ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
1. นางกนกพร   พุทธชาติกุล
หมายเลขสมาชิก 7873
109 ม.2 ต. รอบเวียง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
081930XXXX
...
สมาชิก -
2. นางกรรณิการ์   อาจลา
หมายเลขสมาชิก 7819
27/3 ม.10 ต. รอบเวียง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
086656XXXX
kannikantl...
สมาชิก -
3. น.ส.กฤษฎาพร   ชัยจอมกูล
หมายเลขสมาชิก 7820
389 ม.5 ต. ริมกก อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100
083578XXXX
...
สมาชิก -
4. นายกฤษณพงษ์   แซ่ท้าว
หมายเลขสมาชิก 7812
117 ม.11 ต. งอบ อ. ทุ่งช้าง จ. น่าน รหัสไปรษณีย์ 55130
090471XXXX
kritsadaph...
สมาชิก -
5. นายกันทา   แก้วกุล
หมายเลขสมาชิก 10482
ผู้ใหญ่บ้าน, เกษตร ปุ๋ยอินทรีย์
409 ม.12 ต. ทรายขาว อ. พาน จ. เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
097934XXXX
...
สมาชิก -
6. นางกาญจนา   เลิศเกษม
หมายเลขสมาชิก 7861
340/2 ม.19 ต. รอบเวียง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
081716XXXX
...
สมาชิก -
7. นางกิ่งคำ   เรือนสังข์
หมายเลขสมาชิก 7883
47 ม.6 ต. รอบเวียง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
089559XXXX
...
สมาชิก -
8. นายกิตติกร   นาควิเชียร
หมายเลขสมาชิก 7786
27 ม.6 ต. แม่ปืม อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
083585XXXX
...
สมาชิก -
9. นายกิติกร   กองแก้ว
หมายเลขสมาชิก 7816
116 ม.1 ต. แม่สา อ. เวียงสา จ. น่าน รหัสไปรษณีย์ 55110
080122XXXX
kitikon_en...
สมาชิก -
10. นางกุลณสร   ศิริขันแสง
หมายเลขสมาชิก 7821
85/3 ม.25 ต. รอบเวียง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
053746XXXX
kulnasorn2...
สมาชิก -
11. นายเกรียงไกร   ไชยจันดี
หมายเลขสมาชิก 7815
417 ม.7 ต. ทุ่งรวงทอง อ. จุน จ. พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56150
085198XXXX
note_1989@...
สมาชิก -
12. นายแก้ว   ไชยสาร
หมายเลขสมาชิก 10483
,
463 ม.12 ต. ทรายขาว อ. พาน จ. เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
089074XXXX
...
สมาชิก -
13. นายแก้วมา   อุปเสน
หมายเลขสมาชิก 7754
226 ม.9 ต. ทรายขาว อ. พาน จ. เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
XXXX
...
สมาชิก -
14. นายขยัน   พรมโอหาร
หมายเลขสมาชิก 7705
ผู้ใหญ่บ้าน
83 ม.2 ต. ดงมะดะ อ. แม่ลาว จ. เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57250
081387XXXX
...
สมาชิก -
15. นางขันคำ   ถึงอินทร์
หมายเลขสมาชิก 10471
, ข้าวแต๋น
199 ม.12 ต. ทรายขาว อ. พาน จ. เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
093234XXXX
...
สมาชิก -
16. นางเขมภัสสร์   พันธ์รวีพร
หมายเลขสมาชิก 7817
355 ม.16 ต. รอบเวียง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
086586XXXX
...
สมาชิก -
17. นางเขียน   ก้อนแก้ว
หมายเลขสมาชิก 7710
210 ม.11 ต. ธารทอง อ. พาน จ. เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57250
089552XXXX
...
สมาชิก -
18. นายคำนึง   คำฟ้อ
หมายเลขสมาชิก 7757
58 ม.6 ต. บ้านดู่ อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100
087725XXXX
...
สมาชิก -
19. นางคำมูล   สันธิ
หมายเลขสมาชิก 7875
84/1 ม.17 ต. รอบเวียง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
086922XXXX
...
สมาชิก -
20. นายคำสุข   พรมกาพ
หมายเลขสมาชิก 7756
210 ม.9 ต. ทรายขาว อ. พาน จ. เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
XXXX
...
สมาชิก -

Template by OS Templates