ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
1. นางกนกกร   หอมจันทร์
หมายเลขสมาชิก 11076
,
47 หมู่ที่7 ต. พุนพิน อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
083589XXXX
...
สมาชิก -
2. นางสาวกนกวรรณ   เจริญพันธ์
หมายเลขสมาชิก 10981
, ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
30/1 หมู่ที่ 8 ต. เวียงสระ อ. เวียงสระ จ. สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84190
081095XXXX
namfon_knw...
สมาชิก -
3. นายกิตติพงษ์   หนูจีนจิต
หมายเลขสมาชิก 10994
, ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
136/49 หมู่ที่ 1 ต. มะขามเตี้ย อ. เมืองสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000
081270XXXX
tiger-blue...
สมาชิก -
4. นายกิตติพันธ์   ปัญญาอภิวงศ์
หมายเลขสมาชิก 10998
, ในด้านการท่องเที่ยว
177/24 หมู่ที่ 1 ต. มะขามเตี้ย อ. เมืองสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 8400
089873XXXX
...
สมาชิก -
5. นางเกษร   เพชรทอง
หมายเลขสมาชิก 11050
, เย็บปักถักร้อย เย็บผ้าม่าน
268/11 หมู่ที่ 1 ต. ขุนทะเล อ. เมืองสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84100
083280XXXX
...
สมาชิก -
6. นางสาวเกษินี   รอบคอบ
หมายเลขสมาชิก 11091
ผู้ใหญ่บ้าน,
230/4 หมู่ที่ 1 ต. ขุนทะเล อ. เมืองสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84100
087897XXXX
...
สมาชิก -
7. นางสาวขนิษฐา   เมืองระรื้น
หมายเลขสมาชิก 11053
, ความรู้ด้านการตลาดพื้นฐาน
65/1 หมู่ที่ 9 ต. คลองน้อย อ. เมืองสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000
089291XXXX
melody_in_...
สมาชิก -
8. นางขวัญตา   อุ่นพิชัย
หมายเลขสมาชิก 11048
, งานฝีมือ/หัตถกรรม
194 หมู่ที่ 9 ต. ขุนทะเล อ. เมืองสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84100
84100XXXX
...
สมาชิก -
9. นายคณปทีป   เรืองเอียด
หมายเลขสมาชิก 11084
,
14หมู่ที่3 ต. ขุนทะเล อ. เมืองสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84100
095420XXXX
...
สมาชิก -
10. นางคำนึง   เหมทานนท์
หมายเลขสมาชิก 11024
, แปรรูปอาหารจากสมุนไพร
70/18 หมู่ที่ 4 ต. ทุ่งเตาใหม่ อ. บ้านนาสาร จ. สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84120
093551XXXX
...
สมาชิก -
11. นาง จริยา   มนีรัตน์
หมายเลขสมาชิก 11006
,
211/1 หมู่ที่ 7 ต. ขุนทะเล อ. เมืองสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84100
084849XXXX
...
สมาชิก -
12. นายจรูญ   ขวัญแก้ว
หมายเลขสมาชิก 11038
, ทำเฟอร์นิเจอร์ ช่างไม้
20/1 หมู่ที่ 1 ต. ศรีวิชัย อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
081270XXXX
...
สมาชิก -
13. นายจะรวย   เพชรทอง
หมายเลขสมาชิก 11056
,
9 หมู่ที่ 10 ต. ขุนทะเล อ. เมืองสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84100
089871XXXX
...
สมาชิก -
14. นายจักรพันธ์   ไพฑูรย์
หมายเลขสมาชิก 10989
,
57/3 หมู่ที่ 2 ต. ควนสุบรรณ อ. บ้านนาสาร จ. สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84120
098080XXXX
palm098080...
สมาชิก -
15. นางจันทร์นิภา   สุขสานติ์
หมายเลขสมาชิก 11009
,
289/1 หมู่ที่ 5 ต. ขุนทะเล อ. เมืองสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84100
087418XXXX
...
สมาชิก -
16. นางสาวจันทรัตน์   ลั่นอรุณเพชร
หมายเลขสมาชิก 10975
,
75/7 หมู่ที่ 7 ต. วิสัยใต้ อ. สวี จ. ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86130
098061XXXX
...
สมาชิก -
17. นางจารุณี   ไชยวงษ์
หมายเลขสมาชิก 11018
,
12/21 หมู่ที่ 3 ต. ขุนทะเล อ. เมืองสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84100
089971XXXX
...
สมาชิก -
18. นายจำรัส   ปานซัง
หมายเลขสมาชิก 11039
,
88 หมู่ที่ 4 ต. ขุนทะเล อ. เมืองสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84100
087267XXXX
...
สมาชิก -
19. นางจุรีพร   ลักษณะปิยะ
หมายเลขสมาชิก 11015
,
299 หมู่ที่ 8 ต. ต้นยวน อ. พนม จ. สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84250
087897XXXX
...
สมาชิก -
20. นางจุรีภรณ์   มาอยู่
หมายเลขสมาชิก 11004
,
64 หมู่ที่ 6 ต. ขุนทะเล อ. เมืองสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84100
086948XXXX
...
สมาชิก -

Template by OS Templates