-อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)

โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ อสวท. เกิดขึ้นจากนโยบายของท่านปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ที่มีความต้องการให้ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่สู่ชุมชน โครงการนี้อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้ดำเนินการในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ เยาวชน ครู/อาจารย์ และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ชุมชน โดยมีคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายในพื้นที่ เป็นผู้ประสานการดำเนินงาน โครงการ อสวท. ได้เริ่มต้น เมื่อเดือน เมษายน 2547

สรุปโครงการ อสวท. ตามเครือข่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ภาคเหนือ
ลำดับที่ เครือข่ายจำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ AP PR FR
1มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2580,000
1. 1 การฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิก อสวท. ประจำปี 25562556280,000
1. 2 การสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ใช้งบประมาณปี 2557)2558300,000
2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา102,802,480
2. 1 โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2547479,000
2. 2 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อการประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ (จรวดขวดน้ำ)254980,000
2. 3 โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) : ภาคเหนือ จังหวัดชียงใหม่2549128,000
2. 4 จดหมายข่าว"อสวท.ขอบอก"255030,000
2. 5 ฝึกอบรมเรื่องการประชาสัมพันธ์2550177,480
2. 6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบติการ "การผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับใช้ในครัวเรือยน2551144,000
2. 7 การพัฒนาผ้าทอและบรรจุภัณฑ์ กลุ่มทอผ้าสันปูเลย255184,000
2. 8 การประชุมรวมพล อสวท. ประจำปี พ.ศ. 25522552800,000
2. 9 โครงการการผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับใช้ในครัวเรือน โดยใช้ถังน้ำมัน 200 ลิตร2552180,000
2. 10 กิจกรรมเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ให้กับสมาชิก อสวท. ประจำปี 2556 ในพื้นที่ภาคเหนือ2556700,000
3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย1200,000
3. 1 การฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิก อสวท. ประจำปี 25562556200,000
4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก2289,595
4. 1 โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2550224,595
4. 2 โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนื้อสัตว์255265,000
5มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน5306,208
5. 1 การอบรมเพื่อสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ใหม่ ประจำปี 2552
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน
2552161,400
5. 2 การจัดประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้กับสมาชิก อสวท.255340,000
5. 3 การผลิตแกสชีวภาพแบบถุงหมักพีวีซีเป็นแหล่งพลังงานสำหรับการนึ่งฆ่าเชื้อเห็ดในกระบวนการเพาะเห็ด255316,304
5. 4 จัดทำจดหมายข่าว “ อสวท. ขอบอก”255360,000
5. 5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเกรียบจากผักผลไม้255428,504
6มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร5399,310
6. 1 โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง (สถาบันวิจัยและพัฒนาการเกษตร)2551189,310
6. 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การกำจัดน้ำมันในผลิตภัณฑ์หมูเส้น"255260,000
6. 3 การประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้กับสมาชิก อสวท. ประจำปี 2552 ของคลิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (สถาบันวิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง255250,000
6. 4 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพจากผักผลไม้255350,000
6. 5 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การผลิตผักอย่างปลอดภัยแบบไร้ดินเชิงการค้าในชุมชน"255450,000
7มหาวิทยาลัยนเรศวร161,464,100
7. 1 การเพาะเห็ดฟาง เห็ดลม สำหรับอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) : ภาคเหนือตอนล่าง255027,700
7. 2 การใช้งานอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานและการสืบค้นข้อมูลสำหรับอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) : ภาคเหนือตอนล่าง รุ่นที่2255045,400
7. 3 การผลิตสบู่ก้อนใส และสบู่เหลว255036,300
7. 4 การจัดทำจดหมายข่าว "อสวท.ขอบอก"255030,000
7. 5 โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) : ภาคเหนือตอนล่าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2550303,900
7. 6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพการผลิตเซรามิกส์สำหรับอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) : ภาคเหนือตอนล่าง" 255046,800
7. 7 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง"เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการแปรรูปปลาแดดเดียว" ประจำปีงบประมาณ 2551255143,000
7. 8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และเห็ดในท่อนไม้" ประจำปีงบประมาณ 2551255160,000
