-จดหมายข่าว อสวท. คืออะไร ?

โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ได้มีการดำเนินกิจกรรมหลัก คือการสรรหาสมาชิก อสท. ใหม่  การสนันสนุนงบประมาณสำหรับโครงการที่ผลักดันโดย อสวท.  การประชุมเขียนข้อเสนอโครงการให้กับสมาชิก อสวท. และการจัดทำจดหมายข่าว "อสวท. ขอบอก" ซึ่งกิจกรรมสุดท้าย เป็นการจัดทำวารสารแจ้งข่าวให้กับสมาชิก อสวท.  ที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาค ได้รับทราบข่าวสารด้าน ว และท รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย อสวท. ได้จัดขึ้น การจัดทำจดหมายข่าวฯ คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย อสวท. เป็นผู้จัดทำพร้อมจัดส่งให้สมาชิก อสวท.  โดยหมุนเวียนดำเนินการ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเปิดอ่านได้ดังนี้

Template by OS Templates