ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
1. น.ส.   วุฒิสวัสดิ์
หมายเลขสมาชิก 4449
63 ม. 4 ต. ม่วงตึ๊ด อ. กิ่ง อ. อ.ภูเพียง จ. น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
054751XXXX
...
สมาชิก -
2. นางกัญญา   งานขันทะ
หมายเลขสมาชิก 4551
65 ม. 1 ต. น้ำแก่น อ. กิ่ง อ. อ.ภูเพียง จ. น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
089266XXXX
...
สมาชิก -
3. นายกิตติชัย   กาสอน
หมายเลขสมาชิก 4463
121 ม. 5 ต. อ่ายนาไลย อ. เวียงสา จ. น่าน รหัสไปรษณีย์ 55110
085618XXXX
...
สมาชิก -
4. นายกิตติพงษ์   กิจการ
หมายเลขสมาชิก 4466
97 ม. 7 ต. ขึ่ง อ. เวียงสา จ. น่าน รหัสไปรษณีย์ 55110
087788XXXX
...
สมาชิก -
5. นายเกียรติ   ปัญญาภู
หมายเลขสมาชิก 4477
41 ม. 1 ต. ไชยวัฒนา อ. ปัว จ. น่าน รหัสไปรษณีย์ 55120
082191XXXX
...
สมาชิก -
6. นายขันติ   ชราพก
หมายเลขสมาชิก 4503
281 ม. 11 ต. จอมพระ อ. ท่าวังผา จ. น่าน รหัสไปรษณีย์ 55140
084740XXXX
...
สมาชิก -
7. นายคำ   ปัญญาภู
หมายเลขสมาชิก 4490
3 ม. 1 ต. ไชยวัฒนา อ. ปัว จ. น่าน รหัสไปรษณีย์ 55120
084483XXXX
...
สมาชิก -
8. นางคำมี   ไชยะ
หมายเลขสมาชิก 8267
144 ม.5 ต. แงง อ. ปัว จ. น่าน รหัสไปรษณีย์ 55120
XXXX
...
สมาชิก -
9. นายจตุภัทร์   จันคะณา
หมายเลขสมาชิก 4418
142 ม. 3 ต. ตาลชุม อ. ท่าวังผา จ. น่าน รหัสไปรษณีย์ 55140
054686XXXX
...
สมาชิก -
10. นางจม   วิไชย
หมายเลขสมาชิก 4487
14 ม. 7 ต. แงง อ. ปัว จ. น่าน รหัสไปรษณีย์ 55120
085033XXXX
...
สมาชิก -
11. น.ส.จันทร์ตา   โนจิตร
หมายเลขสมาชิก 4486
85 ม. 7 ต. แงง อ. ปัว จ. น่าน รหัสไปรษณีย์ 55120
084572XXXX
...
สมาชิก -
12. นางจันทร์ตา   โนจิตร
หมายเลขสมาชิก 8268
85 ม.4 ต. แงง อ. ปัว จ. น่าน รหัสไปรษณีย์ 55120
XXXX
...
สมาชิก -
13. นางจันทร์เพ็ญ   ศรีสิทธิพจน์
หมายเลขสมาชิก 4446
217 ม. 3 ต. ท่าวังผา อ. ท่าวังผา จ. น่าน รหัสไปรษณีย์ 55160
086191XXXX
...
สมาชิก -
14. น.ส.จารุวรรณ   ใหม่นิถะ
หมายเลขสมาชิก 4458
27 ม. 2 ต. ไหล่น่าน อ. เวียงสา จ. น่าน รหัสไปรษณีย์ 55110
054782XXXX
...
สมาชิก -
15. นางจิตสุภา   กายสิทธิ์
หมายเลขสมาชิก 8263
174 ม.2 ต. ท่าวังผา อ. ท่าวังผา จ. น่าน รหัสไปรษณีย์ 55140
XXXX
...
สมาชิก -
16. นางจินตนา   พิเคราะห์
หมายเลขสมาชิก 4441
137 ม. 13 ต. กลางเวียง อ. เวียงสา จ. น่าน รหัสไปรษณีย์ 55110
XXXX
...
สมาชิก -
17. น.ส.จินตหรา   แสนใจ
หมายเลขสมาชิก 4425
5 ม. 7 ต. ส้าน อ. เวียงสา จ. น่าน รหัสไปรษณีย์ 55110
084755XXXX
...
สมาชิก -
18. น.ส.จิราพร   ธรรมสมบูรณ์
หมายเลขสมาชิก 4416
97 ม. 7 ต. นาเหลือง อ. เวียงสา จ. น่าน รหัสไปรษณีย์ 55110
054763XXXX
...
สมาชิก -
19. น.ส.จิราวรรณ   จันทร์ต๊ะยศ
หมายเลขสมาชิก 4455
32 ม. 6 ต. กลางเวียง อ. เวียงสา จ. น่าน รหัสไปรษณีย์ 55110
087179XXXX
...
สมาชิก -
20. น.ส.จิราวรรณ   แสนปัญญา
หมายเลขสมาชิก 6838
28 หมู่ที่ 2 ต. ป่าแลวหลวง อ. สันติสุข จ. น่าน รหัสไปรษณีย์ 55210
081681XXXX
่jirawan_f...
สมาชิก -

Template by OS Templates