7. 9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์"255265,000
7. 10 การจัดทำจดหมายข่าว "อสวท. ขอบอก" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
(ใช้งบประมาณปี 2551)
255250,000
7. 11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการผลิตข้าวตังหมูหยองสู่การเป็นสินค้าชุมชน255350,000
7. 12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาลวดลายและแปรรูปเสือกก ประจำปีงบประมาณ 2553255369,000
7. 13 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตเครื่องกรองน้ำสนิมเหล็กเพื่อการอุปโภคและบริโภค255455,000
7. 14 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้สารละลายไหมเพื่อเพิ่มผลผลิตในนาข้าว255450,000
7. 15 การสรรหาสมาชิก อสวท. ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย2557250,000
7. 16 การสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร (ใช้งบประมาณปี 2557)2558282,000
8มหาวิทยาลัยพะเยา1200,000
8. 1 การฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิก อสวท. ประจำปี 25562556200,000
9มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์2462,000
9. 1 ฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิก อสวท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25552555180,000
9. 2 การสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี (ใช้งบประมาณปี 2557)2558282,000
10มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์3470,000
10. 1 โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) : ภาคเหนือตอนล่าง2549230,000
10. 2 อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2550150,000
10. 3 กิจกรรมเติมความรู้ด้าน วทน. ให้กับสมาชิก อสวท. เรื่อง อบรมอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี255590,000
ภาคกลาง
ลำดับที่ เครือข่ายจำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ AP PR FR
1มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1150,000
1. 1 การฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิก อสวท. ประจำปี ๒๕๕๔2554150,000
2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ21,460,000
2. 1 การฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิก อสวท. ประจำปี ๒๕๕๔2554800,000
2. 2 กิจกรรมเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ให้กับสมาชิก อสวท. ประจำปี 2556 ในพื้นที่ภาคกลาง/ตะวันออก2556660,000
3มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์4276,730
3. 1 โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2551136,730
3. 2 การผลิตน้ำส้มควันไม้255240,000
3. 3 การประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้กับสมาชิก อสวท. ประจำปี 2552
ของคลิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
255250,000
3. 4 การจัดทำจดหมายข่าว "อสวท. ขอบอก" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552255250,000
4มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี1257,000
4. 1 การสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (ใช้งบประมาณปี 2557)2558257,000
5มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี5286,000
5. 1 การอบรมเพื่อสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ใหม่ ประจำปี 2552

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
2552110,000
5. 2 การจัดประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้กับสมาชิก อสวท.255340,000
5. 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำส้มควันไม้เพื่อใช้ทดแทนสารเคมีกำจัดแมลงศรัตรูพืช255326,000
5. 4 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน255450,000
5. 5 การจัดทำจดหมายข่าว อสวท. ขอบอก ประจำปี 2554255460,000
6มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง3265,020
6. 1 โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง2551185,020
6. 2 การประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้กับสมาชิก อสวท. ประจำปี 2552 ของคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง255230,000
6. 3 การจัดทำจดหมายข่าว "อสวท. ขอบอก" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552255250,000
7มหาวิทยาลัยรามคำแหง1160,000
7. 1 การฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิก อสวท. ประจำปี ๒๕๕๔2554160,000
8วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี1180,000
8. 1 การฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิก อสวท. ประจำปี 25562556180,000
9วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา3260,000
9. 1 ฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ประจำปี 25532553160,000
9. 2 การจัดทำจดหมายข่าว อสวท. ขอบอก ประจำปี 2554255460,000
9. 3 การฝึกอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้กับสมาชิก อสวท. ประจำปี 2554255440,000
10สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร5646,000
10. 1 อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2550230,000
10. 2 การจัดทำโครงการจดหมายข่าว "อสวท. ขอบอก" ประจำปี 2551255130,000
