ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
1. นางกนกพร   เจริญพันธ์
หมายเลขสมาชิก 4608
ผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารในชุมชน
69 ม. 5 ต. ห้วยโพธิ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
082314XXXX
...
สมาชิก -
2. นางกนกวรรณ   ถิตย์เจือ
หมายเลขสมาชิก 4685
125 ม. 5 ต. หนองแวง อ. สมเด็จ จ. กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46150
089278XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
3. นางกมลวรรณ   สายชมภู
หมายเลขสมาชิก 4662
116 ม. - ต. กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
083400XXXX
...
สมาชิก -
4. นางกรวิภา   จั่นขุนทด
หมายเลขสมาชิก 4700
227/1 ม. 9 ต. เทพาลัย อ. คง จ. นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30260
080194XXXX
...
สมาชิก -
5. นางกฤษฎา   แก้วดี
หมายเลขสมาชิก 4708
77 ม. 1 ต. กุดจิก อ. ท่าคันโท จ. กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46190
086078XXXX
...
สมาชิก -
6. นายกอง   รัดสีหา
หมายเลขสมาชิก 4705
2/2 ม. 3 ต. โคกสะอาด อ. ฆ้องชัย จ. กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46130
XXXX
...
สมาชิก -
7. นางกาฬสินธ์ุ   วิลาศรี
หมายเลขสมาชิก 8959
,
58 ม. 4 ต. สายนาวัง อ. กิ่ง อ. อ.นาคู จ. กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46160
-XXXX
-...
สมาชิก -
8. นายกำพล   วงศ์บ้านดู่
หมายเลขสมาชิก 4623
104 ม. 9 ต. หนองแปน อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46130
083667XXXX
...
สมาชิก -
9. นายกิตติชัย   โนนเวียงแก
หมายเลขสมาชิก 4564
111 ม. 6 ต. โนนศิลาเลิง อ. ฆ้องชัย จ. กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46130
089277XXXX
...
สมาชิก -
10. นางกิตติประภาพรรณ   สำราญรื่น
หมายเลขสมาชิก 4726
114 ม. 5 ต. ภูปอ อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
086033XXXX
...
สมาชิก -
11. นางกียารัตน์   สีสมบัติ
หมายเลขสมาชิก 4626
32 ม. 9 ต. โพนทอง อ. เสนานิคม จ. อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37290
083724XXXX
...
สมาชิก -
12. นางเกตุนภา   ถวิล
หมายเลขสมาชิก 4624
120 ม. 1 ต. สมเด็จ อ. สมเด็จ จ. กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46150
080765XXXX
...
สมาชิก -
13. นางเกศแก้ว   กมลอินทร์
หมายเลขสมาชิก 4579
165 ม. 2 ต. ดงลิง อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46130
089881XXXX
...
สมาชิก -
14. นายคม   นนตรี
หมายเลขสมาชิก 13025
สมาชิกกลุ่ม, การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
208 ม. 23 ต. บัวบาน อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46120
XXXX
...
สมาชิก -
15. นายคมกฤษ   วิชัยโย
หมายเลขสมาชิก 4586
818 ม. - ต. กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
084512XXXX
...
สมาชิก -
16. นางคำกอง   สาระโป
หมายเลขสมาชิก 8990
,
93 ม. 9 ต. ดินจี่ อ. คำม่วง จ. กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46180
-XXXX
-...
สมาชิก -
17. นางคำใคร   ธงจันทร์
หมายเลขสมาชิก 8987
,
86 ม. 9 ต. ดินจี่ อ. คำม่วง จ. กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46180
-XXXX
-...
สมาชิก -
18. นางคำจันทร์   เชื้อคำเพ็ญ
หมายเลขสมาชิก 4741
18 ม. 8 ต. เหล่ากลาง อ. ฆ้องชัย จ. กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46130
XXXX
...
สมาชิก -
19. นางคำจันทร์   พัสดร
หมายเลขสมาชิก 4737
54 ม. 8 ต. เหล่ากลาง อ. ฆ้องชัย จ. กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46130
086078XXXX
...
สมาชิก -
20. นางคำแปลง   สุวรรณอำไพ
หมายเลขสมาชิก 4651
59 ม. 16 ต. ดงลิง อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46130
087951XXXX
...
สมาชิก -

Template by OS Templates