ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
81. น.ส.พิมพ์พร   เฉยเกิด
หมายเลขสมาชิก 10897
,
65 หมู่ 8 ต. ทุ่งทราย อ. ทรายทองวัฒนา จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62190
089924XXXX
took_pim@h...
สมาชิก -
82. นายพิษณุ   ปานณรงค์
หมายเลขสมาชิก 10824
,
35 หมู่ 5 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
083962XXXX
...
สมาชิก -
83. นายพีระวัฒน์   เหมือนทองดี
หมายเลขสมาชิก 10817
เกษตรกร
71 หมู่ 6 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
XXXX
...
สมาชิก -
84. นายไพฑูรย์   พุฒสระแก้ว
หมายเลขสมาชิก 10883
,
285 หมู่ 1 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
093045XXXX
...
สมาชิก -
85. นายไพโรจน์   ดิสกุล
หมายเลขสมาชิก 10885
, ผู้นำชุมชน
79 หมู่ 4 ต. ท่าไม้ อ. พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62110
097918XXXX
...
สมาชิก -
86. นายไพวัลย์   กรุดทอง
หมายเลขสมาชิก 10844
, เกษตรกร
152 หมู่ 10 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
088818XXXX
...
สมาชิก -
87. นางภาวนา   ปิ่นจุไร
หมายเลขสมาชิก 10882
,
149 หมู่ 2 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
XXXX
...
สมาชิก -
88. นางภิรมย์   แดงอิ๋ม
หมายเลขสมาชิก 10839
, เกษตรกร
221 หมู่ 3 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
080506XXXX
...
สมาชิก -
89. น.ส.ภูริตา   แหวเมือง
หมายเลขสมาชิก 10869
,
216 หมู่ 2 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
098821XXXX
...
สมาชิก -
90. นายมงคล   เกาะน้ำใส
หมายเลขสมาชิก 10891
, เกษตรกรรม สัตวศาสตร์
128 หมู่ 8 ต. ลานดอกไม้ตก อ. กิ่ง อ.โกสัมพีนคร จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
080558XXXX
mongkon_kp...
สมาชิก -
91. นางมณี   นะเริงหาย
หมายเลขสมาชิก 10866
,
143 หมู่ 1 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
XXXX
...
สมาชิก -
92. นายมณี   มหาพันตรี
หมายเลขสมาชิก 10856
, เกษตรกร
80 หมู่ 3 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
086934XXXX
...
สมาชิก -
93. น.ส.มัชฌิมา   จารุจิตร
หมายเลขสมาชิก 10941
,
28 หมู่ 2 ต. นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
093243XXXX
pat4849@ho...
สมาชิก -
94. นางมาลี   โสดา
หมายเลขสมาชิก 10865
, เกษตรกร
74 หมู่ 6 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
089299XXXX
...
สมาชิก -
95. นายเมี้ยน   ก้อนทอง
หมายเลขสมาชิก 10814
,
9 หมู่ 6 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
084821XXXX
...
สมาชิก -
96. น.ส.ยลรดา   แซ่ท้าว
หมายเลขสมาชิก 10957
,
36 หมู่ 8 ต. นาโบสถ์ อ. กิ่ง อ.วังเจ้า จ. ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
091284XXXX
yonrada091...
สมาชิก -
97. น.ส.รจนา   แตงทอง
หมายเลขสมาชิก 10887
นักพัฒนาชมชน อบต.นครชุม, พัฒนานาชุมชน
56/9 หมู่ 2 ต. นครชุม อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
081533XXXX
rodjana_19...
สมาชิก -
98. น.ส.ราตรี   หมอนสะอาด
หมายเลขสมาชิก 10913
,
13 หมู่ 3 ต. สระแก้ว อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
097131XXXX
...
สมาชิก -
99. นายรุ่ง   เนียมหอม
หมายเลขสมาชิก 10872
, ช่างไม้
223 หมู่ 3 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
094041XXXX
...
สมาชิก -
100. นายฤทธิชัย   พาพรมมา
หมายเลขสมาชิก 10848
, เกษตรกร
268 หมู่ 1 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
089957XXXX
...
สมาชิก -

Template by OS Templates