ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
41. นางซับ   บุญทอง
หมายเลขสมาชิก 1979
104/4 ม. 3 ต. ชัยจุมพล อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ -
XXXX
...
สมาชิก -
42. นางญาณันธร   สายพา
หมายเลขสมาชิก 7189
146 หมู่9 ต. แสนตอ อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53110
085651XXXX
...
สมาชิก -
43. น.ส.ฐิตาพร   คงสมจรูญ
หมายเลขสมาชิก 1977
39/2 ม. 4 ต. บ้านหม้อ อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53120
XXXX
...
สมาชิก -
44. นายณัฐวุฒิ   สิงห์ภา
หมายเลขสมาชิก 10447
, อสม
30 ต. น้ำหมัน อ. ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53150
XXXX
...
สมาชิก -
45. นางดวงใจ   มูลแก่น
หมายเลขสมาชิก 1906
161/2 ม. 9 ต. ชัยจุมพล อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
XXXX
...
สมาชิก -
46. น.ส.ดวงพร   ปาสา
หมายเลขสมาชิก 1819
81 ม. 1 ต. ชัยจุมพล อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
XXXX
...
สมาชิก -
47. นางดอกสน   หลักทรัพย์
หมายเลขสมาชิก 10450
, อสม
98/1 ต. คอรุม อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53120
086216XXXX
...
สมาชิก -
48. นายดิเรก   สวัสดี
หมายเลขสมาชิก 1920
99/1 ม. 7 ต. ป่าเซ่า อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53130
XXXX
...
สมาชิก -
49. นายติ๋ม   จรจัล
หมายเลขสมาชิก 1964
86 ม. 3 ต. ชัยจุมพล อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53140
XXXX
...
สมาชิก -
50. นางถนอนรัตน์   อินอุด
หมายเลขสมาชิก 1856
75 ม. 8 ต. ชัยจุมพล อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53110
XXXX
...
สมาชิก -
51. นางทองพัด   พรหมวงษ์ชัย
หมายเลขสมาชิก 1844
92/4 ม. 6 ต. บ้านเสี้ยว อ. ฟากท่า จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53130
XXXX
...
สมาชิก -
52. นายทองเพชร   นาสอน
หมายเลขสมาชิก 1928
65 ม. 3 ต. บ้านเสี้ยว อ. ฟากท่า จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
055440XXXX
...
สมาชิก -
53. นายทัศนะ   อ่อนนิ่ม
หมายเลขสมาชิก 1940
119/1 ม. 6 ต. วังกะพี้ อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53210
XXXX
...
สมาชิก -
54. นายทิวากร   สอนสา
หมายเลขสมาชิก 1845
177 ม. 7 ต. บ้านเสี้ยว อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์
XXXX
...
สมาชิก -
55. นายเทอดศักดิ์   แสงอรุณ
หมายเลขสมาชิก 1929
19/8 ต. ท่าอิฐ อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
XXXX
...
สมาชิก -
56. นายธัญญากร   เกิดก่อวงษ์
หมายเลขสมาชิก 1818
117 ม. 8 ต. ชัยจุมพล อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53130
XXXX
...
สมาชิก -
57. น.ส.ธิดารัตน์   สร้อยจันทร์ดา
หมายเลขสมาชิก 14327
, การแปรรูปสับปะรดห้วยมุ่น
114/40 ม.4 ต. ห้วยมุ่น อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53110
085-72XXXX
...
สมาชิก -
58. นายธิรพันธ์   อินจันทร์
หมายเลขสมาชิก 1894
61/1 ม. 6 ต. วังแดง อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53180
XXXX
...
สมาชิก -
59. ด.ช.ธีรศักดิ์   มีเนตร
หมายเลขสมาชิก 1825
722 ม. 1 ต. หาดสองแคว อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ -
055431XXXX
...
สมาชิก -
60. น.ส.ธีราภรณ์   ก้อนดุก
หมายเลขสมาชิก 1925
อบต. ม. 5 ต. ท่าสัก อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53110
085733XXXX
...
สมาชิก -

Template by OS Templates