ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
81. นางพัชรี   ทองเอี่ยม
หมายเลขสมาชิก 7411
38 ม. 9 ต. ทมอ อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32140
088344XXXX
...
สมาชิก -
82. น.ส.พิกุล   บุญเสริม
หมายเลขสมาชิก 8202
30 ม. 6 ต. หนองฮะ อ. สำโรงทาบ จ. สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32170
081050XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
83. นางพิจิตรา   ปัญญางาม
หมายเลขสมาชิก 7461
122 ม. 13 ต. สลักได อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
088059XXXX
...
สมาชิก -
84. นายพิชิต   ดีอ้อม
หมายเลขสมาชิก 10516
-, ด้านเกษตร
145 ม.15 ต.นอกเมือง อ.เมือง ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
-XXXX
-...
สมาชิก -
85. นางสาวพิมพ์จันทร์   ประทุมทอง
หมายเลขสมาชิก 7427
6 ม. 12 ต. เฉนียง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
086872XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
86. นายไพรัตน์   ประกอบดี
หมายเลขสมาชิก 7452
2 ม. 10 ต. ทมอ อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32140
087044XXXX
...
สมาชิก -
87. นางสาวภัตร์มุนิน   ปรัยนุ
หมายเลขสมาชิก 7474
1 ม. 1 ต. เฉนียง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
089845XXXX
...
สมาชิก -
88. นางภาพิมล   ลูกอินทร์
หมายเลขสมาชิก 7365
109 ม. 14 ต. ท่าสว่าง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
085492XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
89. นางยุพา   บุตรดาพงษ์
หมายเลขสมาชิก 7995
13 ม.15 ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
084478XXXX
dawanrmui@...
สมาชิก -
90. นางสาวเยาวมาลย์   สายกระสุน
หมายเลขสมาชิก 7371
4 ม. 1 ต. กาเกาะ อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
087877XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
91. นางรัชวิภา   กำจัดภัย
หมายเลขสมาชิก 7353
96 ม. 1 ต. ปราสาททนง อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32140
080738XXXX
...
สมาชิก -
92. นางรัตนากรณ์   ขันทะวิชัย
หมายเลขสมาชิก 7433
100 ม. 7 ต. ทุ่งมน อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32140
088738XXXX
...
สมาชิก -
93. นายรับผล   ผลบุญ
หมายเลขสมาชิก 7430
83 ม. 6 ต. คอโค อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
087251XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
94. นางสาวรุ่งรัตน์   สมเสร็จ
หมายเลขสมาชิก 7459
2 ม. 10 ต. หนองสนิท อ. จอมพระ จ. สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32180
090374XXXX
...
สมาชิก -
95. นางรุ่งฤดี   คงนาค
หมายเลขสมาชิก 13236
-, การแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ
533 หมู่ 19 ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
-XXXX
-...
สมาชิก -
96. นายล้วน   กระแสเทพ
หมายเลขสมาชิก 7356
45 ม. 9 ต. ลุ่มระวี อ. จอมพระ จ. สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32180
087254XXXX
...
สมาชิก -
97. นายเลิน   สมเจตนา
หมายเลขสมาชิก 7400
123 ม. 5 ต. แสลงพันธ์ อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
089440XXXX
...
สมาชิก -
98. นายวนัสนันต์   ทองมี
หมายเลขสมาชิก 7392
1 ม. 16 ต. ท่าสว่าง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
083365XXXX
...
สมาชิก -
99. นายวรนัน   พอกพูน
หมายเลขสมาชิก 7352
52 ม. 2 ต. ปราสาททอง อ. กิ่ง อ. อ.เขวาสินรินทร์ จ. สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
085102XXXX
...
สมาชิก -
100. นายวรรณะ   กุลัสนาม
หมายเลขสมาชิก 7423
13 ม. 6 ต. เป็นสุข อ. จอมพระ จ. สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32180
081269XXXX
...
สมาชิก -

Template by OS Templates