ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
1. นางกนกอร   เลี่ยนจ้าย
หมายเลขสมาชิก 14125
ผู้ประกอบการ,
61 ม.7 ต. เกาะเต่า อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93210
.084-9XXXX
...
สมาชิก -
2. น.ส.กมล   แก้วคง
หมายเลขสมาชิก 6793
กรรมการหมู่บ้าน
37 ม.13 ต. เกาะเต่า อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110
087-28XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
3. นายกฤษณา   จิตต์รัตนพงศ์
หมายเลขสมาชิก 5955
166/18 ต. มะกอกเหนือ อ. ควนขนุน จ. พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110
XXXX
...
สมาชิก -
4. น.ส.ก็หน๊ะ   หมัดอาด้ำ
หมายเลขสมาชิก 6024
98/1 ต. เกาะขันธ์ อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80180
XXXX
...
สมาชิก -
5. นางกิ่งกาญจน์   ไชยศรียา
หมายเลขสมาชิก 13717
เกษตรกร, ด้านการแปรรูปยางพารา
83 ม.6 ต. โคกชะงาย อ. เมืองพัทลุง จ. พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
088394XXXX
...
สมาชิก -
6. นางกิ้มอิ้น   สงเมือง
หมายเลขสมาชิก 6058
148 ต. โคกสัก อ. บางแก้ว จ. พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93140
XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
7. นางเกษร   ทองคำ
หมายเลขสมาชิก 6786
ประธานกลุ่มสตรีหมู่ที่13 ต.เกาะเต่า
167 ม.13 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ต. เกาะเต่า อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110
086289XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
8. นางขวัญจิตร   ภูริปัญญานันท์
หมายเลขสมาชิก 5986
119 ต. เกาะเต่า อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110
XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
9. นางขวัญใจ   นิติไชย
หมายเลขสมาชิก 6023
4 ต. กรุงหยัน อ. ทุ่งใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80240
XXXX
...
สมาชิก -
10. น.ส.คชาภรณ์   รองเดช
หมายเลขสมาชิก 14214
,
9/1 ม.2 ต. ท่าพญา อ. ปะเหลียน จ. ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140
088481XXXX
...
สมาชิก -
11. นางคำนึงนิตย์   เอียดสะโร
หมายเลขสมาชิก 11208
, การเพาะเลี้ยงปลาดุก
129 ม.10 ต. หานโพธิ์ อ. เขาชัยสน จ. พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93130
080715XXXX
...
สมาชิก -
12. นายจรัล   คงสงด้วง
หมายเลขสมาชิก 6012
74 ต. ป่าพะยอม อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110
XXXX
...
สมาชิก -
13. นายจรินทร์   หนูมาก
หมายเลขสมาชิก 6049
200 ต. ชะมวง อ. ควนขนุน จ. พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110
XXXX
...
สมาชิก -
14. น.ส.จริยา   แจ่มศรี
หมายเลขสมาชิก 6071
167 ต. พนมวังก์ อ. ควนขนุน จ. พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110
XXXX
...
สมาชิก -
15. นายจับ   เย็นทวี
หมายเลขสมาชิก 6001
146 ต. ป่าพะยอม อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110
XXXX
...
สมาชิก -
16. นายจับ   เย็นทวี
หมายเลขสมาชิก 6000
155 ต. เกาะเต่า อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110
XXXX
...
สมาชิก -
17. นางจำเป็น   เกลาฉีด
หมายเลขสมาชิก 6789
0884885183
22/1 ม.13 ต. เกาะเต่า อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110
088488XXXX
...
สมาชิก -
18. นางจำเพ็ญ   คงรอด
หมายเลขสมาชิก 6082
241 ต. โตนดด้วน อ. ควนขนุน จ. พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110
XXXX
...
สมาชิก -
19. นางจินตนา   ชูตรี
หมายเลขสมาชิก 5991
222 ต. บ้านพร้าว อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110
XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
20. นางสาวจิราภา   ฉีดเกตุ
หมายเลขสมาชิก 13067
ผู้ประกอบการ, ด้านการแปรรูปเครื่องแกง
ุ63 ม.11 ต. ดอนทราย อ. ควนขนุน จ. พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110
087287XXXX
...
สมาชิก -

Template by OS Templates