ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
1. น.ส.กนกกรณ์   ศิริทิพย์
หมายเลขสมาชิก 9967
-, -
113 หมู่ที่ 12 ต. เกาะแก้ว อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45120
087511XXXX
kanokks@ho...
สมาชิก -
2. น.ส.กนกวรรณ   ศรีดาฮด
หมายเลขสมาชิก 9974
,
224 ม.6 ต. รอบเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
095662XXXX
...
สมาชิก -
3. นายก้องเกียรติ   สุขเกษม
หมายเลขสมาชิก 9973
,
113 หมู่ที่ 12 ต. เกาะแก้ว อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45120
086312XXXX
kongkeit_9...
สมาชิก -
4. น.ส.กัญญานัฐ   จิตแสง
หมายเลขสมาชิก 9895
, นักจัดรายการวิทยุ
32 หมู่ 12 ต. โคกล่าม อ. จตุรพักตรพิมาน จ. ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45180
083338XXXX
lucthai.55...
สมาชิก -
5. นางกัฐชยา   แสนจันทร์
หมายเลขสมาชิก 10003
,
93 หมู่ 9 ต. เชียงขวัญ อ. กิ่ง อ. อ.เชียงขวัญ จ. ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
098445XXXX
...
สมาชิก -
6. นางสาวกัลยา   ยิ่งยงสันต์
หมายเลขสมาชิก 9929
,
107 ม. 8 ต. เทอดไทย อ. กิ่ง อ. อ.ทุ่งเขาหลวง จ. ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45170
086873XXXX
...
สมาชิก -
7. นางเกศรี   ภูมิศรี
หมายเลขสมาชิก 9949
, งานกลุ่ม พัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูปอาหาร
89 ม.17 ต. นิเวศน์ อ. ธวัชบุรี จ. ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45170
089714XXXX
...
สมาชิก -
8. นายเกียรติศักดิ์   บุตมะ
หมายเลขสมาชิก 9995
,
47 หมู่ 11 ต. เมืองไพร อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45120
090028XXXX
kiatisaksp...
สมาชิก -
9. นายคงฤทธิ์   พันมหา
หมายเลขสมาชิก 9960
,
126 ม.14 ต. ดงแดง อ. จตุรพักตรพิมาน จ. ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45180
083676XXXX
...
สมาชิก -
10. นายคณิน   บรรณกิจ
หมายเลขสมาชิก 9881
อาจารย์, อาจารย์มหาวิทยาลัย
113 ต. เกาะแก้ว อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45120
080767XXXX
kaninbunna...
สมาชิก -
11. นายคมศิลป์   พลแดง
หมายเลขสมาชิก 9882
อาจารย์, อาจารย์มหาวิทยาลัย
78/3 ต. ในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
080674XXXX
kpoldaeng@...
สมาชิก -
12. นายครองทรัพย์   เสนาเหลา
หมายเลขสมาชิก 9916
-, -
164 ม.12 ต. เกาะแก้ว อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45120
089714XXXX
-...
สมาชิก -
13. นายจตุพร   ปินาเต
หมายเลขสมาชิก 10025
,
15 หมู่ 13 ต. ดงแดง อ. จตุรพักตรพิมาน จ. ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45180
XXXX
...
สมาชิก -
14. นายจิตกรณ์   เพชรภักดี
หมายเลขสมาชิก 9884
อาจารย์, อาจารย์มหาวิทยาลัย ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า
113 หมู่ 12 ต. เกาะแก้ว อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45120
081058XXXX
jittakorn_...
สมาชิก -
15. นายจีระนันท์   สุขสานต์
หมายเลขสมาชิก 10034
,
146 หมู่ 1 ต. โคกก่ง อ. ชานุมาน จ. อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37210
XXXX
...
สมาชิก -
16. น.ส.ชไมพร   ศรศรี
หมายเลขสมาชิก 9970
-, -
18 หมู่ที่ 11 ต. เกาะแก้ว อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45120
061323XXXX
tong68523@...
สมาชิก -
17. นายช่วย   สาสุข
หมายเลขสมาชิก 9913
-, การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นบ้าน
14 ม.12 ต. หินกอง อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45130
086128XXXX
-...
สมาชิก -
18. นายช่วย   สีแสงสว่าง
หมายเลขสมาชิก 9903
,
64 หมู่ที่ 2 ต. ศรีสว่าง อ. โพนทราย จ. ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45240
085745XXXX
...
สมาชิก -
19. นายชัชวาลย์   มัฆวิน
หมายเลขสมาชิก 9993
,
8 หมู่ 9 ต. เชียงขวัญ อ. กิ่ง อ. อ.เชียงขวัญ จ. ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
089712XXXX
chutty2518...
สมาชิก -
20. ดร.ชัญญรินทร์   สมพร
หมายเลขสมาชิก 10022
,
113/16 หมู่ 12 ต. เกาะแก้ว อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45120
081879XXXX
...
สมาชิก -

Template by OS Templates