ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
1. นางกนกวรรณ   จินดาโชติ
หมายเลขสมาชิก 3702
39 ม. 10 ต. จอมบึง อ. จอมบึง จ. ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
XXXX
...
สมาชิก -
2. นายกฤษฎา   จินดาแช้ง
หมายเลขสมาชิก 3650
103/1 ม. 6 ต. จอมบึง อ. จอมบึง จ. ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
XXXX
...
สมาชิก -
3. นางกัญญา   ผิวเกลี้ยง
หมายเลขสมาชิก 3677
68 ม. 13 ต. จอมบึง อ. จอมบึง จ. ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
XXXX
...
สมาชิก -
4. นางกาญจนา    อำไพจิตต
หมายเลขสมาชิก 3658
61 ม. 7 ต. จอมบึง อ. จอมบึง จ. ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
XXXX
...
สมาชิก -
5. นางกาญจนา   สุราภา
หมายเลขสมาชิก 10394
นักวิทยาศาสตร์, -
129/100 หมู่ที่ 8 ต. อ่างทอง อ. เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
081756XXXX
surapa2416...
สมาชิก -
6. น.ส.กานต์สินี   จิตพนมกาญจน์
หมายเลขสมาชิก 9238
-, ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ
50/1 หมู่ที่ 7 ต. จอมบึง อ. จอมบึง จ. ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
089-55XXXX
-...
สมาชิก -
7. นางกิ่งดาว   ปานน้อย
หมายเลขสมาชิก 3711
69/2 ม. 4 ต. ปากช่อง อ. จอมบึง จ. ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
XXXX
...
สมาชิก -
8. นางกุลนิช   ใจจันทร์
หมายเลขสมาชิก 3703
113 ม. 10 ต. จอมบึง อ. จอมบึง จ. ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
XXXX
...
สมาชิก -
9. น.ส.เกศสุดา   เนรมิตธนไพศาล
หมายเลขสมาชิก 3577
ร.ร.บางแพปฐมพิทยา ม. ต. วัดแก้ว อ. บางแพ จ. ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70160
XXXX
...
สมาชิก -
10. นางแก้ว   คานภู่
หมายเลขสมาชิก 3694
107 ม. 13 ต. จอมบึง อ. จอมบึง จ. ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
XXXX
...
สมาชิก -
11. นายคะนอง   โปรักษ์
หมายเลขสมาชิก 7062
2/6 ต. บางแพ อ. บางแพ จ. ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70160
081207XXXX
kanong09@h...
สมาชิก -
12. น.ส.คุณกรวรรณ   เสียงเสนาะ
หมายเลขสมาชิก 3588
ร.ร.รุจิรพัฒน์ ม. ต. ตะนาวศรี อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70180
XXXX
...
สมาชิก -
13. นางคุณนริศรา   ซุ่นทรัพย์
หมายเลขสมาชิก 3591
ร.ร.วัดเขาวัง (แสงช่วงสุวนิช) 19/2 ม.13 ต. คุ้งพยอม อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70110
XXXX
...
สมาชิก -
14. นายจรินทร์    ทองขลิบ
หมายเลขสมาชิก 3613
20 ม. 15 ต. ด่านทับตะโก อ. จอมบึง จ. ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
XXXX
...
สมาชิก -
15. นางจารีย์   จันทร
หมายเลขสมาชิก 3654
2 ม. 7 ต. จอมบึง อ. จอมบึง จ. ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
XXXX
...
สมาชิก -
16. นางจำเนียร   ศิริจันทร์โต
หมายเลขสมาชิก 3719
64/2 ม.4 ต. ปากช่อง อ. จอมบึง จ. ราชบุรี รหัสไปรษณีย์
XXXX
...
สมาชิก -
17. นางจำปี   แสงวิเศษ
หมายเลขสมาชิก 3672
91 ม. 13 ต. ด่านทับตะโก อ. จอมบึง จ. ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
XXXX
...
สมาชิก -
18. นายจำเรียง   เทพสวัสดิ์
หมายเลขสมาชิก 3649
102 ม. 6 ต. จอมบึง อ. จอมบึง จ. ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
XXXX
...
สมาชิก -
19. นางจำเรียง   มุ่งเกิด
หมายเลขสมาชิก 3734
178 ม. 5 ต. ป่าหวาย อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70180
XXXX
...
สมาชิก -
20. นายเจตนา   ศรัทธาผล
หมายเลขสมาชิก 3645
67 ม. 6 ต. จอมบึง อ. จอมบึง จ. ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
XXXX
...
สมาชิก -

Template by OS Templates