ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
1. น.ส.กรรณิการ์   สังข์คำ
หมายเลขสมาชิก 2535
1/4 ม. 4 ต. น้ำรึม อ. เมืองตาก จ. ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
XXXX
...
สมาชิก -
2. น.ส.กรองแก้ว   ช่วยสนิท
หมายเลขสมาชิก 2479
153/1 ม. 12 ต. แม่ท้อ อ. เมืองตาก จ. ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
XXXX
...
สมาชิก -
3. นายกฤษณะ   แสวงนิฑ
หมายเลขสมาชิก 2565
64/3 ม. 1 ต. วังจันทร์ อ. สามเงา จ. ตาก รหัสไปรษณีย์ 63130
XXXX
...
สมาชิก -
4. นายก้องเกียรติ   กาญจนภี
หมายเลขสมาชิก 2490
87-89 ม. - ต. หนองหลวง อ. เมืองตาก จ. ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
XXXX
...
สมาชิก -
5. นายกัมพล   แก้วเชียงทอง
หมายเลขสมาชิก 2472
217 ม. - ต. ดอยงาม อ. พาน จ. เชียงราย รหัสไปรษณีย์
XXXX
...
สมาชิก -
6. น.ส.กัลย์สุดา   สอนวงษ์
หมายเลขสมาชิก 2550
25/113 ม. 4 ต. หนองบัวใต้ อ. เมืองตาก จ. ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
XXXX
...
สมาชิก -
7. น.ส.เกวลี   จันทะโพธิ์
หมายเลขสมาชิก 2569
59/1 ม. 12 ต. ทุ่งกระเชาะ อ. บ้านตาก จ. ตาก รหัสไปรษณีย์ 63120
055555XXXX
...
สมาชิก -
8. น.ส.เกษราภรณ์   ปัญญานาค
หมายเลขสมาชิก 2559
140/2 ม. 5 ต. ไม้งาม อ. เมืองตาก จ. ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
XXXX
...
สมาชิก -
9. น.ส.เกษราภรณ์   จักภิละ
หมายเลขสมาชิก 2558
63 ม. 4 ต. วังหิน อ. เมืองตาก จ. ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
055550XXXX
...
สมาชิก -
10. น.ส.เกษราภรณ์   วงษ์ทอง
หมายเลขสมาชิก 2561
31/3 ม. 4 ต. ยกกระบัตร อ. สามเงา จ. ตาก รหัสไปรษณีย์ 63130
XXXX
...
สมาชิก -
11. นายไกสร   ปารี
หมายเลขสมาชิก 2534
22 ม. 3 ต. แม่ไร่ อ. แม่จัน จ. เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57240
XXXX
...
สมาชิก -
12. น.ส.ขนิษฐา   จันทร์พุฒ
หมายเลขสมาชิก 2484
201 ม. 3 ต. หนองบัวเหนือ อ. เมืองตาก จ. ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
XXXX
...
สมาชิก -
13. น.ส.จรัสพร   เย็นมาก
หมายเลขสมาชิก 2539
52 ม. 2 ต. น้ำรึม อ. เมืองตาก จ. ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
055541XXXX
...
สมาชิก -
14. นายจริณ   คชเถื่อน
หมายเลขสมาชิก 8240
2/42 ถนนพหลโยธิน ต. หนองหลวง อ. เมืองตาก จ. ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
XXXX
clinic.tak...
สมาชิก -
15. นางจันทนา   ทองสูบ
หมายเลขสมาชิก 2538
38/3 ม. 11 ต. วังประจบ อ. เมืองตาก จ. ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
XXXX
...
สมาชิก -
16. นางจันทร์แก้ว   ล่าเฟือย
หมายเลขสมาชิก 9298
, ประธานกลุ่มแม่บ้านหนองกระโห้
19/43 ม.7 ต. ไม้งาม อ. เมืองตาก จ. ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
087209XXXX
clinic.tak...
สมาชิก -
17. น.ส.จิตรศิริ   โคติบุญโล
หมายเลขสมาชิก 2487
25/10 ม. 7 ต. ไม้งาม อ. เมืองตาก จ. ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
055558XXXX
...
สมาชิก -
18. น.ส.จิราทิพย์   สืบสาย
หมายเลขสมาชิก 2497
473/3 ม. - ต. หัวเดียด อ. เมืองตาก จ. ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
XXXX
...
สมาชิก -
19. น.ส.จีรพรรณ   จันทร์พุฒ
หมายเลขสมาชิก 2482
108 ม. 3 ต. หนองบัวเหนือ อ. เมืองตาก จ. ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
XXXX
...
สมาชิก -
20. น.ส.ชลธิชา   เที่ยงเอม
หมายเลขสมาชิก 2564
26/1 ม. 4 ต. โกสัมพี อ. กิ่ง อ.โกสัมพีนคร จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
XXXX
...
สมาชิก -

Template by OS Templates