ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
61. นางบุญเกิด   เหล่าเขตกิจ
หมายเลขสมาชิก 10811
109 หมู่ 3 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
087161XXXX
...
ลาออก -
62. นางบุญเกิด   เหล่าเขตกิจ
หมายเลขสมาชิก 10816
,
109 หมู่ 3 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
087161XXXX
...
สมาชิก -
63. นายบุญทัน   ชูจิ๋ว
หมายเลขสมาชิก 10836
,
22 หมู่ 7 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
XXXX
...
สมาชิก -
64. นายบุญทิ้ง   ไตรพิพัฒน์
หมายเลขสมาชิก 10862
, เกษตรกร
113 หมู่ 4 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
093045XXXX
...
สมาชิก -
65. น.ส.ประทีป   ขำเนียม
หมายเลขสมาชิก 10846
, เกษตรกร
49/2 หมู่ 10 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
061289XXXX
...
สมาชิก -
66. นายประทีป   มังคะละ
หมายเลขสมาชิก 10910
, ปราชญ์ชาวบ้าน
66/2 หมู่ 3 ต. สระแก้ว อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
088148XXXX
...
สมาชิก -
67. นางประนอม   อินตา
หมายเลขสมาชิก 10920
,
154 ต. ในเมือง อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
084506XXXX
...
สมาชิก -
68. นายประมวล   จันทร์ลอย
หมายเลขสมาชิก 10873
,
57 หมู่ 6 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
086204XXXX
...
สมาชิก -
69. นายประยงค์   โปร่งพรมมา
หมายเลขสมาชิก 10808
ผู้นำชุมชน,
16 หมู่ที่ 12 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
XXXX
...
สมาชิก -
70. นายปรีชา   ทะวะวงค์
หมายเลขสมาชิก 10889
,
3/186 หมู่ 13 ต. นครชุม อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
081284XXXX
kea_pok@ho...
สมาชิก -
71. นายป้อม   เทียนชัย
หมายเลขสมาชิก 10880
,
82 หมู่ 10 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
XXXX
...
สมาชิก -
72. นายปัฐวีเมศ   หาฐลำยอง
หมายเลขสมาชิก 10905
เกษตรกร, ผู้นำชุมชน
271 หมู่ 7 ต. ไตรตรึงษ์ อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
091774XXXX
...
สมาชิก -
73. นายปั้น   ทักวงศรี
หมายเลขสมาชิก 10858
, เกษตรกร
99 หมู่ 2 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
XXXX
...
สมาชิก -
74. น.ส.ปิติศิริ   เกษนาค
หมายเลขสมาชิก 12879
, นักเรียน
120 ม.10 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
094-75XXXX
...
สมาชิก -
75. น.ส.ปิยนุช   เมืองเจริญ
หมายเลขสมาชิก 10895
พนังงานท้องถิ่น,
90 หมู่ 8 ต. หนองหลวง อ. ลานกระบือ จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62170
082395XXXX
kapi.noch@...
สมาชิก -
76. น.ส.ปิยะมาศ   อ่อนคำ
หมายเลขสมาชิก 10924
,
หมู่ 9 ต. ในเมือง อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
081173XXXX
...
สมาชิก -
77. น.ส.เปรมสุดา   ประดิษฐ์นุช
หมายเลขสมาชิก 12881
, นักเรียน
3 ม.12 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
085-02XXXX
...
สมาชิก -
78. นายแผน   ทันจันทร์
หมายเลขสมาชิก 10822
, เกษตรกร
26 หมู่ 5 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
XXXX
...
สมาชิก -
79. น.ส.พรพิมล   สิทธิ์น้อย
หมายเลขสมาชิก 12880
, นักเรียน
58 ม.12 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
090-28XXXX
...
สมาชิก -
80. นายพิเชษ   เกษนาค
หมายเลขสมาชิก 10806
ผู้นำชุมชน,
99 หมู่ 7 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
087210XXXX
...
สมาชิก -

Template by OS Templates