ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
1. นายก๋องคำ   จันธิมา
หมายเลขสมาชิก 8186
12 ม.3 ต. หงส์หิน อ. จุน จ. พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56150
089-85XXXX
...
สมาชิก -
2. น.ส.กัลยา   กาบแก้ว
หมายเลขสมาชิก 8081
81/1 ม.3 ต. ท่าวังทอง อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
086-01XXXX
...
สมาชิก -
3. นางกิ่งกาญ   ยืนยัง
หมายเลขสมาชิก 8192
99 ม.7 ต. สระ อ. เชียงม่วน จ. พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56160
083-32XXXX
...
สมาชิก -
4. ดร.กิตติ   สัจจาวัฒนา
หมายเลขสมาชิก 8195
คณะเกษตรฯ ม.พะเยา ต. แม่กา อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
081-54XXXX
...
สมาชิก -
5. นายกิตติกร   กันทะเนตร
หมายเลขสมาชิก 8141
39 ม.10 ต. ป่าสัก อ. กิ่ง อ.ภูซาง จ. พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110
055-44XXXX
...
สมาชิก -
6. ด.ญ.ขวัญฤทัย   รัตนวิบูลย์
หมายเลขสมาชิก 8082
189 ม.9 ต. ท่าวังทอง อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
081-03XXXX
...
สมาชิก -
7. นายคนึง   บัวเงิน
หมายเลขสมาชิก 8129
168 ม.9 ต. เชียงบาน อ. เชียงคำ จ. พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110
054-45XXXX
...
สมาชิก -
8. นายเงิน   ชอบจิต
หมายเลขสมาชิก 8122
72 ม.1 ต. แม่อิง อ. กิ่ง อ.ภูกามยาว จ. พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
086-91XXXX
...
สมาชิก -
9. นายจตุรภัทร   ตายะ
หมายเลขสมาชิก 9302
,
133 หมู่ 10 ต. แม่กา อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
XXXX
...
สมาชิก -
10. นางจันทร์แก้ว   เมืองคำ
หมายเลขสมาชิก 8170
71 ม.2 ต. ศรีถ้อย อ. แม่ใจ จ. พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56130
XXXX
...
สมาชิก -
11. นางจันทร์ฉาย   หวานใจ
หมายเลขสมาชิก 8083
103/1 ม.7 ต. บ้านสาง อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
089-43XXXX
...
สมาชิก -
12. นางจารุวรรณ   รวมสุข
หมายเลขสมาชิก 14149
พนักงานราชการครู กศน., ด้านวิทยาศาสตร์
156 ม.2 ต. นาปรัง อ. ปง จ. พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110
085616XXXX
jaruwan_yi...
สมาชิก -
13. นายจำรัส   ปริญญา
หมายเลขสมาชิก 8138
84/1 ม.6 ต. หย่วน อ. เชียงคำ จ. พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110
082-18XXXX
...
สมาชิก -
14. นายจำรัส   วิชารัตน์
หมายเลขสมาชิก 8144
25 ม.4 ต. คือเวียง อ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56120
082-18XXXX
...
สมาชิก -
15. นายจำรัส   เลาสัตย์
หมายเลขสมาชิก 8037
83 ม.5 ต. สันป่าม่วง อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
081-60XXXX
...
สมาชิก -
16. นายจิตร   วงศ์จุมปู
หมายเลขสมาชิก 8038
108 ม.1 ต. จำป่าหวาย อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
089-85XXXX
...
สมาชิก -
17. นางจินดา   ใจกล้า
หมายเลขสมาชิก 8125
55 ม.2 ต. เชียงบาน อ. เชียงคำ จ. พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110
084-53XXXX
...
สมาชิก -
18. นางจุฑารัตน์   โลหะกิจ
หมายเลขสมาชิก 8084
66 ม.10 ต. แม่ปืม อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
XXXX
...
สมาชิก -
19. นางจุ่มใจ   ชาวน่าน
หมายเลขสมาชิก 8085
222 ม.2 ต. แม่ใส อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
082-76XXXX
...
สมาชิก -
20. นายฉัตรระวี   วิรัตน์เกษม
หมายเลขสมาชิก 8039
193 ม.3 ต. จำป่าหวาย อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
054-45XXXX
...
สมาชิก -

Template by OS Templates