ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
1. น.ส.กนกพร   คำดี
หมายเลขสมาชิก 2688
18 ม. 3 ต. วังหมี อ. วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30370
XXXX
...
สมาชิก -
2. นางสาวกนกวรรณ   พึ่งกุศล
หมายเลขสมาชิก 13784
-, ปราชญ์ชาวบ้าน กรรมการหมู่บ้าน ผู้นำสตรี
226 ม.2 ต. โนนแดง อ. บ้านเขว้า จ. ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36170
089626XXXX
chan249920...
สมาชิก -
3. นางกรมพัฒน์   รณไพรี
หมายเลขสมาชิก 13812
-, -
บ้านเลขที่ 122/1 หมู่ที่ 16 ต. นาฝาย อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
088086XXXX
-...
สมาชิก -
4. นางกรรณิการ์   คืนชัยภูมิ
หมายเลขสมาชิก 10382
, นักวิชาการ
43 หมู่ 4 ต. หัวทะเล อ. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
089847XXXX
keng10kann...
สมาชิก -
5. น.ส.กฤษณา   รักษาพวก
หมายเลขสมาชิก 13772
-, อาสาสมัตรเกษตรกรในชุมชน
บ้านเลขที่ 176/6 หมู่ที่3 ต. ในเมือง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
098942XXXX
-...
สมาชิก -
6. นายกฤษนัณจ์   แพงด้วง
หมายเลขสมาชิก 13854
-, อสม.
111 ม.9 ต. ท่าวัด อ. แวงน้อย จ. ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40230
061112XXXX
Kitsanan56...
สมาชิก -
7. นางกว้าง   ศรีมาน
หมายเลขสมาชิก 13012
,
2 หมู่ 10 ต. สิงห์โคก อ. เกษตรวิสัย จ. ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45150
XXXX
lsrman@sut...
สมาชิก -
8. น.ส.กัญญาวี   เก่วใจ
หมายเลขสมาชิก 13836
-, -
15 ม.10 ต. งิ้วด่อน อ. เมืองสกลนคร จ. สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
080758XXXX
-...
สมาชิก -
9. นางกัลยาณี   พงค์เหล่างิ้ว
หมายเลขสมาชิก 13831
-, -
31/2 ม.16 ต. นาฝาย อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
-XXXX
-...
สมาชิก -
10. นางสาวกัลยารัตน์   คงกะเรียน
หมายเลขสมาชิก 13767
-, -
185 ม.3 ต. หนองไผ่ อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40130
XXXX
Kyr254024@...
สมาชิก -
11. น.ส.กาญจนา   ข้าวเบา
หมายเลขสมาชิก 2671
นักเทคโนโลยี
111 เทคโนธานี มทส. ม. - ต. สุรนารี อ. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
XXXX
...
สมาชิก -
12. นางกาญจนา   พรมซา
หมายเลขสมาชิก 13880
-, -
148 ม.11 ต. นาเสียว อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
089000XXXX
tru_aoy@ho...
สมาชิก -
13. นางกานต์รวี   ลีพิลา
หมายเลขสมาชิก 13842
-, -
201/2 ม.15 ต. นาฝาย อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
098170XXXX
-...
สมาชิก -
14. นายเกรียงไกร   สามารถไทย
หมายเลขสมาชิก 13736
-, -
บ้านเลขที่ 331 หมู่ที่ 15 ต. นาฝาย อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
063006XXXX
-...
สมาชิก -
15. น.ส.เกษตร   ปราบคะเชนทร์
หมายเลขสมาชิก 13867
-, -
บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 6 ต. นาฝาย อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
095948XXXX
-...
สมาชิก -
16. นายเกษม   ทองเงา
หมายเลขสมาชิก 13786
-, ปราชญ์ชาวบ้าน
976 ม.10 ต. ช่องสามหมอ อ. แก้งคร้อ จ. ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36510
089722XXXX
-...
สมาชิก -
17. นายเกษม   อุนะพำนัก
หมายเลขสมาชิก 2619
19 ม. 7 ต. วะตะแบก อ. เทพสถิต จ. ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36230
XXXX
...
สมาชิก -
18. นายโกเมธ   พลมณี
หมายเลขสมาชิก 13771
-, กรรมการชุมชน
127/23ข ถ.บรรณาการ ต. ในเมือง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
044821XXXX
mmkp007@ho...
สมาชิก -
19. นายโกวิท   ซ้อนกลิ่นสกุล
หมายเลขสมาชิก 2697
123/4 ม. 2 ต. หนองสาหร่าย อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30130
XXXX
...
สมาชิก -
20. น.ส.ขวัญจิรา   แก้วสระน้อย
หมายเลขสมาชิก 10391
,
เลขที่ 44 หมุ่ 4 ต. เมืองปัก อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30150
098630XXXX
...
สมาชิก -

Template by OS Templates