ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
1. น.ส.กมลวรรณ   บรรโณภาส
หมายเลขสมาชิก 11131
,
81 หมู่ที่ 7 ต. บ้านแหวน อ. หางดง จ. เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50230
085598XXXX
mindko32@g...
สมาชิก -
2. นางกรศรี   แก้วทิพย์
หมายเลขสมาชิก 8230
60 หมู่6 ต. เวียง อ. พร้าว จ. เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50190
081568XXXX
...
สมาชิก -
3. น.ส.กฤษณี   เรืองฤทธิ์
หมายเลขสมาชิก 11096
รัชราชการ, ข้าราชการหน่วยงานส่วนท้องถิ่น
116/1 ต. หนองหอย อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
081784XXXX
kri_nok@ho...
สมาชิก -
4. ด.ช.กฤษดา   โยธาราษฎร์
หมายเลขสมาชิก 390
24 ม. 5 ต. สันนาเม็ง อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50210
534900XXXX
...
ลาออก -
5. นางกาญจนา   เขียวกันยะ
หมายเลขสมาชิก 11250
,
28/1 หมู่ที่ 20 ต. สบเตี๊ยะ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50160
080851XXXX
...
สมาชิก -
6. นางกาบแก้ว   แสงใส
หมายเลขสมาชิก 8229
133 หมุ่11 ต. แม่ปั๋ง อ. พร้าว จ. เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50190
089262XXXX
...
สมาชิก -
7. นายกำพล   ก่ำเปี้ย
หมายเลขสมาชิก 386
136 ม. 1 ต. ยางเปียง อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50310
XXXX
...
สมาชิก -
8. น.ส.กิตติธัญญา   ใจคำกาศ
หมายเลขสมาชิก 11195
, เกษตรกร
31/1 หมู่ที่ 3 ต. ทาขุมเงิน อ. แม่ทา จ. ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51170
080677XXXX
...
สมาชิก -
9. นายกิตติวัฒน์   เดชะบุญนำพา
หมายเลขสมาชิก 418
118 ม. 5 ต. แสนไห อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50350
XXXX
...
สมาชิก -
10. น.ส.กิติยา   มหมัติ
หมายเลขสมาชิก 11145
,
71 หมู่ที่ 1 ต. ท่าวังตาล อ. สารภี จ. เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50140
097126XXXX
nook_za151...
สมาชิก -
11. นายเกริก   ไชยเทพ
หมายเลขสมาชิก 11234
,
44 หมู่ที่ 20 ต. สบเตี๊ยะ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50160
093257XXXX
toomtum77@...
สมาชิก -
12. น.ส.เกวลิน   ชัยเนตร
หมายเลขสมาชิก 11187
,
40 หมู่ที่ 5 ต. ต้า อ. ขุนตาล จ. เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57340
087186XXXX
nink.chain...
สมาชิก -
13. นายเกษม   ศรีสุวรรณ
หมายเลขสมาชิก 7112
13 หมู่3 ต. สันผีเสื้อ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300
089-43XXXX
kaka_sem@h...
สมาชิก -
14. นางแก้ว   แก้วก๋องมา
หมายเลขสมาชิก 11237
, เกษตรกร,ทอผ้า,เย็บผ้า
27/1 หมู่ที่ 6 ต. ดอยแก้ว อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50160
086117XXXX
...
สมาชิก -
15. นายไกรสร   บัญญัติศิลป์
หมายเลขสมาชิก 483
253 ม. 4 ต. - อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50160
XXXX
...
สมาชิก -
16. นายขจรศักดิ์   วงค์สุข
หมายเลขสมาชิก 338
279 ม. 3 ต. หนองบัว อ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50320
XXXX
...
สมาชิก -
17. นางขวัญหล้า   จันทิมา
หมายเลขสมาชิก 11246
,
209 หมู่ที่ 8 ต. สบเตี๊ยะ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50160
XXXX
...
สมาชิก -
18. นายคเณศ   พื้นผา
หมายเลขสมาชิก 327
18 ม. 15 ต. ป่าไผ่ อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50210
053353XXXX
...
สมาชิก -
19. นายคมสันต์   เขียวมัง
หมายเลขสมาชิก 11180
, วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์
13 หมู่ที่ 2 ต. ท่าเดื่อ อ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50260
093219XXXX
komsun2603...
สมาชิก -
20. นางคำแปง   ทอนทะษร
หมายเลขสมาชิก 11120
, งานแกะสลักไม้
34/1 หมู่ที่ 1 ต. ขุนคง อ. หางดง จ. เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50230
053433XXXX
...
สมาชิก -

Template by OS Templates