ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
41. นายเกษม   คำสุกดี
หมายเลขสมาชิก 11681
,
40/3 ม.7 ต. วังทอง อ. วังทอง จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65130
081674XXXX
...
สมาชิก -
42. นางเกษร   คงแก้ว
หมายเลขสมาชิก 9573
,
25/2 ม.8 ต. สากเหล็ก อ. กิ่ง อ.สากเหล็ก จ. พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66160
082717XXXX
...
สมาชิก -
43. นางเกษร   อ่อนสะเดา
หมายเลขสมาชิก 11682
,
263 ม.1 ต. หนองพระ อ. วังทอง จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65130
086925XXXX
...
สมาชิก -
44. นายเกียรติศักดิ์   เทียมสะอาด
หมายเลขสมาชิก 9684
,
567/1 ม.2 ต. ทับคล้อ อ. ทับคล้อ จ. พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66150
098762XXXX
...
สมาชิก -
45. นายขจรเดชฐณวัษ   จันทร์เทศ
หมายเลขสมาชิก 11912
อสวท,
30 หมู่ 12 ต. วัดพริก อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
087733XXXX
nais10@hot...
สมาชิก -
46. นางสาวขนิษฐา   ปีขาล
หมายเลขสมาชิก 11665
,
10 ม.9 ต. วังอิทก อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
086199XXXX
...
สมาชิก -
47. นางสาวขนิษฐา   ปีขาล
หมายเลขสมาชิก 11904
อสวท,
10 หมู่ 9 ต. วังอิทก อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
086199XXXX
KANITTAPEE...
สมาชิก -
48. นางขวัญใจ   สังข์จันทร์
หมายเลขสมาชิก 9079
ครู, สอนวิทยาศาสตร์
121/1 หมู่ 3 ต. ไกรใน อ. กงไกรลาศ จ. สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64170
089272XXXX
crukwan16@...
สมาชิก -
49. น.ส.ขวันดาว   น้อยอินทร์
หมายเลขสมาชิก 9562
,
10 ม.5 ต. หนองหญ้าไทร อ. กิ่ง อ.สากเหล็ก จ. พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66160
086212XXXX
...
สมาชิก -
50. น.ส.ขัตติยา   บุญวัน
หมายเลขสมาชิก 1537
51/3 ต. โป่งแดง อ. เมืองตาก จ. ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
XXXX
...
สมาชิก -
51. นางคงไคล   คงศรีไพร
หมายเลขสมาชิก 11697
,
37/2 ม.4 ต. นาบัว อ. นครไทย จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65120
087983XXXX
...
สมาชิก -
52. น.ส.คนึง   สินมาห์
หมายเลขสมาชิก 1590
ต. - อ. - จ. สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์
XXXX
...
ลาออก -
53. น.ส.คนึงนิตย์   สมบูรณ์
หมายเลขสมาชิก 1778
36 ต. ปลักแรด อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
XXXX
...
สมาชิก -
54. นายคำมูล   ยศสุวรรณ์
หมายเลขสมาชิก 11950
อสวท,
47 หมู่ 4 ต. ห้วยเฮี้ย อ. นครไทย จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65120
097964XXXX
...
สมาชิก -
55. นายเงิน   เสือนุ่ม
หมายเลขสมาชิก 11893
,
99 ม.1 ต. บางกระทุ่ม อ. บางกระทุ่ม จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65110
082564XXXX
...
สมาชิก -
56. นายเงิน   เสือนุ่ม
หมายเลขสมาชิก 11952
อสวท,
99 ม.1 ต. บางกระทุ่ม อ. บางกระทุ่ม จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65110
082564XXXX
...
สมาชิก -
57. นายจตุพล   อยู่คง
หมายเลขสมาชิก 1711
301/711 ต. เขาพระงาม อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15160
XXXX
...
สมาชิก -
58. นางจรรยา   แก้วดิษฐ์
หมายเลขสมาชิก 11723
,
80 ม.5 ต. ท้อแท้ อ. วัดโบสถ์ จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65160
086215XXXX
...
สมาชิก -
59. นางจรัญ   สมสร้าง
หมายเลขสมาชิก 9707
, อสม
12/1 ม.6 ต. วังทรายพูน อ. วังทรายพูน จ. พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66180
088162XXXX
...
สมาชิก -
60. นายจรัญ   วรรณาการ
หมายเลขสมาชิก 1676
485/29 ต. บางระกำ อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
XXXX
...
สมาชิก -

Template by OS Templates