ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
1. นายกระจ่าง   ทองบุญ
หมายเลขสมาชิก 6576
181 หมู่ 1 ต. คลองประสงค์ อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
XXXX
...
สมาชิก -
2. นางกษมล   แก้วชูดวง
หมายเลขสมาชิก 6589
297/1 หมู่ 4 ต. ไสไทย อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
084305XXXX
...
สมาชิก -
3. นายก้อหนี   อายุยืน
หมายเลขสมาชิก 6607
23 หมู่ 5 ต. ตลิ่งชัน อ. เหนือคลอง จ. กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81130
XXXX
...
สมาชิก -
4. นางกัญญา   บุตรชำนิ
หมายเลขสมาชิก 6553
ส.อบต./ อสพ.
76 หมู่ 3 ต. ห้วยยูง อ. เหนือคลอง จ. กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81130
089974XXXX
...
สมาชิก -
5. นางกันยนา   หมันบุตร
หมายเลขสมาชิก 6476
109 หมู่ 1 ต. คลองประสงค์ อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
XXXX
...
สมาชิก -
6. นางกานดา   พยายาม
หมายเลขสมาชิก 6581
กลุ่มขนม
101 หมู่ 2 ต. เกาะลันตาใหญ่ อ. เกาะลันตา จ. กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81150
081188XXXX
...
สมาชิก -
7. นายก้าเส็ม   ฝั่งขวา
หมายเลขสมาชิก 6608
2 หมู่ 4 ต. ตลิ่งชัน อ. เหนือคลอง จ. กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81130
XXXX
...
สมาชิก -
8. นางกิตติมา   ถิ่นเกาะยาว
หมายเลขสมาชิก 6645
กลุ่มกาแฟโบราณ
34/1 หมู่ 2 ต. คลองยาง อ. เกาะลันตา จ. กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81150
089650XXXX
...
สมาชิก -
9. นายเกษม   ช่วยการ
หมายเลขสมาชิก 6567
46 หมู่ 8 ต. กระบี่น้อย อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
081537XXXX
...
สมาชิก -
10. นางขจิต   ศรีอินทร์
หมายเลขสมาชิก 6421
26 หมู่ 5 ต. เขาคราม อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
XXXX
...
สมาชิก -
11. น.ส.ขนิษฐา   สายวารี
หมายเลขสมาชิก 6643
140 หมู่ 5 ต. ตลิ่งชัน อ. เหนือคลอง จ. กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81130
085783XXXX
...
สมาชิก -
12. นางข้อดิย๊ะ   หวันร่าหมาน
หมายเลขสมาชิก 6453
9/2 หมู่ 5 ต. เขาคราม อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
085572XXXX
...
สมาชิก -
13. นายคงฤทธิ์   ทองทิพย์
หมายเลขสมาชิก 6564
9/2 หมู่ 2 ต. ห้วยไผ่ อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์
087442XXXX
...
สมาชิก -
14. นายคำพล   สืบตัน
หมายเลขสมาชิก 6497
อบต หมู่ 6
106/1 หมู่ 6 ต. ห้วยยูง อ. เหนือคลอง จ. กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81130
089909XXXX
...
สมาชิก -
15. นายคำรณ   หมาดเส็ม
หมายเลขสมาชิก 6597
หมอดินอาสา
61/1 หมู่ 1 ต. เกาะกลาง อ. เกาะลันตา จ. กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81150
089045XXXX
...
สมาชิก -
16. น.ส.จงกลนี   พยายาม
หมายเลขสมาชิก 6580
กลุ่มขนม
145 หมู่ 1 ต. เกาะลันตาใหญ่ อ. เกาะลันตา จ. กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81150
081693XXXX
...
สมาชิก -
17. นางจงจิตต์   ไร่ใหญ่
หมายเลขสมาชิก 6610
กลุ่มชาวนา
252 หมู่ 1 ต. คลองประสงค์ อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
089594XXXX
...
สมาชิก -
18. ด.ญจณิศตา   อ้นบุตร
หมายเลขสมาชิก 6469
238 หมู่ 1 ต. คลองประสงค์ อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
083967XXXX
...
สมาชิก -
19. นางจวน   ทิพย์มงคล
หมายเลขสมาชิก 6480
97 หมู่ 3 ต. ห้วยยูง อ. เหนือคลอง จ. กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81130
XXXX
...
สมาชิก -
20. นายจารึก   ปานเจริญ
หมายเลขสมาชิก 6543
ส. อบต
34 หมู่ 7 ต. หน้าเขา อ. เขาพนม จ. กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81140
089872XXXX
...
สมาชิก -

Template by OS Templates