ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
1. นางกนกพร   นวลบุญเรือง
หมายเลขสมาชิก 4051
313/1 ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100
081951XXXX
...
สมาชิก -
2. นายกรกฤช   ชยังกุรวงค์
หมายเลขสมาชิก 14162
ครู กศน.ตำบล อ.เสริมงาม, ครู/อาจารย์
4 ม.1 ต. เสริมกลาง อ. เสริมงาม จ. ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52210
086198XXXX
kru_krit74...
สมาชิก -
3. นายกฤษดา   ใจแก้ว
หมายเลขสมาชิก 4064
40 หมู่ 3 ต. บ้านตาล อ. ฮอด จ. เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50540
XXXX
...
สมาชิก -
4. น.ส.กัลยารัตน์   จ้อยกลิ่น
หมายเลขสมาชิก 4036
719 หมู่ 15 ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100
084804XXXX
...
สมาชิก -
5. นางกานดา   แหลมคม
หมายเลขสมาชิก 9291
, ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ
4/3 หมู่ 6 ต. ขะเนจื้อ อ. แม่ระมาด จ. ตาก รหัสไปรษณีย์ 63140
087208XXXX
...
สมาชิก -
6. นายกาสิติกานต์   ปาจุวัง
หมายเลขสมาชิก 7248
204 หมู่ 9 ต. ร่องเคาะ อ. วังเหนือ จ. ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52140
089838XXXX
...
สมาชิก -
7. นายกิติพงษ์   กินีศรี
หมายเลขสมาชิก 8215
ผู้ใหญ่บ้าน
54 หมู่ 4 ต. เกาะคา อ. เกาะคา จ. ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52130
085709XXXX
...
สมาชิก -
8. น.ส.กุมารี   กุนุ
หมายเลขสมาชิก 4059
70 หมู่ 8 ต. ดอยฮาง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
085705XXXX
...
สมาชิก -
9. นายเกรียงไกร   กอวิเศษ
หมายเลขสมาชิก 7247
579 หมู่ 1 ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
085714XXXX
...
สมาชิก -
10. นางแก้ว   ตาสิงห์
หมายเลขสมาชิก 4100
216 หมู่ 7 ต. ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
054367XXXX
...
สมาชิก -
11. นางขันแก้ว   ณ ลำปาง
หมายเลขสมาชิก 4015
340 หมู่ 4 ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
089956XXXX
...
สมาชิก -
12. นายคมกริช   สรุภักดี
หมายเลขสมาชิก 4091
325/5 หมู่ 1 ต. เวียงเหนือ อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
054342XXXX
...
สมาชิก -
13. นางคำนวล   เมฆินทะ
หมายเลขสมาชิก 4008
114 หมู่ 6 ต. บ้านเป้า อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
054211XXXX
...
สมาชิก -
14. นางคำป้าย   แขนงแก้ว
หมายเลขสมาชิก 4013
45 หมู่ 4 ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
081472XXXX
...
สมาชิก -
15. นางเครือวัลย์   ยอดดี
หมายเลขสมาชิก 4047
436 หมู่11 ต. ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
054228XXXX
...
สมาชิก -
16. น.ส.จันทร์เพ็ญ   ดวงดี
หมายเลขสมาชิก 4105
57/1 หมู่ 4 ต. ปงยางคก อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52190
086186XXXX
...
สมาชิก -
17. น.ส.จันทร์ฟอง   วงค์สิงห์แก้ว
หมายเลขสมาชิก 4011
146 หมู่ 5 ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
081951XXXX
...
สมาชิก -
18. นางจันศิริ   ดวงคำปัน
หมายเลขสมาชิก 4056
15 ซ.2 ถ.ป่าขาม ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
087704XXXX
...
สมาชิก -
19. นางจันศิริ   ดวงคำปัน
หมายเลขสมาชิก 4057
15 ซ.2 ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
087704XXXX
...
ลาออก -
20. นางจำเนียน   ยอดคำ
หมายเลขสมาชิก 4039
15 หมู่ 1 ต. ใหม่พัฒนา อ. เกาะคา จ. ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52130
086116XXXX
...
สมาชิก -

Template by OS Templates