10. 3 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีงานประดิษฐ์เพื่อพัฒนาอาชีพชุมชนเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี2551100,000
10. 4 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำสมุนไพรแปรรูปสำหรับสมาชิก อสวท.ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรสงคราม2552140,000
10. 5 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหารของสมาชิกอสวท. อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
2553146,000
ภาคตะวันออก
ลำดับที่ เครือข่ายจำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ AP PR FR
1มหาวิทยาลัยบูรพา11815,500
1. 1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานสำหรับ
อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) : ภาคตะวันออก”
254940,000
1. 2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อชุมชน”254957,000
1. 3 โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การผลิตน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำ”254965,000
1. 4 โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) : ภาคตะวันออก2549300,000
1. 5 จดหมายข่าว "อสวท.ขอบอก"255030,000
1. 6 เผยแพร่ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านวารสารแก้วเจียระไน255018,000
1. 7 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อชุมชน255056,600
1. 8 โครงการฝึกอบรมเรื่อง "การทอผ้า" 255053,000
1. 9 การยืดอายุใส้กรอกหมูข้าวให้นานขึ้น255146,900
1. 10 โครงการฝึกอบรม "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ยชีวภาพ"255290,000
1. 11 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำแก๊สชีวภาพชุมชนบางเสร่255359,000
2มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์1180,000
2. 1 ฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิก อสวท. ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25552555180,000
3มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี4404,000
3. 1 ฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ประจำปี 25532553160,000
3. 2 การจัดทำจดหมายข่าว อสวท. ขอบอก ประจำปี 2554255460,000
3. 3 การฝึกอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้กับสมาชิก อสวท. ประจำปี 2554255440,000
3. 4 กิจกรรมเติมความรู้ด้าน วทน. ให้กับสมาชิก อสวท. เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพให้กับสมาชิก อสวท.2555144,000
4วิทยาลัยเทคนิคนครนายก4404,000
4. 1 ฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ประจำปี 25532553160,000
4. 2 การจัดทำจดหมายข่าว อสวท. ขอบอก ประจำปี 2554255460,000
4. 3 การฝึกอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้กับสมาชิก อสวท. ประจำปี 2554255440,000
4. 4 กิจกรรมเติมความรู้ด้าน วทน. ให้กับสมาชิก อสวท. เรื่อง การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียและสมุนไพรกำจัดแมลงในนาข้าว2555144,000
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับที่ เครือข่ายจำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ AP PR FR
1มหาวิทยาลัยขอนแก่น111,543,140
1. 1 โครงการอบรมอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)2547418,900
1. 2 โครงการอบรมอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ครั้งที่ 1) ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี2548150,000
1. 3 การผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพ254975,460
1. 4 อาสาสมัครและเทคโนโลยีสัญจร254997,460
1. 5 การผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อการส่งออก254964,460
1. 6 การอบรมมาตรฐานอาหารสากล254964,460
1. 7 การผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อการส่งออก254964,460
1. 8 อบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2549383,940
1. 9 จดหมายข่าว "อสวท.ขอบอก"255030,000
1. 10 อาสาสมัครและเทคโนโลยีสัญจร2550150,000
1. 11 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสีลวดลายและบรรจุภัณฑ์สีฝ้าธรรมชาติ255144,000
2มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย1160,000
2. 1 การฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิก อสวท. ประจำปี ๒๕๕๔2554160,000
3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์61,547,700
3. 1 การอบรมเพื่อสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ใหม่ ประจำปี 2552

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
2552193,900
3. 2 จัดทำจดหมายข่าว “ อสวท. ขอบอก” 255360,000
3. 3 การจัดประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้กับสมาชิก อสวท.255340,000
3. 4 การแก้ปัญหามลภาวะจากมูลสัตว์ ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์255397,800
3. 5 ฟื้นฟูการย้อมฝ้ายและไหมด้วยครามธรรมชาติ บ้านโนนนคร ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์2554100,000
3. 6 โครงการประชุมรวมพลอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(อสวท.) ประจำปี พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 625551,056,000
4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร41,028,720
4. 1 โครงการกระบวนการนำของเสียที่ได้จากยางพารามาใช้ประโยชน์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ผลักดัน อสวท.)
