ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
61. นายจรัญ   บุญปราม
หมายเลขสมาชิก 9550
,
13/3 ต. ตะพานหิน อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66110
084576XXXX
...
สมาชิก -
62. นางจรัญทิพย์   ฉิมมา
หมายเลขสมาชิก 9679
,
99 ม.6 ต. ทับคล้อ อ. ทับคล้อ จ. พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66150
081046XXXX
...
สมาชิก -
63. น.ส.จริญญา   จันทร์รักษา
หมายเลขสมาชิก 9548
,
64 ม.2 ต. คลองคูณ อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66110
088502XXXX
...
สมาชิก -
64. นายจรูญ   จันทขันธ์
หมายเลขสมาชิก 1622
307/2 ต. บ้านคลอง อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
XXXX
...
สมาชิก -
65. นายจรูญ   เจริญใจ
หมายเลขสมาชิก 11684
,
655 ม.14 ต. วังนกแอ่น อ. วังทอง จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65130
089220XXXX
...
สมาชิก -
66. นายจรูญ   เจริญใจ
หมายเลขสมาชิก 11936
อสวท,
655 หมู่ 14 ต. วังนกแอ่น อ. วังทอง จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65130
097974XXXX
...
สมาชิก -
67. นายจเร   อินน้ำคบ
หมายเลขสมาชิก 11884
,
43/2 ม.3 ต. ชัยนาม อ. วังทอง จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65130
087308XXXX
...
สมาชิก -
68. นางจเร   อ่อนอุดม
หมายเลขสมาชิก 11911
อสวท,
1/21105 หมู่ 1 ต. บ้านคลอง อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
081786XXXX
...
สมาชิก -
69. นายจักรกฤษ   จันทะคุณ
หมายเลขสมาชิก 1512
3 ต. ชาติตระการ อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65170
XXXX
...
สมาชิก -
70. นายจักรกฤษณ์   คล้ายเขียน
หมายเลขสมาชิก 9584
,
190 ม.7 ต. บางลาย อ. กิ่ง อ.บึงนาราง จ. พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66130
083139XXXX
...
สมาชิก -
71. นางจันทนา   อิ่มเที่ยง
หมายเลขสมาชิก 9089
,
171 หมู่ 3 ต. บ้านป้อม อ. คีรีมาศ จ. สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64160
084620XXXX
...
สมาชิก -
72. นางจันทร์แรม   ชูเนตร
หมายเลขสมาชิก 9046
, อสม.
76/2 หมู่ 1 ต. บ้านด่าน อ. บ้านด่านลานหอย จ. สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64140
089439XXXX
...
สมาชิก -
73. น.ส.จันทร์แรม   มุตะระ
หมายเลขสมาชิก 9811
, อสม
107/1 ม.2 ต. ฆะมัง อ. เมืองพิจิตร จ. พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
080508XXXX
...
สมาชิก -
74. นางจันทร์สม   บาลแย้ม
หมายเลขสมาชิก 9131
,
296 ม.7 ต. บ้านใหม่ไชยมงคล อ. ทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64230
082879XXXX
...
สมาชิก -
75. น.ส.จันทิรา   สุรวัฒน์ปัญญา
หมายเลขสมาชิก 1522
416/7 ต. บางซื่อ อ. บางซื่อ จ. กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10800
XXXX
...
สมาชิก -
76. นางจันธิรา   หัวเมืองราช
หมายเลขสมาชิก 1604
55 ต. วังหลุม อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66150
XXXX
lakkana@wi...
สมาชิก -
77. นายจารัก   สีเมือง
หมายเลขสมาชิก 1696
324 ต. ยางงาม อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67220
XXXX
...
สมาชิก -
78. นายจารึก   ใบกุ
หมายเลขสมาชิก 9096
-, -
119 หมู่ 4 ต. เนินเพิ่ม อ. นครไทย จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65120
084591XXXX
...
สมาชิก -
79. น.ส.จารุวรรณ์   ขวัญอยู่
หมายเลขสมาชิก 9575
,
30/3 ม.6 ต. วังทับไทร อ. กิ่ง อ.สากเหล็ก จ. พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66160
088228XXXX
...
สมาชิก -
80. นางจารุวรรณ   คงเผ่าพงษ์
หมายเลขสมาชิก 1628
10 ต. ในเมือง อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
XXXX
...
สมาชิก -

Template by OS Templates