ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
21. นางกัญชพร   ทับสังข์
หมายเลขสมาชิก 11656
,
107/21 ม.9 ต. บึงพระ อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
XXXX
...
สมาชิก -
22. นางกัญชพร   จับสังข์
หมายเลขสมาชิก 11916
อสวท,
107/21 หมู่ 9 ต. บึงพระ อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
081181XXXX
...
สมาชิก -
23. นางกัญญา   ชัยวัฒน์
หมายเลขสมาชิก 1530
225/20 ต. ในเมือง อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
XXXX
...
สมาชิก -
24. นางกัณฑิมา   ทาจิตต์
หมายเลขสมาชิก 9109
,
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ต. โตนด อ. คีรีมาศ จ. สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64160
086204XXXX
tapple4046...
สมาชิก -
25. นางกันทิมา   อัมรนันท์
หมายเลขสมาชิก 1508
273 ต. เนินมะปราง อ. เนินมะปราง จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65190
083163XXXX
...
สมาชิก -
26. น.ส.กัลยาณี   เชียงแขก
หมายเลขสมาชิก 1523
585/19 ต. ปากโทก อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 63000
XXXX
...
สมาชิก -
27. นางกาญจนา   ทับหุ่น
หมายเลขสมาชิก 11808
,
30/6 ต. ท่าโพธิ์ อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
086938XXXX
...
สมาชิก -
28. น.ส.กาญจนา   มณีวัลย์
หมายเลขสมาชิก 9054
, ครูผู้สอน
365/45 ต. ธานี อ. เมืองสุโขทัย จ. สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64000
081636XXXX
PO_PIA2@ho...
สมาชิก -
29. น.ส.กานดา   แทนจำปา
หมายเลขสมาชิก 1787
86/3 ต. ท่าพล อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67250
XXXX
...
สมาชิก -
30. นางกานต์ศิรัส   เชื้อวีระชน
หมายเลขสมาชิก 9561
,
12/1 ม.7 ต. โรงช้าง อ. เมืองพิจิตร จ. พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
086445XXXX
...
สมาชิก -
31. นางกานต์สุดา   บ่อพิมาย
หมายเลขสมาชิก 1725
69/30 ต. สากเหล็ก อ. กิ่ง อ.สากเหล็ก จ. พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66190
XXXX
...
สมาชิก -
32. นางกิตติกานต์   สังข์นวล
หมายเลขสมาชิก 1563
99 ต. ท่าตาล อ. บางกระทุ่ม จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65110
XXXX
...
สมาชิก -
33. น.ส.กิตติมา   มูลขวัญ
หมายเลขสมาชิก 9577
,
135 ม.1 ต. บางลาย อ. กิ่ง อ.บึงนาราง จ. พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66130
089508XXXX
...
สมาชิก -
34. นายกิตติวัฒน์   เล็กอุทัย
หมายเลขสมาชิก 1666
68 ต. คลองคะเชนทร์ อ. เมืองพิจิตร จ. พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
XXXX
...
สมาชิก -
35. นายกิตติศักดิ์   เนียมถนอม
หมายเลขสมาชิก 1541
459/963 หมู่ 7 ต. สมอแข อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
XXXX
...
สมาชิก -
36. นางกุลธิดา   ดิษเจริญ
หมายเลขสมาชิก 9571
,
27/27 ม.3 ต. สากเหล็ก อ. กิ่ง อ.สากเหล็ก จ. พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66160
XXXX
...
สมาชิก -
37. นางกุลภัสสร์   ถูกนึก
หมายเลขสมาชิก 11899
อสวท,
397/72 ต. บึงพระ อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
099398XXXX
Lapass2014...
สมาชิก -
38. นายเกรียงศักดิ์   ศตนันทะกานต์
หมายเลขสมาชิก 9538
, สามารถใช้คอมพิวเตอร์
93/3 ม.2 ต. ทะนง อ. โพทะเล จ. พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66130
XXXX
...
สมาชิก -
39. นางเกศริน   ศรีอาจ
หมายเลขสมาชิก 1780
12/2 ต. หนองผือ อ. ท่าลี่ จ. เลย รหัสไปรษณีย์ 42140
XXXX
...
สมาชิก -
40. นายเกษม   คำสุกดี
หมายเลขสมาชิก 11940
อสวท,
40/3 หมู่ 7 ต. วังทอง อ. วังทอง จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65130
081674XXXX
...
สมาชิก -

Template by OS Templates