255557,660
4. 2 โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าสกลนคร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555(ผลักดัน อสวท.255571,060
4. 3 ฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิก อสวท. ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25552555200,000
4. 4 กิจกรรมเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ให้กับสมาชิก อสวท. ประจำปี 2556 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2556700,000
5มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์1200,000
5. 1 การฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิก อสวท. ประจำปี 25562556200,000
6มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี32,023,445
6. 1 อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2550223,445
6. 2 การจัดทำโครงการจดหมายข่าว "อสวท. ขอบอก" ประจำปี 25512551300,000
6. 3 การเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน วทน. ให้กับสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อสวท.25571,500,000
7มหาวิทยาลัยนครพนม10
7. 1 การฝึกอบรมเครือข่าย อสวท.25560
8มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์1250,000
8. 1 การฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิก อสวท. ประจำปี 25562556250,000
9มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม8606,222
9. 1 โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม2551139,920
9. 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มผลผลิตเห็ดและอนุรักษ์เห็ดป่าในพื้นที่ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฑภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม255278,331
9. 3 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด255278,331
9. 4 การประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้กับสมาชิก อสวท. ประจำปี 2552 ของคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม255250,000
9. 5 การจัดทำจดหมายข่าว "อสวท. ขอบอก" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552255250,000
9. 6 ถ่ายทอดเทคโนโลยีย้อมสีผ้าไหมด้วยวัตถุดิบธรรมชาติและวาดลายแบบบาติกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชน255379,640
9. 7 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิก อสวท. ประจำปี ๒๕๕๔255470,000
9. 8 การทำกระดาษรีไซเคิลและการแปรรูปเพื่อการค้า255460,000
10มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด1282,000
10. 1 การสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด (ใช้งบประมาณปี 2557)2558282,000
11มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย8631,400
11. 1 การอบรมเพื่อสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ใหม่ ประจำปี 2552

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
2552161,400
11. 2 ปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพ2553100,000
11. 3 จัดทำจดหมายข่าว “ อสวท. ขอบอก” 255360,000
11. 4 การจัดประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้กับสมาชิก อสวท.255340,000
11. 5 การแปรรูปสมุนไพร2553100,000
11. 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตจากปลาน้ำจืด255450,000
11. 7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปหน่อไม้255450,000
11. 8 การผลิตแก๊สชีวภาพในครัวเรือนจากมูลสุกร255470,000
12มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี11672,000
12. 1 โครงการอบรมอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ครั้งที่1) ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี2548150,000
12. 2 สาระน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน254950,000
12. 3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท(กระป๋อง)จากผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่นแก่กลุ่มเกษตรกร อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษาในเขตที่มี อสวท.254950,000
12. 4 ดาราศาสตร์สัญจร254950,000
12. 5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทองพับ ทองม้วน ข้าวอบกรอบ และของขบเคี้ยวผสมสาหร่ายและสมุนไพร แก่กลุ่มเกษตรกร อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษาในเขตที่มี อสวท.254950,000
12. 6 ดาราศาสตร์สัญจร255050,000
12. 7 การถ่ายทอดเทคโนโยการแปรรูปอาหารจากพืชผักผลไม้ สมุนไพร และนม แก่กลุ่มเกษตรกร อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาในเขตที่มี อสวท.255050,000
12. 8 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้นสำหรับอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการในเขตพื้นที่มี อสวท.255050,000
12. 9 การใช้สมุนไพรและจุลินทรีย์โพรไบโอติกพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพแก่ อสวท. ในชุม่ชน255250,000
12. 10 การใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกทดแทนสารปฏิชีวนะในการเพาะเลี้ยงปลานิลเชิงธุรกิจ255362,000
