ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
21. น.ส.จิตติกานต์   จันดาหัวดา
หมายเลขสมาชิก 1879
41 ม. 1 ต. บ้านกู่ อ. ยางสีสุราช จ. มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ -
XXXX
...
สมาชิก -
22. นางจิตรา   จันทร์หอม
หมายเลขสมาชิก 1936
719 ม. 2 ต. งิ้วงาม อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53130
XXXX
...
สมาชิก -
23. นางจิตราพร   ไทยแสน
หมายเลขสมาชิก 7162
70/4 หมู่ที่8 ต. ป่าเซ่า อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
081886XXXX
่jittrapon...
สมาชิก -
24. นางจินดา   ทิมศร
หมายเลขสมาชิก 1849
272/1 ม. 10 ต. ท่าเสา อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53130
055457XXXX
...
สมาชิก -
25. น.ส.จินตนา   แย้มปั้น
หมายเลขสมาชิก 1973
15/1 ม. 6 ต. นายาง อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53120
XXXX
...
สมาชิก -
26. นางจินตนา   พวงสมบัติ
หมายเลขสมาชิก 1869
14 ม. 9 ต. ทุ่งยั้ง อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
XXXX
...
สมาชิก -
27. น.ส.จิราวัฒน์   ม่วงย้าย
หมายเลขสมาชิก 1878
68/1 ม. 3 ต. หาดกรวด อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 44210
XXXX
...
สมาชิก -
28. ด.ญ.จุฑารัตน์   พาสี
หมายเลขสมาชิก 1945
87/1 ม. 2 ต. หาดสองแคว อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53130
XXXX
...
สมาชิก -
29. นายเจริญ   คำแผ้ว
หมายเลขสมาชิก 7175
140 หมู่ 10 ต. บ้านด่านนาขาม อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
080026XXXX
sodasa_@ho...
สมาชิก -
30. นางแจ่ม   วันขวัญ
หมายเลขสมาชิก 1876
76/20 ม. 2 ต. บ้านแก่ง อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53130
055431XXXX
...
สมาชิก -
31. นางฉลวย   คำลำ
หมายเลขสมาชิก 1919
81/2 ม. 2 ต. ชัยจุมพล อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ -
055476XXXX
...
สมาชิก -
32. นายฉลาด   คล้ายสุวรรณ
หมายเลขสมาชิก 1913
51/1 ม. 2 ต. ชัยจุมพล อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53120
XXXX
...
สมาชิก -
33. นางไฉน   เอี่ยมแปลง
หมายเลขสมาชิก 1824
117 ม. 3 ต. ชัยจุมพล อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53160
XXXX
...
สมาชิก -
34. นางชยุดา   กลมพุก
หมายเลขสมาชิก 1820
1 ม. 1 ต. ผาจุก อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53110
XXXX
...
สมาชิก -
35. นายชลอ   อ่อนขาว
หมายเลขสมาชิก 10449
,
23 ต. น้ำหมัน อ. ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53150
083310XXXX
...
สมาชิก -
36. นายชาติ   พาพรม
หมายเลขสมาชิก 1923
3/7 ม. 10 ต. ชัยจุมพล อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53320
XXXX
...
สมาชิก -
37. นายชิงชัย   โคกสว่าง
หมายเลขสมาชิก 1983
228/5 ม. 3 ต. ในเมือง อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53120
055421XXXX
...
สมาชิก -
38. นายชีวิน   ริดจูงพืช
หมายเลขสมาชิก 10453
,
17/2 ต. คอรุม อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53120
095307XXXX
...
สมาชิก -
39. นายเชิด   เย็นคต
หมายเลขสมาชิก 1901
61/4 ม. 3 ต. ชัยจุมพล อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53120
XXXX
...
สมาชิก -
40. นายไชยเชษฐ์   ขวดแก้ว
หมายเลขสมาชิก 7179
พนักงานมหาวิทยาลัย
2 หมู่ 3 ต. วังดิน อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
087730XXXX
chaiyapon_...
สมาชิก -

Template by OS Templates