ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
61. น.ส.นงนภัส   จันทร
หมายเลขสมาชิก 1967
30/1 ม. 2 ต. หาดสองแคว อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53140
XXXX
...
สมาชิก -
62. นางนงเยาว์   สานต๊ะ
หมายเลขสมาชิก 7183
21 หมู่1 ต. แสนตอ อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53110
089960XXXX
...
สมาชิก -
63. นายนพดล   บุณยรัตนพันธุ์
หมายเลขสมาชิก 1871
ต. - อ. - จ. กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์
XXXX
...
สมาชิก -
64. นายนพดล   กฤษณะดิลก
หมายเลขสมาชิก 1870
198 ม. - ต. ท่าอิฐ อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
049881XXXX
...
สมาชิก -
65. นางนพรัตน์   สิทธิฤทธิ์
หมายเลขสมาชิก 1841
4/1 ม. 4 ต. บ้านฝาย อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ -
055489XXXX
...
สมาชิก -
66. นางนภัสนันท์   ภู่ระย้า
หมายเลขสมาชิก 1884
53/1 ม. 9 ต. ท่าเสา อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53220
055452XXXX
...
สมาชิก -
67. นางนฤมล   บุญเกตุ
หมายเลขสมาชิก 1868
195 ม. 3 ต. ชัยจุมพล อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53210
XXXX
...
สมาชิก -
68. นางนวลจันทร์   พรหมเสนา
หมายเลขสมาชิก 1852
182/1 ม. 6 ต. หาดงิ้ว อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
055411XXXX
...
สมาชิก -
69. นางนันทา   ยังเจริญ
หมายเลขสมาชิก 10452
, อสม
7 ต. หาดกรวด อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
086211XXXX
...
สมาชิก -
70. น.ส.นา   มะตัน
หมายเลขสมาชิก 1863
85/3 ม. 3 ต. ชัยจุมพล อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ -
XXXX
...
สมาชิก -
71. นายนาวิน   ศักดาเดช
หมายเลขสมาชิก 1960
101 ม. 4 ต. พญาแมน อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53120
XXXX
...
สมาชิก -
72. น.ส.นิตยา   เรือนจันทร์
หมายเลขสมาชิก 7176
216 หมู่10 ต. ท่าเสา อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
084593XXXX
Nit_Ruanch...
สมาชิก -
73. นางนิตยา   อ่องทอง
หมายเลขสมาชิก 1886
40 ม. 6 ต. นาอิน อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ -
055450XXXX
...
สมาชิก -
74. นายนิยมพร   นพศรี
หมายเลขสมาชิก 1803
118/2 ม. 3 ต. ทุ่งยั้ง อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ -
XXXX
...
สมาชิก -
75. นายนิสิทธิ์   สิงหเดโชกุล
หมายเลขสมาชิก 1912
7 ม. 2 ต. ข่อยสูง อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53130
055431XXXX
...
สมาชิก -
76. นายแนน   มั่นอิน
หมายเลขสมาชิก 1989
13/4 ม. 10 ต. ชัยจุมพล อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53110
XXXX
...
สมาชิก -
77. นายบรรเจิด   แสนนรา
หมายเลขสมาชิก 1900
8 ม. 10 ต. ชัยจุมพล อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53130
055437XXXX
...
สมาชิก -
78. นางบังเอิญ   คำสองสี
หมายเลขสมาชิก 1858
350/4 ม. 4 ต. แสนตอ อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53430
055431XXXX
...
สมาชิก -
79. น.ส.บัณฑิตา   เรืองปิ่น
หมายเลขสมาชิก 1850
289/1 ม. 8 ต. วังกะพี้ อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
055446XXXX
...
สมาชิก -
80. นายบันเทิง   นนขุนทศ
หมายเลขสมาชิก 1965
132 ม. 3 ต. ข่อยสูง อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53130
XXXX
...
สมาชิก -

Template by OS Templates