12. 11 การใช้สมุนไพรและจุลินทรีย์โพรไบโอติกพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในชุมชน255460,000
13มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี4381,260
13. 1 อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2550216,260
13. 2 การจัดทำโครงการจดหมายข่าว "อสวท. ขอบอก" ประจำปี 2551255130,000
13. 3 อาสาสมัครวิทยาศาสตร์ (อสวท. น้อย)255150,000
13. 4 การทำดินซีเมนต์ "บล็อกประสาน"255285,000
14มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี11545,600
14. 1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ254941,400
14. 2 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในชุมชน254964,200
14. 3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาและเนื้อสัตว์254930,000
14. 4 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสกัดและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร254964,600
14. 5 โครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด254921,400
14. 6 จดหมายข่าว "อสวท.ขอบอก"255030,000
14. 7 เทคโนโลยีก้าวหน้าเพื่อพัฒนาอาชีพ โดยอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2550108,560
14. 8 การจัดทำโครงการจดหมายข่าว "อสวท. ขอบอก" ประจำปี 2551255130,000
14. 9 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพคุณภาพสูง255155,440
14. 10 โครงการพัฒนากระบวนการผลิตปลาทูนึ่ง255250,000
14. 11 การทำถ่านอัดก้อนจากวัสดุเหลือใช้จากเตาเผาอบเชื้อเห็ด255450,000
15วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร2900,000
15. 1 การฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิก อสวท. ประจำปี 25562556250,000
15. 2 การเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน วทน. ให้กับสมาชิก อสวท. จังหวัดยโสธร2557650,000
16วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ11,537,750
16. 1 โครงการเติมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25591,537,750
17วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน1282,000
17. 1 การสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ (ใช้งบประมาณปี 2557)2558282,000
ภาคใต้
ลำดับที่ เครือข่ายจำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ AP PR FR
1มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง2314,000
1. 1 การฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิก อสวท. ประจำปี ๒๕๕๔2554170,000
1. 2 กิจกรรมเติมความรู้ด้าน วทน. ให้กับสมาชิก อสวท. เรื่อง การจัดการของเสียและการเพิ่มศักยภาพในกระบวนการผลิตสินค้า OTOP2555144,000
2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง81,843,400
2. 1 การอบรมเพื่อสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ใหม่ ประจำปี 2552
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขคตรัง
2552161,400
2. 2 การประชุมรวมพลคน อสวท.2553900,000
2. 3 จัดทำจดหมายข่าว “ อสวท. ขอบอก”255360,000
2. 4 การจัดประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้กับสมาชิก อสวท.255340,000
2. 5 การพัฒนาเตาตีมีดพร้านาป้อ เพื่อการประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนการผลิต2554100,000
2. 6 ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบแบบครบวงจร เพื่อพัฒนาให้ได้มาตรฐาน255450,000
2. 7 การสรรหาสมาชิก อสวท. ในพื้นที่จังหวัดระนอง2557250,000
2. 8 การสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ในพื้นที่จังหวัดสตูล (ใช้งบประมาณปี 2557)2558282,000
3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา1700,000
3. 1 กิจกรรมเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ให้กับสมาชิก อสวท. ประจำปี 2556 ในพื้นที่ภาคใต้2556700,000
4มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต3358,015
4. 1 โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต2551228,015
4. 2 การประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้กับสมาชิก อสวท. ประจำปี 2552 ของคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต255250,000
4. 3 การพัฒนากรรมวิธีในการจัดเตรียมและย้อมสีเกล็ดปลา รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา255480,000
5มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา111,289,340
5. 1 อาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2550195,400
5. 2 การจัดทำโครงการจดหมายข่าว "อสวท. ขอบอก" ประจำปี 2551255130,000
5. 3 การจัดทำข้อเสนอโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ครั้งที่1255139,000
5. 4 การส่งเสริมความรู้และการผลิตปุ๋ยชีวภาพ255146,500
5. 5 การผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่เกิดจากการผลิต255260,000
5. 6 การถ่ายทอดเทคโนโลยีกรสร้างเตาเผาถ่านอิวาเตะอย่างง่ายและการใช้ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม้255294,440
