ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
1. นายกตพล   เทพกฤษณ์
หมายเลขสมาชิก 1934
23/1 ม. 8 ต. จริม อ. ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53160
XXXX
...
สมาชิก -
2. น.ส.กนกวรรณ   ธีระแนว
หมายเลขสมาชิก 1976
7 ม. 8 ต. ในเมือง อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53120
XXXX
...
สมาชิก -
3. ด.ช.กฤษดา   วังนิล
หมายเลขสมาชิก 1848
8 ม. 2 ต. หาดสองแคว อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53140
XXXX
...
สมาชิก -
4. นางกัญญา   บุตรสกุลกุมชร
หมายเลขสมาชิก 1968
64 ม. 11 ต. ฟากท่า อ. ฟากท่า จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
XXXX
...
สมาชิก -
5. น.ส.กัญญาวีรัน   น้ำทุ่ง
หมายเลขสมาชิก 1810
66/2 ม. 3 ต. ชัยจุมพล อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53130
XXXX
...
สมาชิก -
6. น.ส.กาญจนา   อาสนะคงอยู่
หมายเลขสมาชิก 1833
131 ม. 6 ต. ป่าเซ่า อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53130
031543XXXX
...
สมาชิก -
7. นางกานดา   สุขแดง
หมายเลขสมาชิก 1861
323/3 ม. 3 ต. ในเมือง อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53120
XXXX
...
สมาชิก -
8. น.ส.กิตติยาพร   จีนย้าย
หมายเลขสมาชิก 1969
79/5 ม. 2 ต. นาอิน อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53120
XXXX
...
สมาชิก -
9. น.ส.เกตุสุดา   จันทร์หอม
หมายเลขสมาชิก 1911
84/1 ม. 5 ต. น้ำอ่าง อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53140
XXXX
...
สมาชิก -
10. นายเกรียงศักดิ์   ติยะชนานนท์
หมายเลขสมาชิก 1924
175/2 ม. 4 ต. หนองแฝก อ. สารภี จ. นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์
XXXX
...
สมาชิก -
11. นางเกศินี   ปรางทอง
หมายเลขสมาชิก 1896
356 ม. - ต. ท่าอิฐ อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
XXXX
...
สมาชิก -
12. น.ส.ขนิษฐา   วงศ์ตะมะ
หมายเลขสมาชิก 1826
ต. - อ. - จ. กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์
XXXX
...
สมาชิก -
13. นางคำปิน   มาแก้ว
หมายเลขสมาชิก 1809
49/2 ม. 3 ต. ชัยจุมพล อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ -
XXXX
...
สมาชิก -
14. นางคำมูล   คำชัย
หมายเลขสมาชิก 7197
17/1 หมู่5 ต. หาดล้า อ. ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53150
087211XXXX
...
สมาชิก -
15. นางจรรยารักษ์   ศิลา
หมายเลขสมาชิก 1855
92/1 ม. 8 ต. ชัยจุมพล อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53130
080116XXXX
...
สมาชิก -
16. นายจะเรง   กันภัย
หมายเลขสมาชิก 1910
14/2 ม. 3 ต. น้ำอ่าง อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ -
055454XXXX
...
สมาชิก -
17. ด.ช.จักรฤษณ์   ทองก๊วย
หมายเลขสมาชิก 1836
58 ม. 2 ต. หาดสองแคว อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53140
XXXX
...
สมาชิก -
18. นางจันทร์จิฬา   ศิริกุล
หมายเลขสมาชิก 1937
145/1 ม. 9 ต. แม่พูล อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
XXXX
...
สมาชิก -
19. นางจันทรา   นิลแนม
หมายเลขสมาชิก 1899
273/13 ม. 3 ต. ในเมือง อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53120
XXXX
...
สมาชิก -
20. นายจารึก   วงศ์ปิยยารัรตน์
หมายเลขสมาชิก 1938
149/6 ม. - ต. ท่าอิฐ อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53110
055481XXXX
...
สมาชิก -

Template by OS Templates