ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
1. นายกรณ์ธนา   สอนสี
หมายเลขสมาชิก 10630
40/1หมู่ที่ 6 ต. วังชิ้น อ. วังชิ้น จ. แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54160
099945XXXX
...
สมาชิก -
2. นางกรรณิการ์   ศรีทา
หมายเลขสมาชิก 10616
103หมู่ที่ 5 ต. ป่าแมต อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
087304XXXX
...
สมาชิก -
3. นางกรรณิการ์   ยารังษี
หมายเลขสมาชิก 10576
181หมู่ที่ 4 ต. เหมืองหม้อ อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
089999XXXX
...
สมาชิก -
4. น.ส.กรรณิการ์   กาญจันดา
หมายเลขสมาชิก 10651
ภาษาอังกฤษ
17หมู่ที่ 3 ต. แม่ทราย อ. ร้องกวาง จ. แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54140
097921XXXX
...
สมาชิก -
5. นางกรองทิพย์   ร่มเย็น
หมายเลขสมาชิก 13095
, การเกษตร
15 ม.2 ต. แม่ทราย อ. ร้องกวาง จ. แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54140
-XXXX
-...
สมาชิก -
6. ดร.กฤษดา   พงษ์การัณยภาส
หมายเลขสมาชิก 10798
อาจารย์, เกษตรอินทรีย์
189 หมู่ที่ 5 ต. ร่องฟอง อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
082761XXXX
kritsadapk...
สมาชิก -
7. นางกิ่งดาว   กันทหมื่น
หมายเลขสมาชิก 10599
71/1หมู่ที่ 6 ต. ห้วยม้า อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
084485XXXX
...
สมาชิก -
8. นายกิตติพงษ์   วุฒิญาณ
หมายเลขสมาชิก 10634
การเพาะเห็ดนางฟ้า การปลูกมะนาว การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
54/2หมู่ที่ 9 ต. ร้องกวาง อ. ร้องกวาง จ. แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54140
084048XXXX
Wuthiyan_n...
สมาชิก -
9. นายเกรียงไกร   การุณ
หมายเลขสมาชิก 10581
ปราชญ์ชาวบ้าน,
303หมู่ที่ 9 ต. บ้านเหล่า อ. สูงเม่น จ. แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54130
081248XXXX
...
สมาชิก -
10. นางคำมูล   บุญมาก
หมายเลขสมาชิก 10792
,
126 หมู่ที่ 2 ต. แม่จั๊วะ อ. เด่นชัย จ. แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54110
085707XXXX
...
สมาชิก -
11. น.ส.คุณัญญา   กาศวิบูลย์
หมายเลขสมาชิก 10570
126หมู่ที่ 6 ต. บ้านกาศ อ. สูงเม่น จ. แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54130
088226XXXX
Konmunnalu...
สมาชิก -
12. นางจันทร์   เวียงยา
หมายเลขสมาชิก 10580
76หมู่ที่ 10 ต. บ้านเวียง อ. ร้องกวาง จ. แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54140
093986XXXX
...
สมาชิก -
13. นางจันทร์หอม   กันกา
หมายเลขสมาชิก 10617
119หมู่ที่ 8 ต. ป่าแมต อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
081765XXXX
...
สมาชิก -
14. นางจำนงค์   ศรีใจอินทร์
หมายเลขสมาชิก 10649
290/4หมู่ที่ 2 ต. แม่คำมี อ. หนองม่วงไข่ จ. แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54170
085622XXXX
...
สมาชิก -
15. นางจิดาประไพ   กระจ่างแก้ว
หมายเลขสมาชิก 10782
, การทำพวงกุญแจ
16 หมู่ที่ 2 ต. ช่อแฮ อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
54000XXXX
...
สมาชิก -
16. นางจินจำ   สะเอียบคง
หมายเลขสมาชิก 10582
233หมู่ที่ 9 ต. สะเอียบ อ. สอง จ. แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54120
081031XXXX
...
สมาชิก -
17. นางจินดา   นันต๊ะยานา
หมายเลขสมาชิก 10641
63หมู่ที่ 7 ต. สวนเขื่อน อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
083318XXXX
...
สมาชิก -
18. นางจินดา   ชัยพิชิต
หมายเลขสมาชิก 10625
127หมู่ที่ 4 ต. น้ำชำ อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
087191XXXX
...
สมาชิก -
19. นางจีรนันท์   คำแพงอาจ
หมายเลขสมาชิก 10674
, ผ้าด้นมือ
2/3 หมู่ที่ 5 ต. ช่อแฮ อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
085710XXXX
...
สมาชิก -
20. นางจีระนันท์   ผิวมณื
หมายเลขสมาชิก 11228
กลุ่มเกษตรกร,
38หมู่ที่ 4 ต. แม่ยางร้อง อ. ร้องกวาง จ. แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54140
086997XXXX
...
สมาชิก -

Template by OS Templates