5. 7 การผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่เกิดจากการผลิต255360,000
5. 8 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเตาเผาถ่านอิวาเตะอย่างง่ายและการใช้ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม้255480,000
5. 9 กิจกรรมเติมความรู้ด้าน วทน. ให้กับสมาชิก อสวท. เรื่อง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต2555144,000
5. 10 การจัดทำจดหมายข่าว อสวท. ประจำปี 25552555240,000
5. 11 การจัดทำจดหมายข่าว อสวท ประจำปีงบประมาร พ.ศ.25562556300,000
6มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์201,029,800
6. 1 โครงการบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในชุมชน 3 กลุ่มอาชีพ254930,000
6. 2 การจัดการสวนปาล์มน้ำมันเพื่อผลผลิตสูง จังหวัดนครศรีธรรมราช254963,800
6. 3 โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:ภาคใต้2549230,000
6. 4 รายการวิทยุ “คลินิกเทคโนโลยี ที่พึ่งของชุมชน”254972,000
6. 5 จดหมายข่าว "อสวท.ขอบอก"255030,000
6. 6 การจัดการความรู้อย่างบูรณาการของเครือข่าย อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี255060,000
6. 7 การแก้ไขปัญหาเชื้อราและมอดในข้าวซ้อมมืออิ่มทิพย์255020,000
6. 8 การพัฒนาคุณภาพการทำเครื่องปั้นดินเผาตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
255020,000
6. 9 การพัฒนาคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาแชมพูสมุนไพร255020,000
6. 10 การปรับปรุงคุณภาพของยางแผ่นดิบ255030,000
6. 11 การผลิตน้ำมันปาลืมดิบในระดับชุมชน255015,000
6. 12 การพัฒนารูปแบบและบรรจุภัณฑ์ "กะปิคู่ครัว" กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอ่าวหม่อมวัง ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช255130,000
6. 13 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และการพัฒนารูปแบบ/บรรจุภัณฑ์ข้าวพองน้ำแตงโม กลุ่มขนมไทยพื้นบ้าน ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช255130,000
6. 14 การพัฒนารูแปบบลวดลายของเครื่องปั้นดินเผาบ้านมะยิง อำเภอท่าศาลา255120,000
6. 15 การจัดทำจดหมายข่าว "อสวท. ขอบอก" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552255250,000
6. 16 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดเชื้อราในผลิตภัณฑ์กระจูดด้วยวิธีธรรมชาติเพื่อการส่งเสริมการส่งออกสู่ตลาดในระดับสากล255235,000
6. 17 การพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพต้นทุนต่ำสำหรับการทำสวนยางพารา255230,000
6. 18 การขยายพันธุ์ขิงด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อผลิตต้นพันธุ์เชิงการค้า255350,000
6. 19 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สีธรรมชาติและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระจูดเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า255450,000
6. 20 กิจกรรมเติมความรู้ด้าน วทน. ให้กับสมาชิก อสวท. เรื่อง วิทยาศาสตร์กับการบริหารทรัพยากรน้ำเพื่อการพร้อมรับภัยพิบัติ2555144,000
7มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์7673,125
7. 1 โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2551250,125
7. 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำแก๊สและปุ๋ยชีวภาพจากเปลือกลูกตาล255255,000
7. 3 การประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้กับสมาชิก อสวท. ประจำปี 2552 ของคลิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์255250,000
7. 4 การจัดทำจดหมายข่าว "อสวท. ขอบอก" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552255250,000
7. 5 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือใช้255386,000
7. 6 การพัฒนาต่อยอดการแปรรูปผลิภัณฑ์จากเนื้อลูกตาลโตนด255438,000
7. 7 กิจกรรมเติมความรู้ด้าน วทน. ให้กับสมาชิก อสวท. เรื่อง ระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาชุมชนในจังหวัดสงขลา2555144,000
8วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี1200,000
8. 1 การฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิก อสวท. ประจำปี 25562556200,000
9วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์3216,750
9. 1 การอบรมเพื่อสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ใหม่ ประจำปี 2552
คลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2552111,000
9. 2 การจัดประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้กับสมาชิก อสวท.255340,000
9. 3 การแก้ปัญหามลภาวะจากเปลือกมังคุด ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร255365,750
10ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่2515,000
10. 1 ฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิก อสวท. ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25552555235,000
10. 2 การฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิก อสวท. ประจำปี 25562556280,000

Template by OS Templates