ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
1. นางกชกร   สีเมือง
หมายเลขสมาชิก 1705
66 ต. นิคมพัฒนา อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
XXXX
...
สมาชิก -
2. นางกชพรรณ   สุขรัง
หมายเลขสมาชิก 11692
,
ม.2 ต. นาบัว อ. นครไทย จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65120
XXXX
...
สมาชิก -
3. น.ส.กนกอร   จำปาสี
หมายเลขสมาชิก 1578
ต. - อ. - จ. สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์
XXXX
...
ลาออก -
4. นายกมล   ทับเพ็ชร
หมายเลขสมาชิก 9081
,
351 ต. ธานี อ. เมืองสุโขทัย จ. สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64000
086203XXXX
kkclub9096...
สมาชิก -
5. นายกมล   มนตรีวิวัฒน์
หมายเลขสมาชิก 1625
ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรธรรมชาติ
30/226 ต. ในเมือง อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
081284XXXX
kamon4140@...
สมาชิก -
6. นางกมลวรรณ   บรรดาสุข
หมายเลขสมาชิก 1686
11/2 ต. นครป่าหมาก อ. บางกระทุ่ม จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65110
XXXX
...
สมาชิก -
7. นายกมินทร์   นาคมี
หมายเลขสมาชิก 1581
235 ม.1 ต. บ้านกร่าง อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
081474XXXX
...
สมาชิก -
8. นางกรรณิกา   ทองเทศ
หมายเลขสมาชิก 11956
อสวท,
29/1 หมู่ 3 ต. ท่าช้าง อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65150
082396XXXX
...
สมาชิก -
9. นางกรรณิกา   ทองเทศ
หมายเลขสมาชิก 11672
,
29/1 ม.3 ต. ท่าช้าง อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65150
082396XXXX
...
สมาชิก -
10. นางกรรณิกา   สายยืด
หมายเลขสมาชิก 1507
91 ม.11 ต. เนินเพิ่ม อ. นครไทย จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65120
083163XXXX
...
สมาชิก -
11. นางกรรณิการ์   ดอนจันทร์ไพร
หมายเลขสมาชิก 9841
, อสม
93 ม.2 ต. กำแพงดิน อ. สามง่าม จ. พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66220
084618XXXX
kdonjunpra...
สมาชิก -
12. น.ส.กรรณิการ์   วงค์กลม
หมายเลขสมาชิก 9084
,
351 ต. ธานี อ. เมืองสุโขทัย จ. สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64000
086210XXXX
Kwongklom@...
สมาชิก -
13. นายกริช   คงเปี่ยม
หมายเลขสมาชิก 1592
3/4 ต. บ้านกร่าง อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
XXXX
...
สมาชิก -
14. นายกรีฑา   ม่วงทอง
หมายเลขสมาชิก 9123
-, ถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ
111/1 หมู่4 ต. เมืองบางขลัง อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 65110
XXXX
...
สมาชิก -
15. นางกฤตกานต์   สิงห์ลี
หมายเลขสมาชิก 11670
,
21/1 ม.4 ต. ทับยายเชียง อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65150
083331XXXX
...
สมาชิก -
16. นายกฤธิพงษ์   สุขสมบูรณ์
หมายเลขสมาชิก 1551
900/25 หมู่ 9 ต. ทับคล้อ อ. ทับคล้อ จ. พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66150
XXXX
...
สมาชิก -
17. นางกฤษณา   แสงจันทร์
หมายเลขสมาชิก 9101
,
32/1 หมู่ 2 ต. หนองกระดิ่ง อ. คีรีมาศ จ. สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64160
087464XXXX
...
สมาชิก -
18. นางกลิ่นบรรจง   สุทธิธัญญกิจ
หมายเลขสมาชิก 9706
, อสม
72/1 ม.12 ต. วังทรายพูน อ. วังทรายพูน จ. พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66180
088171XXXX
...
สมาชิก -
19. นายกวุช   บูรณกูล
หมายเลขสมาชิก 1719
29/16 ต. ปากโทก อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 66000
XXXX
...
สมาชิก -
20. นายกสันต์   เรืองหลำ
หมายเลขสมาชิก 9128
-, -
131 หมู่ 8 ต. กลางดง อ. ทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64150
XXXX
...
สมาชิก -

Template by OS Templates