ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
41. นายทรงชัย   แซ่ย่าง
หมายเลขสมาชิก 10945
,
52/4 หมู่ 5 ต. ท้องฟ้า อ. บ้านตาก จ. ตาก รหัสไปรษณีย์ 63120
096756XXXX
kursong111...
สมาชิก -
42. นายทวาย   ปิ่นสกจ
หมายเลขสมาชิก 12884
, ลูกบ้าน เกษตรกร
71 ม.10 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
081-47XXXX
...
สมาชิก -
43. นายทวีป   น้อยนาช
หมายเลขสมาชิก 10852
, เกษตรกร
50 หมู่ 1 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
XXXX
...
สมาชิก -
44. นางทองใบ   สลักเสือ
หมายเลขสมาชิก 10857
, เกษตรกร
231หมู่ 1 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
XXXX
...
สมาชิก -
45. นายเทิดทูล   กระต่ายทอง
หมายเลขสมาชิก 10849
, เกษตรกร
159 หมู่ 10 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
087325XXXX
...
สมาชิก -
46. นายธนกร   สงค์จิตร
หมายเลขสมาชิก 10876
, ช่างเชื่อม
20/1 หมู่ 1 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
098067XXXX
...
สมาชิก -
47. นายธนกฤต   เจริญสุข
หมายเลขสมาชิก 10851
, เกษตรกร
149 หมู่ 2 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
097962XXXX
...
สมาชิก -
48. นายธัญญะรัตน์   สังข์ทิพย์
หมายเลขสมาชิก 10925
,
158 ต. ในเมือง อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
099936XXXX
...
สมาชิก -
49. น.ส.ธิดา   แซ่ม้า
หมายเลขสมาชิก 10953
,
4/3 หมู่ 7 ต. คีรีราษฎร์ อ. พบพระ จ. ตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
085737XXXX
...
สมาชิก -
50. นายนที   เทพวารี
หมายเลขสมาชิก 10809
ผู้นำชุมชน,
88 หมู่ 5 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
080504XXXX
...
สมาชิก -
51. นายนพพล   เทพประถม
หมายเลขสมาชิก 10906
, เกษตรกร
108/1 หมู่ 2 ต. สระแก้ว อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
087592XXXX
...
สมาชิก -
52. นายนันทวัฒน์   วารี
หมายเลขสมาชิก 10946
,
59/1 หมู่ 2 ต. จันทิมา อ. ลานกระบือ จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62170
061290XXXX
jajay_456@...
สมาชิก -
53. น.ส.น้ำฝน   ฤทธิเต็ม
หมายเลขสมาชิก 10939
,
61/1 หมู่ 5 ต. นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
091025XXXX
fon.thegan...
สมาชิก -
54. น.ส.นิภาภรณ์   หอมรื่น
หมายเลขสมาชิก 10843
, เกษตรกร
48 หมู่ 10 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
084741XXXX
...
สมาชิก -
55. น.ส.นุจรี   ก้อนทอง
หมายเลขสมาชิก 10842
, เกษตรกร
199 หมู่ 3 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
081088XXXX
...
สมาชิก -
56. น.ส.นุชจรี   เลาหพิบูลรัตนา
หมายเลขสมาชิก 10916
,
10 หมู่ 1 ต. สระแก้ว อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
086213XXXX
...
สมาชิก -
57. นายบรรจบ   กุลชา
หมายเลขสมาชิก 10805
ผู้นำชุมชน,
139 หมู๋ 10 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
093263XXXX
...
สมาชิก -
58. นายบรรจบ   กุลชา
หมายเลขสมาชิก 12878
เลขาท่านนายกอบต., เกษตรกร
139 ม.10 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
093-26XXXX
...
สมาชิก -
59. นายบรรพต   จันทร์ชมยง
หมายเลขสมาชิก 10870
,
106 หมู่ 9 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
XXXX
...
สมาชิก -
60. นางบังอร   เงินมา
หมายเลขสมาชิก 10864
, เกษตรกร
154 หมู่ 3 ต. มหาชัย อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
087839XXXX
...
สมาชิก -

Template by OS Templates