ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
21. นางจรรยา   ลี
หมายเลขสมาชิก 1405
96/2 ม.3 ต. ทุ่งเบญจา อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22170
089-04XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
22. นางสาวจันทนา   จันทร์ประสิทธิ์
หมายเลขสมาชิก 8355
111/5 ม.4 ต. กะเฉด อ. เมืองระยอง จ. ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21100
082-21XXXX
...
สมาชิก -
23. น.ส.จันทนี   ใจดี
หมายเลขสมาชิก 12510
,
151/2 ม.3 ต. เนินทราย อ. เมืองตราด จ. ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
086849XXXX
nee171018@...
สมาชิก -
24. นางสาวจันทร์จิรา   สังขวรรณ์
หมายเลขสมาชิก 12499
พนักงานเทศบาลตำบล, ร้องเพลง
52/2 หมู่ 5 ต. คลองใหญ่ อ. แหลมงอบ จ. ตราด รหัสไปรษณีย์ 23120
093928XXXX
janjira.yu...
สมาชิก -
25. นางจันทร์เทวี   มนัสสนิท
หมายเลขสมาชิก 12533
,
286 ม.1 ต. ท่าโสม อ. เขาสมิง จ. ตราด รหัสไปรษณีย์ 22000
082220XXXX
...
สมาชิก -
26. นางจันทร์ธร   ร่างสม
หมายเลขสมาชิก 1480
13/1 ม.5 ต. บ่อเวฬุ อ. ขลุง จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22150
XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
27. น.ส.จันทรา   สรรพคุณ
หมายเลขสมาชิก 1356
9/9 ม.2 ต. หนองชิ่ม อ. แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22130
XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
28. นายจารึก   อิ่มทรัพย์
หมายเลขสมาชิก 12539
,
35 ต. บางพระ อ. เมืองตราด จ. ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
086159XXXX
...
สมาชิก -
29. น.ส.จารุวรรณ   สังข์เอียด
หมายเลขสมาชิก 12555
สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด,
60/5 ม.5 ต. วังกระแจะ อ. เมืองตราด จ. ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
085387XXXX
...
สมาชิก -
30. คุณจำเนียร   ฤทธิ์จ่า
หมายเลขสมาชิก 1431
15 ม.7 ต. สะตอน อ. สอยดาว จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22180
XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
31. น.ส.จิณณพัต   คำน้อย
หมายเลขสมาชิก 1444
6/7 ม.8 ต. บางกะจะ อ. เมืองจันทบุรี จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
039-39XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
32. นางจิตรา   พานิชผล
หมายเลขสมาชิก 6846
15 ม.10 ต. คมบาง อ. เมืองจันทบุรี จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
084-94XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
33. นางจิรฐา   มีผิว
หมายเลขสมาชิก 6842
ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลายคลอง
9/4 ม.7 ต. คมบาง อ. เมืองจันทบุรี จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
090285XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
34. นางจิรพร   โอภาชาติ
หมายเลขสมาชิก 1492
74 ม.5 ต. บ่อเวฬุ อ. ขลุง จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22110
081-74XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
35. น.ส.จิรวรรณ   พินิจนอก
หมายเลขสมาชิก 12573
,
43/1 ม.4 ต. เทพนิมิต อ. เขาสมิง จ. ตราด รหัสไปรษณีย์ 23150
087087XXXX
...
สมาชิก -
36. น.ส.จีราพร   พินิจนอก
หมายเลขสมาชิก 12518
, ร้องเพลง เต้นรำ
43/3 ม.4 ต. เทพนิมิต อ. เขาสมิง จ. ตราด รหัสไปรษณีย์ 23150
084753XXXX
...
สมาชิก -
37. น.ส.จุฑารัตน์   ปล้องเงิน
หมายเลขสมาชิก 12469
,
70/4 ม.1 ต. ท่าโสม อ. เขาสมิง จ. ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
087146XXXX
moopom8295...
สมาชิก -
38. นางจุ้ย   กล้าหาญ
หมายเลขสมาชิก 6867
11 ม.7 ต. บ่อเวฬุ อ. ขลุง จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22150
086-14XXXX
...
สมาชิก -
39. นางจุ้ย   กล้าหาญ
หมายเลขสมาชิก 6835
11 ม.7 ต. บ่อเวฬุ อ. ขลุง จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22150
086142XXXX
...
สมาชิก -
40. น.ส.จุไรรัตน์   ชำปฎิ
หมายเลขสมาชิก 12509
,
152 ม.3 ต. เนินทราย อ. เมืองตราด จ. ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
081715XXXX
...
สมาชิก -

Template by OS Templates