ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
1. นายกรณี   นันทิพล
หมายเลขสมาชิก 5009
80 ม. 1 ต. บางน้ำจืด อ. หลังสวน จ. ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86110
XXXX
...
สมาชิก -
2. นายกฤษดา   สนภัย
หมายเลขสมาชิก 5036
23 ม. 12 ต. วังตะกอ อ. หลังสวน จ. ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86110
XXXX
...
สมาชิก -
3. นางกัญญา   บุญส่ง
หมายเลขสมาชิก 5010
41 ม. 1 ต. บางน้ำจืด อ. หลังสวน จ. ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86110
XXXX
...
สมาชิก -
4. น.ส.กาญจนา   สุขนคร
หมายเลขสมาชิก 4931
80 ม. 2 ต. แหลมทราย อ. หลังสวน จ. ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86110
XXXX
...
สมาชิก -
5. นายกิตติพงษ์   จันทร์พัฒน์
หมายเลขสมาชิก 5013
92 ม. 1 ต. บางน้ำจืด อ. หลังสวน จ. ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86110
XXXX
...
สมาชิก -
6. นายกิตติศักดิ์   จันทร์มณี
หมายเลขสมาชิก 5019
92 ม. 12 ต. วังตะกอ อ. หลังสวน จ. ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86110
XXXX
...
สมาชิก -
7. นายเกรียงศักดิ์   สุวรรณแย้ม
หมายเลขสมาชิก 4951
45 ม. 3 ต. นาขา อ. หลังสวน จ. ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86110
XXXX
...
สมาชิก -
8. นายขจรเดช   ขาวสุวรรณ
หมายเลขสมาชิก 4936
43 ม. 2 ต. แหลมทราย อ. หลังสวน จ. ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86110
XXXX
...
สมาชิก -
9. นายคงกฤษ   ทองอนันต์
หมายเลขสมาชิก 4922
58 ม. 2 ต. แหลมทราย อ. หลังสวน จ. ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86110
XXXX
...
สมาชิก -
10. นายจรัญ   ณ หิรัญ
หมายเลขสมาชิก 5035
61 ม. 12 ต. วังตะกอ อ. หลังสวน จ. ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86110
XXXX
...
สมาชิก -
11. นายจักรกฤษณ์   มีศิริ
หมายเลขสมาชิก 4942
ม. 5 ต. แหลมทราย อ. หลังสวน จ. ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86110
XXXX
...
สมาชิก -
12. นายจักรพงษ์   มณีบางกา
หมายเลขสมาชิก 4974
225 ม. 8 ต. วังตะกอ อ. หลังสวน จ. ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86110
XXXX
...
สมาชิก -
13. นายจิตรประเสริฐ   เกิดสวัสดิ์
หมายเลขสมาชิก 5007
7 ม. 12 ต. วังตะกอ อ. หลังสวน จ. ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86110
XXXX
...
สมาชิก -
14. นางจินดา   น้อยกำเนิด
หมายเลขสมาชิก 4923
ม. 5 ต. แหลมทราย อ. หลังสวน จ. ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86110
XXXX
...
สมาชิก -
15. ด.ญ.ชนิตา   เอี่ยมหนู
หมายเลขสมาชิก 4958
60 ม. 3 ต. วังตะกอ อ. หลังสวน จ. ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86110
XXXX
...
สมาชิก -
16. นายชยุตม์   มุขสุข
หมายเลขสมาชิก 4973
88 ม. 9 ต. ท่ามะพลา อ. หลังสวน จ. ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86110
XXXX
...
สมาชิก -
17. นางชลอ   แตงรอด
หมายเลขสมาชิก 4979
8 ม. 9 ต. แหลมทราย อ. หลังสวน จ. ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86110
XXXX
...
สมาชิก -
18. นายชิราวุธ   ธนูศร
หมายเลขสมาชิก 5030
11/3 ม. 14 ต. ครน อ. สวี จ. ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86130
XXXX
...
สมาชิก -
19. นายชิษนุพงษ์   หนูขาว
หมายเลขสมาชิก 4975
35 ม. 4 ต. หาดยาย อ. หลังสวน จ. ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86110
XXXX
...
สมาชิก -
20. นายเชี่ยวชาญ   ทองย้อย
หมายเลขสมาชิก 5032
58 ม. 2 ต. แหลมทราย อ. หลังสวน จ. ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86110
XXXX
...
สมาชิก -

Template by OS Templates