว์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก255265,000
64โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม255278,331
65โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มผลผลิตเห็ดและอนุรักษ์เห็ดป่าในพื้นที่ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฑภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม255278,331
66การผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่เกิดจากการผลิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา255260,000
67การถ่ายทอดเทคโนโลยีกรสร้างเตาเผาถ่านอิวาเตะอย่างง่ายและการใช้ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา255294,440
68การใช้สมุนไพรและจุลินทรีย์โพรไบโอติกพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพแก่ อสวท. ในชุม่ชนมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี255250,000
69การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพจากผักผลไม้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร255350,000
70ถ่ายทอดเทคโนโลยีย้อมสีผ้าไหมด้วยวัตถุดิบธรรมชาติและวาดลายแบบบาติกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม255379,640
71การแก้ปัญหามลภาวะจากเปลือกมังคุด ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์255365,750
72การประชุมรวมพลคน อสวท.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง2553900,000
73โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการผลิตข้าวตังหมูหยองสู่การเป็นสินค้าชุมชนมหาวิทยาลัยนเรศวร255350,000
74โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาลวดลายและแปรรูปเสือกก ประจำปีงบประมาณ 2553มหาวิทยาลัยนเรศวร255369,000
75โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหารของสมาชิกอสวท. อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร2553146,000
76การผลิตแกสชีวภาพแบบถุงหมักพีวีซีเป็นแหล่งพลังงานสำหรับการนึ่งฆ่าเชื้อเห็ดในกระบวนการเพาะเห็ดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน255316,304
77การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำแก๊สชีวภาพชุมชนบางเสร่มหาวิทยาลัยบูรพา255359,000
78การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำส้มควันไม้เพื่อใช้ทดแทนสารเคมีกำจัดแมลงศรัตรูพืชมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี255326,000
79การใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกทดแทนสารปฏิชีวนะในการเพาะเลี้ยงปลานิลเชิงธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี255362,000
80การผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่เกิดจากการผลิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา255360,000
81โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือใช้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์255386,000
82การแก้ปัญหามลภาวะจากมูลสัตว์ ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์255397,800
83การขยายพันธุ์ขิงด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อผลิตต้นพันธุ์เชิงการค้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์255350,000
84การแปรรูปสมุนไพรมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย2553100,000
85ปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย2553100,000
86การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สีธรรมชาติและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระจูดเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์255450,000
87การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี255450,000
88การพัฒนาเตาตีมีดพร้านาป้อ เพื่อการประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนการผลิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง2554100,000
89ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบแบบครบวงจร เพื่อพัฒนาให้ได้มาตรฐานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง255450,000
90การพัฒนาต่อยอดการแปรรูปผลิภัณฑ์จากเนื้อลูกตาลโตนดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์255438,000
91การพัฒนากรรมวิธีในการจัดเตรียมและย้อมสีเกล็ดปลา รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์จากเกล็ดปลามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต255480,000
92การทำกระดาษรีไซเคิลและการแปรรูปเพื่อการค้ามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม255460,000
93การใช้สมุนไพรและจุลินทรีย์โพรไบโอติกพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี255460,000
94การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเตาเผาถ่านอิวาเตะอย่างง่ายและการใช้ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา255480,000
95การผลิตแก๊สชีวภาพในครัวเรือนจากมูลสุกรมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย255470,000
96การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การผลิตผักอย่างปลอดภัยแบบไร้ดินเชิงการค้าในชุมชน"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร255450,000
97การทำถ่านอัดก้อนจากวัสดุเหลือใช้จากเตาเผาอบเชื้อเห็ดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี255450,000
98ฟื้นฟูการย้อมฝ้ายและไหมด้วยครามธรรมชาติ บ้านโนนนคร ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์2554100,000
99การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตเครื่องกรองน้ำสนิมเหล็กเพื่อการอุปโภคและบริโภคมหาวิทยาลัยนเรศวร255455,000
100การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้สารละลายไหมเพื่อเพิ่มผลผลิตในนาข้าวมหาวิทยาลัยนเรศวร255450,000
101โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปหน่อไม้มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย255450,000
102การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเกรียบจากผักผลไม้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน255428,504
103การอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตจากปลาน้ำจืดมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย255450,000
104โครงการกระบวนการนำของเสียที่ได้จากยางพารามาใช้ประโยชน์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ผลักดัน อสวท.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร255557,660
105โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าสกลนคร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555(ผลักดัน อสวท.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร255571,060
รวมทั้งหมด7,248,200

Template by OS Templates